ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


LRDC Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
20-12-17 DTE 02 LRDC 2017-18 Action Against Ragging Menace
22-11-17 DTE/05/LRDC/2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಇ-ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 DTE/05/LRDC/2017-18/2175 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
31-10-17 DTE/09/LRDC/2017-18/2161 ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
28-10-17 DTE/05/LRDC/2017-18/2146 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್
26-10-17 DTE/01/LRDC/2017-18/2103 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
17-10-17 DTE/06/LRDC/2017-18/2030 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 41ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-10-17 DTE/04/LRDC/2017-18/1907 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರ ಹಾಜರಾತಿ
07-10-17 DTE/07/LRDC/2017-18 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ " ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    Schedule-09 of colleges for On-line interactive classes
03-10-17 DTE/08 /LRDC/2017-18 Upload Information on AISHE portal for 2017-18
03-10-17 DTE/07 /LRDC/2017-18 Do It yourself for 2017-18
    Schedule-08 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-07 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-06 of colleges for On-line interactive classes
14-09-17 DTE/05/LRDC/2017-18 15-09-17 ರಂದು Vice-Charman AICTE ರವರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
13-09-17 DTE/06/LRDC/2017-18/1645 41st State Level Interpolytechnic Sports meet
13-09-17 DTE/05/LRDC/2017-18/1634 15-09-17 ರಂದು Vice-Chairman AICTE ರವರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ
    Schedule-05 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-04 of colleges for On-line interactive classes
    Schedule-03 of colleges for On-line interactive classes
    Fill the college details Compulsorily for Interactive Classes
10-08-17 DTE/05/LRDC/2017-18 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
31 -07-17 DTE/02/LRDC/2017-18/1173 ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ
02-08-17 DTE/05/LRDC/2017-18/1171 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-07-17 DTE/01/LRDC/2017-18/927 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03-07-17 DTE/04/LRDC/2017-18/790 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
29-06-17 DTE/02/LRDC/2016-17/734 I Create India ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-06-17 DTE/03LRDC/2017-18/544 "ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನಪದ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-05-17 DTE/36/LRDC/2016-17/280 AISHE ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ - Most urgent
17-04-17 DTE/01/LRDC/2017-18 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-04-17 DTE/36/LRDC/2014-15(AISHE)/84 AISHE 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ - URGENT
22-03-17 DTE/36/LRDC/2014-15(AISHE)/4943 To upload on AISHE 2016-17 performanace
17-03-17 DTE 09 LRDC 2016-17 Attendance Certificate for edusat classes resource persons
28-02-17 DTE/10/LRDC/2016-17/4748 Participate in "Do It Yourself"
22-02-17 DTE/36/LRDC/2014-15(AISHE) Workshop for uploading data in the AISHE portal on 23-02-2017
18-02-17 DTE/10/LRDC/2016-17/4604 To participate in Do It Yourself2016-17
17-02-17 DTE/36/LRDC/2014-15(AISHE)/4602 Upload information in AISHE Portal
08-02-17 DTE/33/LRDC/2016-17/4527 Extension of e-Sahayog project to Polytechnics and Engineering colleges.
    Invitation for 40th State Level Sports meet2016-17
07-02-17 DTE/08/LRDC/2016-17 Reporting details for 40th State Level Sports meet 2016-17 at GPT, Karkala
07-02-17 DTE/08/LRDC/2016-17/4492 Depute staff on 40th State Level sports meet 2016-17
02-02-17 DTE/36/LRDC/2014-15/4446 Registration form for workshop on All india Servey on Higher Education
