ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Government Orders


Date DTE order number Subject
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3266 SSLC,PUC ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ/ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3267 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾತೃ ವೃಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ರಿಕ್ತ ಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-02-18 DTE 01 EST (9) 2017 KCS(CLT) rules, 2012,Corrigendum
08-02-18 DTE 02 EST (9) 2017 Implementation of the Hon'ble HC regarding premature transfers of Government servants
01-01-18 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 29 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2017 ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ
    AICTE pay scale for Engineering colleges
    AICTE 6th Pay for Polytechnics
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ) ನಿಯಮಗಳು 2012 ತಿದ್ದುಪಡಿ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಸಗಿದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2596 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2599 ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-11-17 ED 192 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 195 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 194 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 200 DTE 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 191 DTE 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 193 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 197 DTE 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 190 DTE 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 203 DTE 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 01 EST(9) 2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು
16-11-17 DTE 02 EST(9) 2017/4095 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಸ್ಟೀಕರಣ
09-11-17 DTE 01 EST(9) 2017/2199 "ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016" ಕಲಂ 37ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2061 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ತಿದ್ದುಪಡಿ
24-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2081 ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1908 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
13-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1641 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
06-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1556 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
11-08-17 DTE 02 EST(9) 2017/1279 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
09-08-17 DTE 02 EST(9)2017/1246 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪತ್ರ
19-07-17 53 EST 4(B) 2016/1121 Stagnation increment to aided institutions
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-06-17 DTE 01 EST(9) 2017/611 Karnataka general provident Fund Rules 2016
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗ
01-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
25-05-17 DTE 17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
11-05-17 DTE/53/EST(7)2017/410 Corrigendum to AICTE pension scheme
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/664 Ammendment to schedule II of KRGPR
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/665 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿವರ
30-03-17 FD 16 SRP 2017 DA hike from January2017
25-03-17 ED 300 DTE 2012 Corrigendum to ED 300 DTE 2012 order
25-03-17 ಸಿಅಸುಇ 568 ಸೆನೆಸಿ 2015 To publish the direct recruitment notifications in the state website.
20-02-17 DTE/113/MSC/2013 GO on Parttime jobs in GPT hostels
08-02-17 ಪಿಡಿ 125 ಎಸ್‌ಪಿಟಿ 2016 Committee for removal of Regional imbalance
08-02-17 ED 163 ಅಅವಿ 2016 Maintaining Protocols in Govt. functions
02-02-16 ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015 KCSR corrigendum to rule 21
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 List of Govt.Holidays for 2017
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4106 KCSR(conduct) corrrigendum 2016-draft
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 Karnataka Recruitment of Gazetted probationers (Amendment) rules 2016
26-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/4013 GO to EL encashment for the year 2017
26-12-16 DTE 02 EST(9) 2016/4013 GO to update SR details of Employees in HRMS
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3272 GO to follow rules to prepare final selection list
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3273 GO to Sarvottama Seva Prashasti
