ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Admission 2017-18 -Circulars

Admission Portal

Date
DTE Order No.
Subject
    Library Science Course Application Date Extension
07-08-17 DTE 427 ACM(2) 2017-18 Admission date extension for government and aided polytechnics
02-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 DTE NOMINEES for 1st year & 2nd year Off line admission in Aided polytechnics
02-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 Admission Date Extension for 10th based Diploma for Evening Government
29-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 Admission date extended for private polytechnics
26-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 Applications invited for SSLC based to Diploma 1st Yr 17-18 through OFF-line Counselling
26-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 Applications invited for ITI based to Diploma 2nd Yr 17-18 through OFF-line Counselling
26-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2017-18 Circular to all Govt & Aided Polys not to Fill SNQ seats through OFF-line Counselling
    Seat schedule for first year diploma admission for SSLC suplementary students-/SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ Seat ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
    Final casual Admission round-3 for ITI lateral entry
15-07-17 DTE 427 ACM(2) 2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ
15-07-17 DTE 08 ACM(2) 2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    2,4 & 6 Sem Diploma students Date Extension for Admission,Repeaters in govt & Aided evening polytechnics in 2017-18
10-07-17 DTE 11 ACM (2) 2017-18 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
    Library science admission date extended
    Seat selection Schedule For ITI Based 3rd sem /2nd year(Through Lateral Entry)diploma for Round 1 & 2 
    Seat schedule dates for 3rd, 4th and 5th round admission
07-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 427 ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2) 2016-17 ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
04-07-17   ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾದಿಸೂಚನೆ
    Second round seat selection schedule dates for first year Diploma
30-06-17 DTE 08ACM(2) 2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
30-06-17 DTE 29 ACM(2) 2017-18 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ITI ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
27-06-17 DTE 32 ACM(2) 2017-18 2017-18 3rd & 5th Sem Diploma students Transfer,Date Extension for Admission in Private Polytechnics
27-06-17 DTE 31 ACM(2) 2017-18 2017-18 3rd & 5th Sem Diploma students Transfer,Date Extension for Admission in Govt & Aided Polytechnics
27-06-17 DTE 28 ACM(2) 2017-18 Date extension circular and Revised Time table for ITI Based diploma 2nd/3rd Sem diploma Courses for Govt & Aided Polytechnics for the year 2017-18
23-06-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 Re Schedule for seat selection-Time table
21-06-17 DTE/28/ACM(2)/2017-18 ITI ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ
21-06-17 DTE/28/ACM(2)/2017-18 ITI ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ
20-06-17 DTE /427/ACM(2)/2016-17 ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
16-06-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 Fee structure for Diploma courses for 2017-18
19-06-17 DTE/12/ACM(2)/2017-18 ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
14-06-17 ಡಿಟಿಇ/427/ಎಸಿಎಂ(2)/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ Online Interactive Counselling ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮಿನಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
14-06-17 ಡಿಟಿಇ/20/ಎಸಿಎಂ(2)/2017-18 ಭೋದನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    Diploma Seat Matrix for special Category
    Revised schedule for interactive counseling for Diploma admission
    Draft Diploma seat matrix 2017-18
06-06-17   Updated Revised Time table for Diploma Admission 2017-18
05-06-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 Diploma admission application date extended upto 07-06-17
03-06-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ , ಅಂಕಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
03-06-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-06-17 DTE/14/ACM(2)/2017-18 KPT ,ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
25-05-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 CBSE/ICSE students awaiting for results can apply for 1st year diploma
25-05-17 DTE 427 ACM(2) 2016-17 Extension of Last date for submission of Diploma Admission Applications
    Revised Schedule for Online Interactive Counselling for Admissions
    Diploma application filled  bank Challan and Blank challan of SBI
    Application fee payment instruction
17-05-17 DTE/427/ACM(2)/2016-17 ವಿಶೇಷ ಗುಂಪಿನಡಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ
16-05-17 DTE /427/ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2)/2017-18 Admission Notification for 1st year part time evening diploma in Govt/Aided polytechnics
16-05-17 DTE /12/ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2)/2017-18 Admission Notification for Library Science course 2017-18
16-05-17 DTE /10/ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2)/2017-18 Admission Notification for 1st year part time evening diploma in private polytechnics
16-05-17 DTE /10/ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2)/2017-18 Admission notification for JSS Diferently abled students for 2017-18
    Diploma Admission Notification for Government and Aided polytechnics for 2017-18
    Application for SSLC based first year Diploma Admission
    Application for Evening Diploma Admission
    Diploma e-Brochure 2017-18 for Admission
    Tentative Time Table for Diploma Admissions 2017-18
    Acknoledgement Card
    Admission Notification for 1st year in private polytechnics for 2017-18
    Private polytechnic surrender of seats for 2017-18 admissions