ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Budget and Accounts Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
27-12-17 DTE 02 REC 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-12-17 DTE 02 REC 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-12-17 DTE 47 and 48 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನವೆಂಬರ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
10-11-17 DTE 43 and 44 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
13-10-17 DTE 42 GRT(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾಶಾಲೆ /ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ , ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
07-10-17 DTE 41 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
26-09-17 DTE 6 BUD 2017 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿ-ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03-10-17 DTE 40 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
22-09-17 DTE 4 GRT(2) 17 ಟೆಕ್ವಿಪ್-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ
11-09-17 DTE 38 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
05-09-17 DTE 37 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
21-08-17 DTE 07 BUD 2017 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ/ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
07-08-17 DTE 36 GRT(2)2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಜುಲೈ 17 ಮಾಹೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
05-07-17 DTE 31 GRT(2) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಜೂನ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
03-06-17 DTE 19 GRT(2)2017/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಮೇ 17ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
23-05-17 DTE 17 GRT(2) 2017 April 17 salary release for Aided Polytechnics
16-05-17 DTe 14 GRT(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮಾಹೆಯ ಸಹಾಯನುದಾನ
    ಇಲಾಖಾ ಜಮೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
25-04-17 DTE 01 BUD 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
09-05-17 DTE 13 GRT(2) 2017 ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಬಗ್ಗೆ(for Aided Polytechnics/Fine arts)-ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು
03-04-17 DTE 01 INS(2) 2017-18 Submit Income details of Aided Engineering Colleges
31-03-17 DTE 4 GRT(2) 2016 Submit Utilisation Certificates
08-03-17 DTE 65 GRT(2),DTE 66 GRT(2), DTE 67 GRT(2),DTE 68 GRT(2) Aided Engineering, Fine Arts and Polytechnics Feb17 salary-NP
04-02-17 DTE 61 GRT(2), DTE 62GRT(2), DTE 63GRT(2), DTE 64 GRT(2) Aided Engineering,fine Arts and Polytechnics January17 salary grants-NP
11-01-17 DTE 56 GRT(2) 2016 NOV16 for JSSWP,Mysore and Dec16 salary grants under NP
10-01-17 DTE/BLS(1) 2016 AC/DC bills submission
04-1-17 DTE 58 GRT(2) 2016,DTE 55GRT(2),DTE 57 GRT(2),2016 Aided Engineering college and fine arts Institutions december 16 salary-NP
06-12-16 DTE 51 GRT(2) 2016 Aided Engineering and Polytechnics Institutions November 16 salary-NP
06-12-16 DTE 54 GRT(2) 2016 Fine arts Institutions November 16 salary-NP
02-11-16 DTE 47 GRT(2) 2016 Aided Institution October 16 salary-NP
02-11-16 DTE 48 GRT(2) 2016,DTE 49 GRT(2) 2016,DTE 46 GRT(2) 2016 Aided Institutions October16 salary-NP
05-10-16 DTE 45 GRT(2) 2016 September 16 Fine Arts Salary-NP
01-10-16

DTE 42 GRT(2) 2016 ,

DTE 43 GRT(2) 2016 , DTE 44 GRT(2) 2016  

Aided Polytechnics and Engineering colleges September 2016 salary-NP
03-09-16 DTE 2 BUD 2016 Motor cycle advance to officers/staff
06-09-16 DTE 3 BUD 2016 Computer advance to officers/staff
07-09-16

DTE 36 GRT(2) 2016

DTE 37 GRT(2) 2016

DTE 38 GRT(2) 2016

August 2016 Aided engineering and fine arts institutions salary-NP
02-09-16 DTE 39 GRT(2) 2016 Aug 2016 Non Plan Aided Polytechnics Salary
    Implementation of K-2 from 01-09-2016
16-08-16 DTE 6 BUD 2016 Aided engineering,polytechnics and fine art institutions to prepare C,D,G,H,I and J under NP
09-08-16 DTE 35 GRT(2) 2016 July 2016 Non-Plan Salary for Polytechnics
04-08-16 DTE 01 BUD 2016 Non-Plan Budget Release for 2016-17
01-08-16 DTE 34 GRT(2) 2016 July 2016 aided salary-NP
06-07-16 DTE 30 GRT(2) 2016 June 2016 Aided Fine arts Non- Plan salary
01-07-16 DTE 28 GRT(2) 2016 June2016 Non-Plan Aided salary
14-06-2016 DTE 26 GRT(2) 2016 Aided polytechnics May-16 salary-NP
03-03-2016 DTE 53 GRT(2) 2015 Aided colleges February 2016 salary
25-05-2016 DTE 01 BUD 2016 Non-Plan budget release
17-05-2016 DTE 20 GRT(2) 2016 Aided fine arts April 16 NP-budget
10-5-2016 DTE 21 GRT(2) 2016 Aided engineering and polytechnic institutions April16 NP-budget
25-4-2016 DTE 01 BUD 2015 Part time lecturers and other staff remuneration
25-04-2016 DTE 4 GRT(2) 2016 Utilisation certificates from aided institutions-Urgent
16-04-2016 DTE 01 BUD 2016 Non plan budget for Govt.Polytechnics
18-04-2016 dTE 8 GRT(2) 2016 Grants for Aided Institutions for march-16 under Non plan
15-02-16

