ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು -ಸಿಬ್ಬಂದಿ Government Orders-EST


ದಿನಾಂಕ Date ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DTE order number ವಿಷಯ Subject
19-03-20 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)2019 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ )ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2020
27-02-20 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)2019 ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-02-20 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)2019 2018 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-01-20 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)2019 2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧಿಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

01-07-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ UGC /AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

01-07-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 11 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2019 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.14ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ
30-07-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0071 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ / ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
12-07-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

KCSR ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು
24-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2018-19 (Part)

ಇಡಿ 098 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018,ದಿನಾಂಕ 06-06-2019 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
13-06-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 01-01-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ UGC /AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
06-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A 2018-19

ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
29-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಗ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
24-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 UGC / AICTE /ICAR ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿ 01-01-2016 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಗ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
20-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
16-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಷ್ಕ್ಷರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
03-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಇ-ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ನೇಮಕ
02-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
24-04-19 ಅಇ 15 ಟಿ‌ಎ‌ಆರ್ 2019 31-03-2010 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-04-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಗ್ರೂಪ್ A ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಧಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-04-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 01-01-2019 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
25-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(9) 2018 ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
25-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(3) 2018 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ
06-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A/ 2018-19 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪೀಲು ಸಂ.2368 / 2011 ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)/7 2018 Draft rules to amend KCS ( performance Reports)(Amendment) Rules, 2018
10-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ನಿಗಮ ಮಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಜಿ‌ಪಿ‌ಎಫ್ /EL ನಗಧಿಕರಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 - ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ / ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ "ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು
14-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
14-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 2019 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ
23-08-18 CEG/31/KRDH/2017 ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ
26-09-18 DTE 01 EST(9) 2018 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
28-08-18 DTE 14 EST4 (A) (1) /2018 ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 6 ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ರಾಜ್ಯದ 21 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 03 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
24-07-18 DTE 50 EST(1)/2008/1320 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ )ಅಧಿನಿಯಮ , ಅಧಿಸೂಚನೆ
05-07-18 DTE/02/EST(9)/2018/1124 ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
02-07-18 DTE/01/EST(9)/2018/1106 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
02-07-18 DTE/01/EST(9)/2018/1105 01-04-2006 ರಂದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ HRMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
21-06-18 DTE/01/EST(9)/2018/990 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-06-18 DTE/01/EST(9)/2018/989 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
24-05-18 DTE/02/EST(9)/2018 FD 06 SROP 2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ರ್ಕತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-04-18 DTE/01/EST(9)/2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-04-18 DTE/01/EST(9)/2018 ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-03-18 DTE 1 EST(9) 2017 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2018 EL Encashment GO for 2018
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3266 SSLC,PUC ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ/ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3267 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾತೃ ವೃಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ರಿಕ್ತ ಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-02-18 DTE 01 EST (9) 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವ ನಿಯಮ (ಸಿ‌ಎಲ್‌ಟಿ ) ತಿದ್ದುಪಡಿ KCS(CLT) rules, 2012,Corrigendum
08-02-18 DTE 02 EST (9) 2017 Implementation of the Hon'ble HC regarding premature transfers of Government servants
01-01-18 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 29 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2017 ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ
    ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರಿಗೆ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ AICTE pay scale for Engineering colleges
    ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ 6 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ AICTE 6th Pay for Polytechnics
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ) ನಿಯಮಗಳು 2012 ತಿದ್ದುಪಡಿ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಸಗಿದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2596 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2599 ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-11-17 ED 192 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 195 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 194 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 200 DTE 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 191 DTE 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 193 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 197 DTE 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 190 DTE 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 203 DTE 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 01 EST(9) 2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು
16-11-17 DTE 02 EST(9) 2017/4095 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಸ್ಟೀಕರಣ
09-11-17 DTE 01 EST(9) 2017/2199 "ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016" ಕಲಂ 37ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2061 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ತಿದ್ದುಪಡಿ
24-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2081 ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1908 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
13-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1641 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
06-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1556 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
11-08-17 DTE 02 EST(9) 2017/1279 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
09-08-17 DTE 02 EST(9)2017/1246 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪತ್ರ
19-07-17 53 EST 4(B) 2016/1121 Stagnation increment to aided institutions
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-06-17 DTE 01 EST(9) 2017/611 Karnataka general provident Fund Rules 2016
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗ
01-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
25-05-17 DTE 17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
11-05-17 DTE/53/EST(7)2017/410 Corrigendum to AICTE pension scheme
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/664 Ammendment to schedule II of KRGPR
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/665 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿವರ
30-03-17 FD 16 SRP 2017 DA hike from January2017
25-03-17 ED 300 DTE 2012 Corrigendum to ED 300 DTE 2012 order
25-03-17 ಸಿಅಸುಇ 568 ಸೆನೆಸಿ 2015 To publish the direct recruitment notifications in the state website.