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3274 GO to Fixing application fee to BCM candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3275 Notification to amend the Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3276 GO to posts reserved for differently abled candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3277 Use of govt. vehicles for private work
29-11-16 DTE 01 EST(9) 2016/3183 Operationalisation of NPS for state Govt employees
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 KGID interest rate fixed to 8%
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3012 Allowance to state Govt. employees with children suffering from Autism,Cerebral palsy or Mental retardation
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 DA to AICTE pay scale
22-10-16 DTE 1 EST(9) 2016/2050 DA hike from July2016
18-10-16 DTE 01 EST(9) 2016/1988 Stepping up of pay of senior government servent
21-09-16 DTE 02 EST(9)/1787 Include Aadhar in HRMS
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Sanction of Rule 247-A for regularised dailywage employees
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Steps to follow in ACB enquiries
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 To display ACB phone number
19-08-16 DTE 01 EST(9) 2016/1439 Regularisation of Government employees absence on 02-06-16
16-08-16 DTE 02 EST(9) 2016 Public Grievences
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-KCSR rules for Ex-servicemans
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-Draft rules for medical attendance
21-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 GO to amend Karnataka Treasury code volume-1
14-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Corrigendum for protocal of executive/authority
11-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Amendment of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers rules1977
02-07-16 DTE 01 EST(9) 2016/798 GO for withdrawal procedure for withdrawal of NPS amount at the time of superannuation
15-06-16 DTE 02 EST(9) 2016/649 KCSR 247-A
27-05-2016 DTE 01 EST(9) 2016/507 NPS in State autonomous bodies
27-05-2016 DTE 01 EST(9) 2016/507 Stopping of payment of interest on govt backlog NPS
26-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Sanction of DA for AICTE Pay scale Employees
26-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Leave Limitation for Animal Bite
21-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016 Clarification on reservation to HK recruitment
18-04-2016 DTE 02 EST(9) 2016/155 Withdrawal of GPF on retirement
18-04-2016 DTE 01 EST(9) 2016/154 DA hike from January 2016
04-04-2016 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/31 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ 4 ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
31-03-2016 DTE 01 EST(9) 2015/4 Formation of ACB,Vigilance Cells and Vigilance Advisory Board
31-03-2016 DTE 01 EST(9) 2015/4323 GO for provision for Price adjustment for specified materials for works
31-03-2016 DTE 01 EST (9) 2015/4324 GO for CCA in Kalaburgi
05-03-2016 DTE 02 EST (9) 2015/3900 GO on Re-appointment of Retired employees
04-03-2016 DTE 02 EST(9) 2015/3869 OOD to the officers/staff who attends computer literacy exam
24-02-2016 DTE 02 EST(9) 2015/3791 OOD for Govt SC/ST Employees Samanvaya Samiti's State Level Conference on 25-02-16
18-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3679 Notification on EL Encashment
11-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3701 Election Notification
10-02-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3689 Election Notification
27-1-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3446 Special allowance for parents of autism children.
22-1-2016 DTE 01 EST(9) 2015/3388 KCSR proceedings for Direct recruitment of civil services
20-1-2016 DTE 02 EST (9)/3359 EL encashment on Retirement
20-1-2016 DTE 02 EST (9)/3360 Rules to publish advertisements of govt. departments
23-12-2015 DTE 01 EST(9) 2015/3099 EL Encashment for 2016
23-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3097 Gazzetted officers Leave Mangement & EL Encashment for Calendar 2015
23-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Issue of Pay-Slip for Gazzetted officers Annual Increment
22-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Sarvottam Seva Prashashithi Scheme for State Govt Employees
14-12-2015 DTE 02 EST (9) 2015 /2985 Protocol to be followed in treating VIPs in Karnataka