02-02-17 DTE/10/LRDC/2016-17/5414 State level Do it yourself16-17
01-02-17 DTE/36/LRDC/2014-15/5390 Workshop on All India Servey on Higher Education
31-01-17 DTE/08/LRDC/2016-17/5379 Last date to enrol for state level sports extended till 04-02-17
31-01-17 DTE/08/LRDC/2016-17/5379 Meeting regarding State level sports meet16-17
31-01-17 DTE/08/LRDC/2016-17/5354 Medical certificate and return of Rolling Trophy in state level Sports meet 16-17
23-01-17 DTE/08/LRDC/2016-17/4279 40th State Level Inter Polytechnic Sports Meet for 2016-17
29-12-16 DTE/08/LRDC/2016-17/4782 Organising "40th State level Inter Polytechnic Sports Meet" and "Do it Yourself" for 2016-17
22-12-16 DTE 32 LRDC 2014-15/3953 PFD 112 e-content development workshop for Computer Science and Automobile Engineering courses
09-12-16 DTE 32 LRDC 2914-15/3836 PFD-104 e-Content Development workshop for ECE and EE department
08-12-16 DTE/10/LRDC/2016-17/3821 Organising Do it yourself for 2016-17
02-12-16 DTE/08/LRDC/2016-17/3256 Organising 40th State level Inter Polytechnic Sports meet
29-12-16 DTE/08/LRDC/2016-17/4782 Organising "40th State level Inter Polytechnic Sports Meet" and "Do it Yourself" for 2016-17
22-12-16 DTE 32 LRDC 2014-15/3953 PFD 112 e-content development workshop for Computer Science and Automobile Engineering courses
09-12-16 DTE 32 LRDC 2914-15/3836 PFD-104 e-Content Development workshop for ECE and EE department
08-12-16 DTE/10/LRDC/2016-17/3821 Organising Do it yourself for 2016-17
02-12-16 DTE/08/LRDC/2016-17/3256 Organising 40th State level Inter Polytechnic Sports meet
21-11-16 DTE 32 LRDC 2014-15 PFD-100 e-Content development workshop for Civil and mechanical engineering
28-10-16 DTE 09 LRDC 2016-17 Attendance Certificate for EDUSAT Resource Persons
28/10/16 DTE/08/LRDC/2016-17/2110 40th State Level Inter-Polytechnic Sports Meet
28/10/16 DTE/08/LRDC/2016-17/2109 Sponsors of Rolling Trophies for Inter-Polytechnic sports meet
28/10/16 DTE/07/LRDC/2016-17/2111 Remitting fees for Sports Fund
14-10-16 DTE/14/LRDC/2016-17/964 Equipment requirment list
06-10-16 DTE/14/LRDC/2016-17 Details of Lab Equipments required for Govt. Polytechnics
28-09-16 DTE/16/LRDC/2016-17/1861 Distribution of books and furnitures in STERIC
19-09-16 DTE/10/LRDC?2016-17 To view video classes broadcasted through Edusat
16-09-16 DTE/18/LRDC/2013-14/1699 Purchase of book on Dr.B R Ambedkar
24-08-16 DTE/12/LRDC/2016-17/1500 Maintaining discipline and monitoring academic activites in the institutions
    Attendance certificate-NBA workshop
01-08-16 DTE/11/LRDC/2016-17 Antiragging guidelines
25-07-16 DTE/12/LRDC/2016-17 Enhancement of Institutional membership fee of YHAI
05-07-16 DTE/30/LRDC/2016-17 Edusat Recording and Relay time table
06-06-16 DTE/07/LRDC/2016-17/611 Sports Fund deposit
23-05-2016 DTE/04/LRDC/RUSA/2016-17 Engineering colleges send proposals under RUSA
11-05-2016 DTE/01/LRDC/2016-17/354 Include Human rights subject in Govt/Aided Polytechnics
29-04-2016 DTE/03/LRDC/2016-17/698 Purchase of magazine to library/reading room
27-04-2016 DTE 04 LRDC RUSA 2016-17 Proposal from Engineering Colleges under Component 7 of RUSA
15-04-2016 DTE/30/LRDC/2014-15/107 Viewing Edusat Videoes
02-04-2016 DTE/42/LRDC/2015-16/16 Committee to give report on C++ Builder and ER/Studion softwares
22-03-2016 DTE 30 LRDC 2014-15/4131 Attendance Certificate for Edusat Resource persons from Jan2016 to March 2016
23-03-2016 DTE/39/LRDC/2015-16/4174 Deputing staff to DO IT Yourself 2015-16
    Invitation to DO IT YOURSELF 2015-16
15-03-2016 DTE/39/LRDC/2015-16/4034 Do It Yourself2015-16 registration
05-03-2016 DTE/39/LRDC/2015-16 Registration for Do It Yourself 2015-16
02-03-2016 DTE/38/LRDC/2015-16/3835 Attendance for staff on duty for 39th state level sports meet
24-02-2016 DTE/39/LRDC/2015-16 Do It Yourself
23-02-2016 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/3775