20-02-17 DTE/113/MSC/2013 GO on Parttime jobs in GPT hostels
08-02-17 ಪಿಡಿ 125 ಎಸ್‌ಪಿಟಿ 2016 Committee for removal of Regional imbalance
08-02-17 ED 163 ಅಅವಿ 2016 Maintaining Protocols in Govt. functions
02-02-16 ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015 KCSR corrigendum to rule 21
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 List of Govt.Holidays for 2017
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4106 KCSR(conduct) corrrigendum 2016-draft
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 Karnataka Recruitment of Gazetted probationers (Amendment) rules 2016
26-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/4013 GO to EL encashment for the year 2017
26-12-16 DTE 02 EST(9) 2016/4013 GO to update SR details of Employees in HRMS
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3272 GO to follow rules to prepare final selection list
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3273 GO to Sarvottama Seva Prashasti
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3274 GO to Fixing application fee to BCM candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3275 Notification to amend the Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3276 GO to posts reserved for differently abled candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3277 Use of govt. vehicles for private work
29-11-16 DTE 01 EST(9) 2016/3183 Operationalisation of NPS for state Govt employees
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 KGID interest rate fixed to 8%
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3012 Allowance to state Govt. employees with children suffering from Autism,Cerebral palsy or Mental retardation
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 DA to AICTE pay scale
22-10-16 DTE 1 EST(9) 2016/2050 DA hike from July2016
18-10-16 DTE 01 EST(9) 2016/1988 Stepping up of pay of senior government servent
21-09-16 DTE 02 EST(9)/1787 Include Aadhar in HRMS
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Sanction of Rule 247-A for regularised dailywage employees
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Steps to follow in ACB enquiries
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 To display ACB phone number
19-08-16 DTE 01 EST(9) 2016/1439 Regularisation of Government employees absence on 02-06-16
16-08-16 DTE 02 EST(9) 2016 Public Grievences
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-KCSR rules for Ex-servicemans
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-Draft rules for medical attendance
21-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 GO to amend Karnataka Treasury code volume-1
14-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Corrigendum for protocal of executive/authority
11-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Amendment of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers rules1977
02-07-16 DTE 01 EST(9) 2016/798 GO for withdrawal procedure for withdrawal of NPS amount at the time of superannuation
15-06-16 DTE 02 EST(9) 2016/649 KCSR 247-A
27-05-2016 DTE 01 EST(9) 2016/507 NPS in State autonomous bodies
27-05-2016 DTE 01 EST(9) 2016/507 Stopping of payment of interest on govt backlog NPS
26-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Sanction of DA for AICTE Pay scale Employees
26-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Leave Limitation for Animal Bite
21-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Clarification on reservation to HK recruitment
18-04-2016 DTE 02 EST(9) 2016/155 Withdrawal of GPF on retirement
18-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016/154 DA hike from January 2016
04-04-2016 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/31 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ 4 ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
31-03-2016 DTE 01 EST(9) 2015/4 Formation of ACB,Vigilance Cells and Vigilance Advisory Board
31-03-2016 DTE 01 EST(9) 2015/4323 GO for provision for Price adjustment for specified materials for works
31-03-2016 DTE 01 EST (9) 2015/4324 GO for CCA in Kalaburgi
05-03-2016 DTE 02 EST (9) 2015/3900 GO on Re-appointment of Retired employees
04-03-2016 DTE 02 EST(9) 2015/3869 OOD to the officers/staff who attends computer literacy exam
24-02-2016 DTE 02 EST(9) 2015/3791 OOD for Govt SC/ST Employees Samanvaya Samiti's State Level Conference on 25-02-16
18-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3679 Notification on EL Encashment
11-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3701 Election Notification
10-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3689 Election Notification
27-1-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3446 Special allowance for parents of autism children.