14-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2986 Biennial elections to Legislative Councils of Karnataka 2015
10-12-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2984 Modified general holidays for 2016
01-12-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2774 Revision of C and R rules
01-12-2015 DTE 01 EST(9) 2015/2776 Education facilities to children of farmers who committed suicide
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2453 Direct Recruitment to State civil srevice posts as backlog posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2448 Additional increment to 25 and 30 years of service for supernumery posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2459 Transfer Guidelines for State Govt. group Aand B staff
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2450 Transfer Guidelines for State Govt.Association members
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2451 DA hike for AICTE payscale July2015
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2452 Proceedings for release of funds-Delegation of Financial powers FY15-16
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2449 Draft rules to amend KCSR,1977
13-10-15 DPAR 147 SeLoYu 2015 Vigilance Awareness Week
16-10-2015 DTE 01 EST(9) 2015/2352 DA hike from July2015
06-10-2015 DTE 02 EST(9) 2015/2217 Regarding Telephone calls from MPs and MLAs
06-10-2015 DTE 02 EST (9) 2015/2187 Training for DDOs regarding Tax deduction Rules
24-09-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Addition of Sri Dhanvantari Ayurvedic Hospital,bengalore
24-09-2015 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Notification on Karnataka Act 14 of 1990
15-09-2015 DTE 02 EST(9)/2015/2037 Principals to attend District and Taluk "Janasamparka " Meeting
15-09-15 ED 176,177,178 DTE 2015 Deputation to MTech
01-08-15 DPAR 90 SRR 2014 Assets and Liabilities of Group D employees
25-08-15 FD 06 TFP 2014 Hospital expenses of non-listed hospitals
09-09-2015 DTE 02 EST(9) 2015/1871 Following maintainance of Backlog/Roster Register
27-08-2015   Amendment to the Karnataka govt(Allocation of Business) rules,1977
01-09-2015 DTE /1/EST(9) 2015/1736 Addition of hospitals under Medical Attendance Rules 1963
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1668 Filling civil services posts based on Quote rules
24-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Karnataka state employees Request on DOB Act
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1660 General Deligation of financial powers
20-08-2015 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Implimentation of Paperless Certificates
19-08-2015 DTE 1 est(9) 2015/1623 BBMP Election Holiday
12-08-2015 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of JNANA-SANGAMA program for 2015-16
12-08-2015 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of HIRIME-GARIME program for 2015-16
12-08-2015 DTE 02 EST(9) 2014/1537 Submission of assets and liability by Group-D
25-07-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Notification 2015
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015 Payment of Pension throgh Public Sector Banks
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015
Transcations of any(Grants,Aids,Subsidary) to be sent through RTGS/NEFT
30-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Extension of last Date to defer Promotion to take Benefit of Time Bound Promotion
25-05-15 DTE 2 EST(9)2014 Code of Conduct
25-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Election Duty
22-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Notoification of DCA 09 ARB 2014
18-05-15 DTE 01 EST(9) 2015 DA Enhancement for AICTE Scales
14-05-15 DPAR 184 SRR 2013 KSCR Amendment (General Recruitment)
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 DA Enhancement
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Guidelines
07-05-15 DTE 2 EST(9) 2015 Efficent Use of Paper
06-05-15 DTE 1 EST(9) 2014 Belagavi,Belgaum,Bagalkot Working Hours
06-05-15 DTE 1 EST (9 )2015 Amendments of KCSR Rules
03-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Procedure for Withdrawal of New Pension Scheme amount on Superannuation
22-04-15 ED 206 DTE 2014 Hyrdrabad Karnataka Reservation
22-04-15 ED 316 TPE 2014 Complaints from Sri Cheluvanarayana, Ex employee of APS Polytechnic, has been dismissed and non-admission of his future complaints
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 SC ST Promotion reservation 75%
