ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ C-19

(2019-20 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನವಾಗಿರುವುದು)ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1
LB
2
Post Diploma Program