22-1-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3388 KCSR proceedings for Direct recruitment of civil services
20-1-2016 DTE 02 EST (9)/3359 EL encashment on Retirement
20-1-2016 DTE 02 EST (9)/3360 Rules to publish advertisements of govt. departments
23-12-2015 DTE 01 EST(9) 2015/3099 EL Encashment for 2016
23-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3097 Gazzetted officers Leave Mangement & EL Encashment for Calendar 2015
23-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Issue of Pay-Slip for Gazzetted officers Annual Increment
22-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Sarvottam Seva Prashashithi Scheme for State Govt Employees
14-12-2015 DTE 02 EST (9) 2015 /2985 Protocol to be followed in treating VIPs in Karnataka
14-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2986 Biennial elections to Legislative Councils of Karnataka 2015
10-12-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2984 Modified general holidays for 2016
01-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2774 Revision of C and R rules
01-12-2015 DTE 01 EST(9) 2015/2776 Education facilities to children of farmers who committed suicide
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2453 Direct Recruitment to State civil srevice posts as backlog posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2448 Additional increment to 25 and 30 years of service for supernumery posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2459 Transfer Guidelines for State Govt. group Aand B staff
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2450 Transfer Guidelines for State Govt.Association members
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2451 DA hike for AICTE payscale July2015
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2452 Proceedings for release of funds-Delegation of Financial powers FY15-16
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2449 Draft rules to amend KCSR,1977
13-10-15 DPAR 147 SeLoYu 2015 Vigilance Awareness Week
16-10-2015 DTE 01 EST(9) 2015/2352 DA hike from July2015
06-10-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2217 Regarding Telephone calls from MPs and MLAs
06-10-2015 DTE 02 EST (9) 2015/2187 Training for DDOs regarding Tax deduction Rules
24-09-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Addition of Sri Dhanvantari Ayurvedic Hospital,bengalore
24-09-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Notification on Karnataka Act 14 of 1990
15-09-2015 DTE 02 EST(9)/2015/2037 Principals to attend District and Taluk "Janasamparka " Meeting
15-09-15 ED 176,177,178 DTE 2015 Deputation to MTech
01-08-15 DPAR 90 SRR 2014 Assets and Liabilities of Group D employees
25-08-15 FD 06 TFP 2014 Hospital expenses of non-listed hospitals
09-09-2015 DTE 02 EST(9) 2015/1871 Following maintainance of Backlog/Roster Register
27-08-2015   Amendment to the Karnataka govt(Allocation of Business) rules,1977
01-09-2015 DTE /1/EST(9) 2015/1736 Addition of hospitals under Medical Attendance Rules 1963
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1668 Filling civil services posts based on Quote rules
24-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Karnataka state employees Request on DOB Act
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1660 General Deligation of financial powers
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Implimentation of Paperless Certificates
19-08-2015 DTE 1 est(9) 2015/1623 BBMP Election Holiday
12-08-2015 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of JNANA-SANGAMA program for 2015-16
12-08-2015 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of HIRIME-GARIME program for 2015-16
12-08-2015 DTE 02 EST(9) 2014/1537 Submission of assets and liability by Group-D