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 Roster Points for Backlog posts
13-03-15 DPAR 273 SeNeNi 2013 PH Reservation
18-03-15 DPAR 13 EFD 2015 Jyothi sanjeevini1
04-03-15 DPAR 01 HWP 2015 Protocol to Invite Presidents of Boards
11-03-15 ED 165 DTE 2014 Suspension revoke of Sri Kanthu Devadiga
06-02-15 DPAR 184 SRR 2013 Seniority Direct Vs Promotee
05-02-15 DPAR 6 SS 2014 Amendment to Roster rule
07-01-15 DPAR 79 ರಾ ರಾ ಆ 2014 Behaviour of Officers with Public Representatives
12-01-15 FD 14 BPE 2014 Last date for submission bills to Treasury
08-01-15 DPAR 45 ಸೇ ಇ ವಿ 2014 Remuneration for Retired Judges in Department Enquiry
22-12-14 ED 300 DTE 2012 Engineering College Staff - Vacation
09-01-15 DPAR 126 EGD 2014 DDOs Responsibility in HRMS
23-12-14 DPAR 118 EFD 2014 Aadhar as Proof of Identity and Address
06-12-14 DPAR 417 ಸೇನೆನಿ 2014 Roaster Points after Implementing 371 (J)
27-10-14 ED 126 TEP 2014 Extending Part time posts at Polytechnic Hostels
13-11-14 ED 307 TPE 2014 Quality improvement in Higher Education
09-12-14 DTE 1 EST(9) 2014 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2015
01-12-14 ಸಿ ಎಂ / ಜಡ/317/ಆ ಕಾ 2014 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಾನತದರ್ಶನ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
12-11-14 DPAR 03 ರಾ ಐ ಸ 2014 Rashtriya Aikyatha Sapthaha
17-10-14 DPAR 186 Seloyu 2014 Vigilance Awareness Week
26-09-14 FD 17 & 18 SRP 2014 DA hike for State and AICTE staff July 2014
16-10-14 ED 14 TGL 2014 Show cause notice to Govt Engineering Colleges
18-09-14 ED 128 TEC 2014 AICTE payscales not applicable to Workshop staff
09-10-14 ED 14 TGL 2014 Recovery of excess pay to Asst Professors
01-10-14 DPAR 75 HHL 2014 Bakrid Holiday on 6th Oct 2014
20-08-14 ED 131 TPE 2014 Amendment to Karnataka Educational Institutions Rules 2014 - Minority Education Institution
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
07-08-2014 DPAR 46 S 2012 Amendment to rules of retirement due to medical reasons
18-08-14 DPAR 14 SMR 2013 Jyothi Sanjeevini Scheme for cashless treatment
26-08-14 ED 220 TPE 2014 Dismissal of Sri Cheluvanarayana, Retired Scavenger
19-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Additional Circular for Group A Transfer Counseling
18-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Group A Transfer Counseling
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL for Government Employees Annual meet
30-07-14 FD (Spl) 203 PEN 2012 Pension Accumulated Corpus settlement Procedure
16-07-14 DPAR 06 SSC 2014 KPSC Amendment 2
28-07-14 DPAR 50 SN 2014 Election Circulars
03-07-14 DPAR 25 SMR 2012 Hospital room Expenses
09-07-14 DPAR 47 SMR 2012 Hearing Aid Medical Expenses
06-08-14 ED 184 DTE 2013 Suspension revoke of Mr Vasudev D
02-08-14 ED 154 PS 2014 Best Pracatices followed in Institutes
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL to attend State Govt Employees' meet
08-08-14 ED 74 DTE 2013 Group A - Transfer date extension
29-06-14 ED 151 TEP 2014 HMS Second Shift Polytechnic approval
17-07-14 DTE 02 EST(9) 2014 Action on Ministers letters
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
02-07-14 TD PS 11 2014-15 Treasury Transactions through e-mail
03-07-14 ED 74 DTE 2013 Transfer Notification
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules 2014
13-06-14 DPAR 25 SMR 2012 Amendments to Hospital Expenses
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 Transfer Guidelines
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 C Group Temporary Posts
22-05-14 DPAR 23 Naseka 2014 Sericulture Sakaala amendment
03-06-14 DTE 01 EST(9) 2014 Administrative Amendments
30-05-14 DTE 01 EST 09 2014 Objections Invited for Transfer Act Rules
07-05-14 FD(Spl)118 PEN 2013 Treatment of Suspension,HPL/EL period for NPS deductions
24-05-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
28-11-13 FD 9 SRS 2013 EL Encashment Periods
    RTI Annual Report form
29-04-14 DPAR 11 SMR 2014 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
28-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 HRMS proceedings
09-04-14 DPAR 40 SP 2014 SC ST Beneficiary Report
10-04-14 DPAR 33 HKP 2014 Roster points to implement 371J
11-04-14 FD 07 SRP 2014 DA for Teaching Staff
19-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 Hike in DA
28-03-14 EST -3 (2) 55 2013-14 Compassionate Application Procedure
28-04-14 DPAR 34 DFD 2012 Computer literacy Exams
25-03-14 FD 23 GPF 2013 GPF Advance and partial withdrawal
27-03-14 DPAR 39 HHL 2014 Holiday for Daily wages on Election day
22-03-14 DPAR 132 SDEQ 2013 Lokayuktha Enquiries