DTE 51 GRT(2) 2015

DTE 54 GRT(2) 2015,

DTE 7 GRT(2) 2016

Non-plan Aided salary-dec'15,jan'16,feb'16 and March'16
05-04-2016 DTE 01 BUD 2016 Non-Plan Budget release for Govt.Institutions.
24-03-2016 DTE 01 BUD 2015 Part time staff remuneration
08-03-2016 DTE 3 BUD 2015 Sanction of Computer Advance
06-02-2016

DTE 49 GRT(2) 2015

DTE 50 GRT(2) 2015

Grants for Aided Engineering and fine arts institution for January 2016
06-02-2016 DTE 48 GRT(2) 2015 Aided Engineering salary Jan 2016
08-1-2016 DTE 43 GRT(2) 2015 Aided Engineering salary Dec 2015
08-1-2016 DTE 45 GRT(2) 2015 Grants for Aided finearts institutions for dec15
25-01-2016 DTE 4 GRT(2) 2015 Submit Utilization Certificate
18-1-2016 DTE 44 GRT(2) 2015 Aided Engineering College December 2015 salary
22-1-2016 DTE 4 GRT(2) 2015 Submit UC -Most Urgent for aided engineering,diploma and fine arts institutions
02-12-2015

DTE 40 GRT(2) 2015

DTE 42 GRT(2) 2015

Aided Polytechnic and fine arts institution salary for November15 (Non plan)
02-12-2015

DTE 40A GRT(2) 2015

DTE 41 GRT(2) 2015

Aided Engineering college salary for November15 (Non plan)
02-11-2015

DTE 37 GRT (2) 2015

DTE 38 GRT (2) 2015

DTE 39 GRT (2) 2015

Aided Institutions salary for October 2015(Non-Plan)
31-10-2015 DTE 01 BUD 2015 Budget Release for 2015-16 (Non Plan)
05-10-2015 DTE 2 BUD 2015 Sanction of motor vehicle advance
05-10-2015 DTE 3 BUD 2015 Sanction of computer loan
03-10-2015

DTE 34 GRT (2) 2015

DTE 36GRT (2) 2015

Aided Non Plan salary-SEPT 2015
     
01-09-2015 DTE 33 GRT (2) 2015 Aided Fine Arts institutions NON-PLAN Salary August 2015
01-9-2015 DTE 31 GRT(2) 2015 Aided Institutions NON-PLAN Salary August 2015
26-08-2015 DTE 6 BUD 2015 Preparation of Budget Estimation Appendix -C,D,G,H,I and J for 2016-17
26-08-2015 DTE 5 BUD 15 Preparation of Budget Estimation Appendix -B for 2016-17
05-08-2015

DTE 25 GRT(2) 2015

DTE 26 GRT(2) 2015

DTE 27 GRT(2) 2015

Aided Institutions JULY15 Salary under Non-plan
02-07-15

DTE 2 BUD 2015

DTE 3 BUD 2015

Sanction of Motor Vechile and Computer Loan
13-07-15 DTE 01 BUD 2015 Corrigendum for Part time Lecturers and Unskilled Workers
22-06-15 DTE 01 BUD 2015 Budget release for Part time Lecturers and Unskilled Workers
04-06-15 DTE 14 GRT(2) 2015 Aided Institutions May 2015 Salary
23-03-15 DTE 38 GRT(2) 2014 Aided Fine Arts School Arrears
27-04-15 DTE 4 GRT(2) 2015 Send Aided Utlisation Certificate
16-04-15 DTE 161 RIP(1) 2015-16 Tution fee collected in 2014-15
07-04-15 DTE 01 BUD 2015 Budget Release for Q1 2015-16
07-04-15 DTE 01/ 02/ 03 GRT(2) 2015 Aided Institute Salary Mar 2015
10-03-15 DTE 63 RIP(1) 2014-15 Performance Audit of Govt Engg Colleges
02-03-15 DTE 61/ 62 GRT(2) 2014 Aided Institute Salary Feb 2015
18-02-15 DTE 59 GRT(2) 2014 Aided Institute Salary Jan 2015
18-02-15 DTE 03 BUD 2014 Computer, Two wheeler, Solar heater Advances
10-02-15 DTE 29 BLS(2) 2014-15 Procedure for DC & NDC Bills
06-02-15 DTE 58,60 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary Jan 2015
19-01-15 DTE 01 BUD 2014 Non Plan Grants release to Govt Institutes
01-01-15 DTE 09 TBS 2010 Applicability of NPS to Aided Institute
02-01-15 DTE 55,56,57 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary Dec 2014
04-12-14 DTE 52,53,54 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary Nov 2014
10-11-14 DTE 47 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary Oct 2014
05-08-14 DTE 44,45 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary Sept 2014
08-09-14 DTE 01 BUD 2014 Non Plan Grants release to Govt Institutes
01-10-14 DTE 3 BUD 2014 Sanction of Computer Advance
27-09-14 DTE 54 BLS 2012 Non submission of NDC bills to AG
05-08-14 DTE 39, 40,41 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary August 2014
05-09-14 DTE 4 GRT(2) 14 Aided Institutes Staff salary, pension, etc Act 2014
04-09-14 DTE 12 GRT(2) 14 AICTE Revised Pay arrears for Aided Institute
16-08-14 DTE 05 BUD 2014 Appendix B Govt Institutions 15-16
16-08-14 DTE 09 BUD 2014 Appendix C Aided Institutions 15-16
01-08-14 DTE 01 BUD 2014 Non Plan Grants release to Govt Institutes
05-08-14 DTE 29 GRT(2) 2014 Non Plan Aided Institutes Salary July 2014
01-07-14