25-07-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Notification 2015
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015 Payment of Pension throgh Public Sector Banks
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015
Transcations of any(Grants,Aids,Subsidary) to be sent through RTGS/NEFT
30-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Extension of last Date to defer Promotion to take Benefit of Time Bound Promotion
25-05-15 DTE 2 EST(9)2014 Code of Conduct
25-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Election Duty
22-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Notoification of DCA 09 ARB 2014
18-05-15 DTE 01 EST(9) 2015 DA Enhancement for AICTE Scales
14-05-15 DPAR 184 SRR 2013 KSCR Amendment (General Recruitment)
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 DA Enhancement
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Guidelines
07-05-15 DTE 2 EST(9) 2015 Efficent Use of Paper
06-05-15 DTE 1 EST(9) 2014 Belagavi,Belgaum,Bagalkot Working Hours
06-05-15 DTE 1 EST (9 )2015 Amendments of KCSR Rules
03-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Procedure for Withdrawal of New Pension Scheme amount on Superannuation
22-04-15 ED 206 DTE 2014 Hyrdrabad Karnataka Reservation
22-04-15 ED 316 TPE 2014 Complaints from Sri Cheluvanarayana, Ex employee of APS Polytechnic, has been dismissed and non-admission of his future complaints
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 SC ST Promotion reservation 75%
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 Roster Points for Backlog posts
13-03-15 DPAR 273 SeNeNi 2013 PH Reservation
18-03-15 DPAR 13 EFD 2015 Jyothi sanjeevini1
04-03-15 DPAR 01 HWP 2015 Protocol to Invite Presidents of Boards
11-03-15 ED 165 DTE 2014 Suspension revoke of Sri Kanthu Devadiga
06-02-15 DPAR 184 SRR 2013 Seniority Direct Vs Promotee
05-02-15 DPAR 6 SS 2014 Amendment to Roster rule
07-01-15 DPAR 79 ರಾ ರಾ ಆ 2014 Behaviour of Officers with Public Representatives
12-01-15 FD 14 BPE 2014 Last date for submission bills to Treasury
08-01-15 DPAR 45 ಸೇ ಇ ವಿ 2014 Remuneration for Retired Judges in Department Enquiry
22-12-14 ED 300 DTE 2012 Engineering College Staff - Vacation
09-01-15 DPAR 126 EGD 2014 DDOs Responsibility in HRMS
23-12-14 DPAR 118 EFD 2014 Aadhar as Proof of Identity and Address
06-12-14 DPAR 417 ಸೇನೆನಿ 2014 Roaster Points after Implementing 371 (J)
27-10-14 ED 126 TEP 2014 Extending Part time posts at Polytechnic Hostels
13-11-14 ED 307 TPE 2014 Quality improvement in Higher Education
09-12-14 DTE 1 EST(9) 2014 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2015
01-12-14 ಸಿ ಎಂ / ಜಡ/317/ಆ ಕಾ 2014 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಾನತದರ್ಶನ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
12-11-14 DPAR 03 ರಾ ಐ ಸ 2014 Rashtriya Aikyatha Sapthaha
17-10-14 DPAR 186 Seloyu 2014 Vigilance Awareness Week
26-09-14 FD 17 & 18 SRP 2014 DA hike for State and AICTE staff July 2014
16-10-14 ED 14 TGL 2014 Show cause notice to Govt Engineering Colleges
18-09-14 ED 128 TEC 2014 AICTE payscales not applicable to Workshop staff
09-10-14 ED 14 TGL 2014 Recovery of excess pay to Asst Professors
01-10-14 DPAR 75 HHL 2014 Bakrid Holiday on 6th Oct 2014
20-08-14 ED 131 TPE 2014 Amendment to Karnataka Educational Institutions Rules 2014 - Minority Education Institution
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
07-08-2014 DPAR 46 S 2012 Amendment to rules of retirement due to medical reasons
18-08-14 DPAR 14 SMR 2013 Jyothi Sanjeevini Scheme for cashless treatment
26-08-14 ED 220 TPE 2014 Dismissal of Sri Cheluvanarayana, Retired Scavenger
19-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Additional Circular for Group A Transfer Counseling
18-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Group A Transfer Counseling