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012 Submission of CR Forms
26-02-14 ED 43 AAV 2014 Election Commission Order
07-01-14 DPAR 43 HKC 2013 Reservation and Organization of local Cadres in Hyderabad Karnataka
30-11-13 DPAR 44 2013 Daily Wages Welfare Act
26-11-13 FD 1 BLA 2013 Revised Loan Rates
Dec 2013 DPAR KCSR Amendments
04-01-14 DPAR 46 SMR 2013 Include Family details in HRMS for Free Medical Treatment
06-02-14 DTE 01 EST(9) 2013 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
28-11-13 FD 09 SRS 2013 EL Encashment
20-01-14 FD 02 HBA 2012 Hike in Home Loan
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012/4429 Annual Performance Report
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4149 Inclusion of words
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4143 Correction of date
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4141 KAT Office shifted
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4150 Rules to be followed while transferring NCC Officers
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4144 Students Participation in Sakala
23-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4142 General Holidays
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013 4145/4146/4147/4147/4151 Hospitals included for Medical Reimbursement
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4118 KCSR Amendments
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4140 Amendments to KCSR
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
21-11-13 DPAR 179 MSC 2013 Guidelines for Vehicle Repair
06-11-13 FD(Spl) 99 PEN 2013 NPS upadate through NPSCAN
07-10-13 DPAR 06 Rakavya 2012 Article 371 J 2(B) amendment
01-10-13 FD(V) 80 PEN 2013 Retirement Commutation Simplification
15-10-13 FD (V) 55 PEN 2013 DCRG - Cancellation of Rs 10000/-
04-09-13 FD 8 SRS 2013 Regularisation of Contract, Daily Wages and Temporary employees
30-09-13 FD 26 GPF 2013 GPF Compulsory
12-11-13 DPAR 47 HHL 2013 Moharram Holiday on 15-11-2013
03-10-13 FD 21 SRP 2013 DA hike July 2013
16-09-13 DPAR 65 DAR 2013 Dress Code for New Employees
21-09-13 ED 312 UNE 2012 Chitrakala Institutions transferred to Dept of Public Instruction
19-08-13 DPAR 73 SDE 2012 KCSR Amendments
04-09-13 DPAR 29 13 Implementation of Biometric Attendance
19-08-13 DPAR 94 SLU 2013 Daily wages Welfare Act
23-08-13 DPAR 137 SLU 2013 Designation of Additional District and Sessions Judges
10-09-13 DTE 01 EST(9) 2013 Hyderabad Karnataka 371 J Amendment
24-07-13 DPAR 69 SRS 2013 Action on Court Orders
31-08-13 ED 174 DTE 2013 Transfer List Group A
26-08-13 ED 67 TEC 2013 Letter to Principals, GECs on Lateral Entry Engg seats
24-07-13 FD 484 FR 2013 Form No. 16 in TRACES portal
09-07-13 DPAR 527 SSR 2013 Hyderabad-Karnataka Special Cell
25-07-13 ED 184 DTE 2013 Sri Vasudev, Principal, GPT Karkal, under suspension
19-07-13 ED 161 TPE 2013 Prevention of Sexual Assault and Crimes
06-07-13 ED 71 DTE 2013 Time Bound Promotion for Aided Staff
16-05-13 ED 60 DTE 2013 Relieving Shivanand, Lecturer back to Polytechnic
10-06-13 FD 12 SRP 2012 (XIII) Allowances for Employees with Disabled Children
29-04-13 DPAR 28 RTI 2012 RTI Self Declaration by Departments
04-05-13 SWD 105 SAD 2013 Procedure to deal with False Caste Certificate
20-05-13 FD 10 SRP 2013 DA hike for AICTE staff
30-03-13 DPAR 39 HGG 2013 Protocol for Ex Governors
20-04-13 DTE 2 EST 9 2013 Action on Court Orders
22-03-13 District & Sessions Court ADM 97 / 2013 Notification for Stenographer Recruitment
08-03-13 DPAR 7 SMR 2013 Inclushion of Hospital - Shanti Hospital, Bagalkot
23-02-13 DPAR 1 SMR 2005 Excess Medical Charges by Private Hospitals
16-02-13 FD 12 SRP 2012 Vehicle Allowance to Disabled Govt Employees
11-01-13 DPAR 26 RTI 2013 / DPAR 04 RTI 2013 RTI Circulars
04-02-13 ED 330 DTE 2012 Transfer Order 06-02-2013
14-02-13 DTE 01 est(9) 2012 4 new hospitals inclusion
16-01-13 DPAR 43 SMR 2012 Hospital Addition - Bhate and Maternity Home
16-01-13 FD (Spl) 203 PEN 2012 NPS Withdrawal process
21-01-13 ED 367 DTE 2012 Transfer order Corrigendum
19-01-13 FD 1 SSR 2013 EL Encashment Notification
07-01-13 FD (Spl) 113 PEN2012 AICTE Pension G O
21-12-12 WCD 176 PHC 2010 Reservation for Blind Employees
02-01-13 DPAR 01 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
02-01-13 DPAR 44 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
28-12-12 DPAR 22 SSR 2012 Government Employee Association Membership Fee
11-01-13 DTE 26 EST(9) 2012 Confidential Reports to be filled by Employees