 

NBA Workshop

    39th State Level Inter Polytechnic Sports Meet Invitation
22-02-2016 DTE/38/LRDC/2015-16/3731 Returning of Rolling Trophies of 38th State Level Interpolytechnic Sport Meet
18-02-2016 DTE/38/LRDC/2015-16 Precursor meeting for 39th state level interpolytechnic sport meet on 19-02-2016
18-02-2016 DTE/38/LRDC/2015-16 Deputation of Officers for 39th state level sports meeet
15-02-2016 DTE/36/LRDC/2014-15(AISHE)/3734 Information on AISHE 2015-16
09-02-2016 DTE/39/LRDC/2015-16/3658 DO IT YOUSELF at JSSPDA,Mysore.
09-02-2016 DTE/39/LRDC/2015-16/3658 Registration date extended for 39th state level sports meet
01-2-2016 TE/38/LRDC/2015-16/3526 Precursor meeting for 39th state level interpolytechnic sports meet 2015-16
25-1-2016 DTE 30 LRDC 2014-2015 Revised Recording and Relay Edusat time table for Jan -Mar 2016
25-1-2016 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR for programmes to be accreditated.
25-1-2016 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 Information on Accreditation fees
21-01-2016 DTE/38/LRDC/2015-16/3370 39 th State Level Sports meet -Updated dates
21-01-2016 DTE/35/LRDC/2014-15/NBA Appreciation letter for conducting NBA workshop
18-01-2016 DTE/38/LRDC/2015-16/3324 39th State Level Inter polytechnic sports meet
15-12-2015 DTE/32/LRDC/2014-15 e-content workshop attendance for participants
16-12-15 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/2992 Preparation for NBA
15-12-2015 DTE/08/LRDC/2013/2976 Purchase Smruti Chintana ,Subashita collection book.
15-12-2015 DTE/10/LRDC/2013-14/5185 Permission to watch national award winning Kannada movie
07-12-2015 DTE/38/LRDC/2015-16/2897 Hosting of 39th state level inter polytechnic sportsmeet
01-12-2015 DTE/38/LRDC/2015-16/2805

Remitting fees for Sports Fund

18-11-2015 DTE/32/LRDC/2014-15/2665 e-content development workshop at NITTTR Extn. centre ,bangalore from 07-12-2015
16-11-2015 DTE/35/LRDC/2014-15/2599 Preparations for NBA Accreditation
11-11-2015 DTE/38/LRDC/2015-16/2578 2015-16 39th INTERPOLYTECHNIC SPORTS MEET
11-11-2015 DTE/39/LRDC/2015-16/2579 2015-16 ' DO IT YOURSELF' exhibition
28-10-15 DTE/17/LRDC/2013-14/2416 Documentary purchase for Libraries
19-08-2015 DTE/32/LRDC/ 2014-15/1628 PFD-56 training at NITTR Bangalore
19-08-2015 DTE/32/LRDC/ 2014-15/1628 PFD-56 training at NITTR Bangalore
05-08-2015 DTE/32/LRDC/ 2014-15 E-content Development workshop Postponed
22-07-15 DTE 30 LRDC 2014-15 Edusat Relay Program Postponed
17-07-15 DTE 35 LRDC 2015-16 Awareness Workshop on OBE & Accreditation
14-07-15

DTE 30 LRDC 2014-15

Edusat TimeTable July 2015
19-05-15 DTE 01 IQAC 2014-15

Nominate to ICT Initiatives Activities and IQAC Guidelines and AQAR formats