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL for Government Employees Annual meet
30-07-14 FD (Spl) 203 PEN 2012 Pension Accumulated Corpus settlement Procedure
16-07-14 DPAR 06 SSC 2014 KPSC Amendment 2
28-07-14 DPAR 50 SN 2014 Election Circulars
03-07-14 DPAR 25 SMR 2012 Hospital room Expenses
09-07-14 DPAR 47 SMR 2012 Hearing Aid Medical Expenses
06-08-14 ED 184 DTE 2013 Suspension revoke of Mr Vasudev D
02-08-14 ED 154 PS 2014 Best Pracatices followed in Institutes
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL to attend State Govt Employees' meet
08-08-14 ED 74 DTE 2013 Group A - Transfer date extension
29-06-14 ED 151 TEP 2014 HMS Second Shift Polytechnic approval
17-07-14 DTE 02 EST(9) 2014 Action on Ministers letters
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
02-07-14 TD PS 11 2014-15 Treasury Transactions through e-mail
03-07-14 ED 74 DTE 2013 Transfer Notification
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules 2014
13-06-14 DPAR 25 SMR 2012 Amendments to Hospital Expenses
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 Transfer Guidelines
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 C Group Temporary Posts
22-05-14 DPAR 23 Naseka 2014 Sericulture Sakaala amendment
03-06-14 DTE 01 EST(9) 2014 Administrative Amendments
30-05-14 DTE 01 EST 09 2014 Objections Invited for Transfer Act Rules
07-05-14 FD(Spl)118 PEN 2013 Treatment of Suspension,HPL/EL period for NPS deductions
24-05-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
28-11-13 FD 9 SRS 2013 EL Encashment Periods
    RTI Annual Report form
29-04-14 DPAR 11 SMR 2014 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
28-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 HRMS proceedings
09-04-14 DPAR 40 SP 2014 SC ST Beneficiary Report
10-04-14 DPAR 33 HKP 2014 Roster points to implement 371J
11-04-14 FD 07 SRP 2014 DA for Teaching Staff
19-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 Hike in DA
28-03-14 EST -3 (2) 55 2013-14 Compassionate Application Procedure
28-04-14 DPAR 34 DFD 2012 Computer literacy Exams
25-03-14 FD 23 GPF 2013 GPF Advance and partial withdrawal
27-03-14 DPAR 39 HHL 2014 Holiday for Daily wages on Election day
22-03-14 DPAR 132 SDEQ 2013 Lokayuktha Enquiries
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012 Submission of CR Forms
26-02-14 ED 43 AAV 2014 Election Commission Order
07-01-14 DPAR 43 HKC 2013 Reservation and Organization of local Cadres in Hyderabad Karnataka
30-11-13 DPAR 44 2013 Daily Wages Welfare Act
26-11-13 FD 1 BLA 2013 Revised Loan Rates
Dec 2013 DPAR KCSR Amendments
04-01-14 DPAR 46 SMR 2013 Include Family details in HRMS for Free Medical Treatment
06-02-14 DTE 01 EST(9) 2013 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
28-11-13 FD 09 SRS 2013 EL Encashment
20-01-14 FD 02 HBA 2012 Hike in Home Loan
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012/4429 Annual Performance Report
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4149 Inclusion of words
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4143 Correction of date
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4141 KAT Office shifted
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4150 Rules to be followed while transferring NCC Officers
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4144 Students Participation in Sakala
23-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4142 General Holidays
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013 4145/4146/4147/4147/4151 Hospitals included for Medical Reimbursement
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4118 KCSR Amendments
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4140 Amendments to KCSR
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