23-11-12 ED 290 TEP 2010 Wrongful extension of AICTE to few Aided Staff
27-11-12 FD 49 TAR 2012 Financial Audit
24-12-12 DPAR 80 2012 Atal Good Governance Day
30-11-12 DPAR 04 2012 Karnataka Sakaala Services Rules
04-12-12 FD 11 SCR 2012 LTC
06-12-12 FD 10 2012 Bangalore to Karwar Via Goa by Flight
20-12-12 FD 19 BPE 2012 Finalizing Bills by March 31
18-12-12 DPAR 43 SCR 2008 Computer Literacy Test
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Selection Grade Lecturer Order Reverted
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Transfer List
19-11-12 DPAR 140 RTI 2012 RTI 4 (1)A & 4 (1)B Declaration
21-11-12 DPAR 132 RTI 2012 RTI Rule 14
30-10-12 FD 06 SRA 2012 KCSR Rule 224B Amendment
27-11-12 FD 10 CSR 2012 LTC Relaxation
12-12-12 DTE 2 EST(9) 2012 KPSC Amendment
12-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Reservation for Physically disabled
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Govt Holidays for 2013
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Medical Attendance Amendment
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
29-11-12 DTE 1 EST(9) 2012 Revision of Special Allowance to Govt Staff
30-10-12 ED 312 UNE 2012 Transfer of Fine Arts School to Dept of Public Instruction
25-10-12 FD 26 SRP 2012 DA hike for AICTE Staff
02-11-12 DPAR 4 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
06-09-12 ED 127 DTE 2012 Gradation list of Lecturers in Polytechnics
05-10-12 DPAR 38 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
07-11-12 ED 127 DTE 2012 Corrigendum to Gradation list of Lecturers
05-10-12 DPAR 22 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
18-10-12 ED 191 DTE 2012 Amendment of KCSR regarding AICTE
30-10-12 DTE 01 EST(9) 2012 State Scale DA hike
05-10-12 DTE 1 EST(9) 2012 Hike in Salaries of Unskilled Labour
17-09-12 DPAR 66 HWP 2012 Protocol for Govt Functions
10-09-12 DPAR 30 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Schedule 1 for Medical leave
31-08-12 DPAR 8 SR 2012 EL clarification for employees retired after 01-04-2012
27-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 DA 65% order for AICTE Staff
01-09-12 DTE 09 BUD 2012 Aided Institutions Budget 2013-14 Requirements
03-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 Vehicle Rent allowancae to Government Employees
16-02-12 FD 04 SRA 2010 Eligibility Service under KCSR, 247, 247A, 247B
21-07-2012 DTE 1 EST 9 2012 RTI Implementation
23-07-2012 DTE 1 EST 9 2012 Amendment to KCSR (Compassionate Appointment)
04-07-2012 DPAR 67 Senisi 2012 Verification Certificate for Passport Application
14-06-2012 FD 12 SRP 2012 (III) Uniform Allowance for Group D
30-06-2012 DTE 10 EST(9) 2012 Medical Allowance Revision for Group C & D Employees
30-06-2012 DTE 10 EST(9) 2012 Revised TA & DA Guidelines 14-06-2012
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Outside State Allowance revision from 6% to 10%
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Rate Revision of Vehicle Allowance 14-6-2012
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Maternity Leave extended from 135 to 180 days
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Additional Increment in the same post for 25 & 30 yrs
30-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 Service matters of Joint Directors/Equivalent Cadre
27-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 AICTE Scale DA Revision from 58% to 65%
19-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 KCS Rule-247A Modification (Inclusion of Eligibilty Service for Pension)
19-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 EL Rules Amendment
12-06-2012 DTE 2 EST(9) 2012 Death Benefit for NPS Scheme
01-06-2012 DTE 1 EST(9) 2012 IR Clarifications for EL Encashment
04-06-2012 DTE 2 EST(9) 2012 Sixth pay scale (State) for Aided Institutions
30-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Maintaining of Service Registers in Duplicate
30-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Employee Computer Leteracy Exam
27-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 295
27-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 294
17-03-2012 DTE 01 EST(9) 2011 Guidelines for Improving Polytechnic Exam Results
24-12-2011 ED 225 UNE 2011 Fine Arts College Transferred to Mysore University
08-11-2011 ED 55 DTE 2008 Gradation List of Lecturers
10-10-2011 ED 148 TPE 2009 Extension of Career Advancement facilities to Lecturers in Aided Polytechnics
27-07-2011 ED 167 DTE 2011 Inclusion of Mr Md Hayat in the gradation list