ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

OBE-ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ C-15

(2015-16 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನವಾಗಿರುವುದು)

ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ C-15 ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

(ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ PPT

OBE ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಫಾರಂಗಳು

ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ -ಥಿಯರಿ

OBE -ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಾರಂಗಳು

3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1
AE
2
AG
3
FT
4
AR
5
AT
6
CR
7
CH
8
CN
9
CE
10
CD
11
EN
12
PH
13
CP
14
CS
15
EE
16
EC
17
EI
18
IS
19
ID
20
LT
21
LB
22
ME
23
HP
24
WS
25
MY
26
MI
27
MC
28
MT
29
MN
30
MM
31
PO
32
PT
33
SR
34
TX
35
WH
36
TD