21-11-13 DPAR 179 MSC 2013 Guidelines for Vehicle Repair
06-11-13 FD(Spl) 99 PEN 2013 NPS upadate through NPSCAN
07-10-13 DPAR 06 Rakavya 2012 Article 371 J 2(B) amendment
01-10-13 FD(V) 80 PEN 2013 Retirement Commutation Simplification
15-10-13 FD (V) 55 PEN 2013 DCRG - Cancellation of Rs 10000/-
04-09-13 FD 8 SRS 2013 Regularisation of Contract, Daily Wages and Temporary employees
30-09-13 FD 26 GPF 2013 GPF Compulsory
12-11-13 DPAR 47 HHL 2013 Moharram Holiday on 15-11-2013
03-10-13 FD 21 SRP 2013 DA hike July 2013
16-09-13 DPAR 65 DAR 2013 Dress Code for New Employees
21-09-13 ED 312 UNE 2012 Chitrakala Institutions transferred to Dept of Public Instruction
19-08-13 DPAR 73 SDE 2012 KCSR Amendments
04-09-13 DPAR 29 13 Implementation of Biometric Attendance
19-08-13 DPAR 94 SLU 2013 Daily wages Welfare Act
23-08-13 DPAR 137 SLU 2013 Designation of Additional District and Sessions Judges
10-09-13 DTE 01 EST(9) 2013 Hyderabad Karnataka 371 J Amendment
24-07-13 DPAR 69 SRS 2013 Action on Court Orders
31-08-13 ED 174 DTE 2013 Transfer List Group A
26-08-13 ED 67 TEC 2013 Letter to Principals, GECs on Lateral Entry Engg seats
24-07-13 FD 484 FR 2013 Form No. 16 in TRACES portal
09-07-13 DPAR 527 SSR 2013 Hyderabad-Karnataka Special Cell
25-07-13 ED 184 DTE 2013 Sri Vasudev, Principal, GPT Karkal, under suspension
19-07-13 ED 161 TPE 2013 Prevention of Sexual Assault and Crimes
06-07-13 ED 71 DTE 2013 Time Bound Promotion for Aided Staff
16-05-13 ED 60 DTE 2013 Relieving Shivanand, Lecturer back to Polytechnic
10-06-13 FD 12 SRP 2012 (XIII) Allowances for Employees with Disabled Children
29-04-13 DPAR 28 RTI 2012 RTI Self Declaration by Departments
04-05-13 SWD 105 SAD 2013 Procedure to deal with False Caste Certificate
20-05-13 FD 10 SRP 2013 DA hike for AICTE staff
30-03-13 DPAR 39 HGG 2013 Protocol for Ex Governors
20-04-13 DTE 2 EST 9 2013 Action on Court Orders
22-03-13 District & Sessions Court ADM 97 / 2013 Notification for Stenographer Recruitment
08-03-13 DPAR 7 SMR 2013 Inclushion of Hospital - Shanti Hospital, Bagalkot
23-02-13 DPAR 1 SMR 2005 Excess Medical Charges by Private Hospitals
16-02-13 FD 12 SRP 2012 Vehicle Allowance to Disabled Govt Employees
11-01-13 DPAR 26 RTI 2013 / DPAR 04 RTI 2013 RTI Circulars
04-02-13 ED 330 DTE 2012 Transfer Order 06-02-2013
14-02-13 DTE 01 est(9) 2012 4 new hospitals inclusion
16-01-13 DPAR 43 SMR 2012 Hospital Addition - Bhate and Maternity Home
16-01-13 FD (Spl) 203 PEN 2012 NPS Withdrawal process
21-01-13 ED 367 DTE 2012 Transfer order Corrigendum
19-01-13 FD 1 SSR 2013 EL Encashment Notification
07-01-13 FD (Spl) 113 PEN2012 AICTE Pension G O
21-12-12 WCD 176 PHC 2010 Reservation for Blind Employees
02-01-13 DPAR 01 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
02-01-13 DPAR 44 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
28-12-12 DPAR 22 SSR 2012 Government Employee Association Membership Fee
11-01-13 DTE 26 EST(9) 2012 Confidential Reports to be filled by Employees
23-11-12 ED 290 TEP 2010 Wrongful extension of AICTE to few Aided Staff
27-11-12 FD 49 TAR 2012 Financial Audit
24-12-12 DPAR 80 2012 Atal Good Governance Day
30-11-12 DPAR 04 2012 Karnataka Sakaala Services Rules
04-12-12 FD 11 SCR 2012 LTC
06-12-12 FD 10 2012 Bangalore to Karwar Via Goa by Flight
20-12-12 FD 19 BPE 2012 Finalizing Bills by March 31
18-12-12 DPAR 43 SCR 2008 Computer Literacy Test
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Selection Grade Lecturer Order Reverted
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Transfer List
19-11-12 DPAR 140 RTI 2012 RTI 4 (1)A & 4 (1)B Declaration
21-11-12 DPAR 132 RTI 2012 RTI Rule 14
30-10-12 FD 06 SRA 2012 KCSR Rule 224B Amendment
27-11-12 FD 10 CSR 2012 LTC Relaxation
12-12-12 DTE 2 EST(9) 2012 KPSC Amendment