DTE 2 BUD 2014

DTE 3 BUD 2014

Sanction of Computer & Motor Vechile Loan
02-07-14 DTE 15 GRT(2) 2014DTE 15 GRT(2) 2014  Aided Institution June 14 salary
13-06-14 DTE 12 GRT(2) 14 Aided Engg. College AICTE Arrears
03-06-14 DTE 01 BUD 2014 NP Budget Release for Govt Institutes
03-06-14

DTE 8 GRT (2) 2014

DTE 9 GRT(2) 2014

DTE 10 GRT(2) 2014

Aided Inst. Salary May 14
     
07-05-14 DTE 5 GRT (2) 2014 Aided Inst. Salary Apr 14
07-05-14 DTE 04 BUD 2014 Loan Amount Revision
11-04-14 DTE 01 BUD 2014 NP Budget Release for Govt Institutes
11-04-14

DTE 1 GRT(2) 2013

DTE 2 GRT(2) 2013

Budget Aided Institutions march 2014 Salary
15-03-14 DTE 17 BUD 2013 Details of Salary and other Expenses in FY 2013-14
06-03-14

DTE 57GRT(2) 2013

DTE 58GRT(2) 2013

NP Budget Aided Institutions Feb 2014 Salary
17-02-14 DTE 44 GRT(2) 2013 Remittance of tution fee & auditing by aided fine art school
24-02-14 DTE 01 BUD 2013 NP Budget Release for Govt Institutes
10-02-14 DTE 44 GRT(2) 2013 Excess Grants Released to Institutions
11-02-14 DTE 3 BUD 2013 Computer Advance for Officer
03-02-14 DTE 41GRT(2) 2013 NP Budget Aided Institutions Jan 2014 Salary
16-01-14 DTE 14 BLS(2) 2013 TDS in DC Bill
06-01-14 DTE 01 BUD 2013 NP Budget Release
01-01-14

DTE 41GRT(2) 2013 DTE 42GRT(2)2013

NP Budget Aided Institutions Dec 2013 Salary
3-12-13 DTE 39 GRT(2) 2013 DTE 40 GRT(2) 2013 NP Budget Aided Institutions Nov 2013 Salary
23-11-13 DTE 01 BUD 2013 NP Budget Release
18-11-13 DTE 09 BUD 2013 Appendix C D G H I& J for Chitrakala
18-11-13 DTE 05 BUD 2013 Appendix B for Chitrakala
17-10-13 DTE 3 BUD 2013 Computer advance
31-10-13 DTE 37 GRT(2) 2013 DTE 38 GRT(2) 2013 Non plan Salary release for Aided Institutions
11-10-13 DTE 01 BUD 2013 Non Plan Budget release for Govt Institutes
05-10-13 DTE 36 GRT(2) 2013 Sept. salary release for chitrakala institute
05-10-13 DTE 35 GRT(2) 2013 Aided Engg College Sept. salary Release
01-10-13 DTE 34 GRT(2) 2013 Non plan Salary release for Aided Institutions
19-09-13 DTE 01 BUD 2013 Non Planned Budget release 2013-14
03-09-13 DTE 01 INS(2) 2013 Principas' PD Account Maintenance
11-09-13 DTE 01 INS(2) 2012 Aided Institutes tution fee details
02-09-13 DTE 29 GRT(2) 2013 Non Plan Budget August Aided Salary release
01-07-13 DTE 05 BUD 2013 Appendix B from Govt Insitutes
01-07-13 DTE 09 BUD 2013 Appendix C D G H I and G from Aided Institutes
11-01-13 DTE 51 GRT(2) 2012 Remittancae of 50% Tution Fee by Aided Polytechnics