ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆ
1
ಎಸ್‌ಕೆ‌ಎಸ್‌ಜೆ‌ಟಿ‌ಐ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
2
ಎಸ್‌ಕೆ‌ಎಸ್‌ಜೆ‌ಟಿ‌ಐ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು , ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
3
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ
4
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ
5
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ‌ಆರ್ ಪೇಟೆ ಕೆ‌ಆರ್ ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ
6
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ ಕುಶಾಲನಗರ ಕೊಡಗು
7
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ
8
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ
9
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
10
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
11
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು
12
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ಗದಗ