12-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Reservation for Physically disabled
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Govt Holidays for 2013
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Medical Attendance Amendment
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
29-11-12 DTE 1 EST(9) 2012 Revision of Special Allowance to Govt Staff
30-10-12 ED 312 UNE 2012 Transfer of Fine Arts School to Dept of Public Instruction
25-10-12 FD 26 SRP 2012 DA hike for AICTE Staff
02-11-12 DPAR 4 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
06-09-12 ED 127 DTE 2012 Gradation list of Lecturers in Polytechnics
05-10-12 DPAR 38 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
07-11-12 ED 127 DTE 2012 Corrigendum to Gradation list of Lecturers
05-10-12 DPAR 22 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
18-10-12 ED 191 DTE 2012 Amendment of KCSR regarding AICTE
30-10-12 DTE 01 EST(9) 2012 State Scale DA hike
05-10-12 DTE 1 EST(9) 2012 Hike in Salaries of Unskilled Labour
17-09-12 DPAR 66 HWP 2012 Protocol for Govt Functions
10-09-12 DPAR 30 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Schedule 1 for Medical leave
31-08-12 DPAR 8 SR 2012 EL clarification for employees retired after 01-04-2012
27-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 DA 65% order for AICTE Staff
01-09-12 DTE 09 BUD 2012 Aided Institutions Budget 2013-14 Requirements
03-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 Vehicle Rent allowancae to Government Employees
16-02-12 FD 04 SRA 2010 Eligibility Service under KCSR, 247, 247A, 247B
21-07-2012 DTE 1 EST 9 2012 RTI Implementation
23-07-2012 DTE 1 EST 9 2012 Amendment to KCSR (Compassionate Appointment)
04-07-2012 DPAR 67 Senisi 2012 Verification Certificate for Passport Application
14-06-2012 FD 12 SRP 2012 (III) Uniform Allowance for Group D
30-06-2012 DTE 10 EST(9) 2012 Medical Allowance Revision for Group C & D Employees
30-06-2012 DTE 10 EST(9) 2012 Revised TA & DA Guidelines 14-06-2012
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Outside State Allowance revision from 6% to 10%
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Rate Revision of Vehicle Allowance 14-6-2012
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Maternity Leave extended from 135 to 180 days
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Additional Increment in the same post for 25 & 30 yrs
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Service matters of Joint Directors/Equivalent Cadre
27-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 AICTE Scale DA Revision from 58% to 65%
19-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 KCS Rule-247A Modification (Inclusion of Eligibilty Service for Pension)
19-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 EL Rules Amendment
12-06-2012 DTE 2 EST(9) 2012 Death Benefit for NPS Scheme
01-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 IR Clarifications for EL Encashment
04-06-2012 DTE 2 EST(9) 2012 Sixth pay scale (State) for Aided Institutions
30-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Maintaining of Service Registers in Duplicate
30-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Employee Computer Leteracy Exam
27-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 295
27-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 294
17-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Guidelines for Improving Polytechnic Exam Results
24-12-2011 ED 225 UNE 2011 Fine Arts College Transferred to Mysore University
08-11-2011 ED 55 DTE 2008 Gradation List of Lecturers
10-10-2011 ED 148 TPE 2009 Extension of Career Advancement facilities to Lecturers in Aided Polytechnics
27-07-2011 ED 167 DTE 2011 Inclusion of Mr Md Hayat in the gradation list