ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Budget and Accounts Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
11-09-17 DTE 38 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
05-09-17 DTE 37 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
21-08-17 DTE 07 BUD 2017 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ/ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
07-08-17 DTE 36 GRT(2)2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಜುಲೈ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
05-07-17 DTE 31 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
03-06-17 DTE 19 GRT(2)2017/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಮೇ 17ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
23-05-17 DTE 17 GRT(2) 2017 April 17 salary release for Aided Polytechnics
16-05-17 DTe 14 GRT(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮಾಹೆಯ ಸಹಾಯನುದಾನ
    ಇಲಾಖಾ ಜಮೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
25-04-17 DTE 01 BUD 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
09-05-17 DTE 13 GRT(2) 2017 ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಬಗ್ಗೆ(for Aided Polytechnics/Fine arts)-ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು
03-04-17 DTE 01 INS(2) 2017-18 Submit Income details of Aided Engineering Colleges
31-03-17 DTE 4 GRT(2) 2016 Submit Utilisation Certificates
08-03-17 DTE 65 GRT(2),DTE 66 GRT(2), DTE 67 GRT(2),DTE 68 GRT(2) Aided Engineering, Fine Arts and Polytechnics Feb17 salary-NP
04-02-17 DTE 61 GRT(2), DTE 62GRT(2), DTE 63GRT(2), DTE 64 GRT(2) Aided Engineering,fine Arts and Polytechnics January17 salary grants-NP
11-01-17 DTE 56 GRT(2) 2016 NOV16 for JSSWP,Mysore and Dec16 salary grants under NP
10-01-17 DTE/BLS(1) 2016 AC/DC bills submission
04-1-17 DTE 58 GRT(2) 2016,DTE 55GRT(2),DTE 57 GRT(2),2016 Aided Engineering college and fine arts Institutions december 16 salary-NP
06-12-16 DTE 51 GRT(2) 2016 Aided Engineering and Polytechnics Institutions November 16 salary-NP
06-12-16 DTE 54 GRT(2) 2016 Fine arts Institutions November 16 salary-NP