ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Building Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
27-02-18 DTE 33 BLD 2015 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸದ ಬಗ್ಗೆ
22-02-18 DTE 33 BLD 2015 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು
31-01-18 DTE 33 BLD 2015 ಆದ್ಯತಾಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅನುಚೇದದಲ್ಲಿರುವವರುಗಳ ನಡುವೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು
17-01-18 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆದೇಶ
13-12-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs for the release of 2nd installment under construction of women's hostel-Reminder
09-10-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs for the release of 2nd installment under construction of women's hostel
25-09-17 DTE 33 BLD 2015 ಜೈನ ಸಾಧು-ಸಾಧ್ವಿಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) ನಿಯಮಗಳು ,2017
05-09-17 DTE 18 BLD 2017 ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
31-08-17 DTE 18 BLD 2017 25 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
23-08-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
    UCs of CDTP implementation to MHRD
07-07-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ65 ಬಿಎಲ್ ಡಿ 2014/593 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿದುರಂತ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
09-06-17 DTE 11 BLD 2017 GEC/GPT ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 DTE 25 BLD 2016 GEC/GPT ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
17-05-17 DTE 01 BLD 2017 K-1 & K-2 ಮೂಲಕ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ --ಅತಿ ಜರೂರು
11-05-17 DTE 33 BLD 2011 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09-05-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-05-17 DTE 25 BLD 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
21-04-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
21-04-17 DTE 01 BLD 2017 ಖಜಾನೆ-1 ಹಾಗೂ ಖಜಾನೆ -2 ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
20-03-17 DTE 11 BLD 2012 Furnish documents for the release of final grant towards women's hostel construction
07-03-17 DTE 33 BLD 2011 Release of 2nd and 3rd instalment towards Women's hostel construction in Govt. polytechnics
03-03-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs and statement of accounts details
10-02-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs and Progress report for the release of 2nd installment grant towards Women's Hostel
08-02-17 DTE 11 BLD 2012 Status of progress of women's hostel in the excel file enclosed
21-01-17 DTE 33 BLD 2015 Training on Fire accidents and Disaster management
16-12-16 DTE 11 BLD 2012 Stepping up pace of implemention of centrally sponsered scheme -construction of Women's hostel
07-12-16 DTE 33 BLD 2015 Govt/aided polytechnic/Govt. Engineering colleges Building and staff for Exam work on 29-01-16
25-11-16 DTE 11 BLD 2012 UCs for the release of grant towards construction of Women's hostel
23-11-16 DTE 27 BLD 2016 Additional building grants for polytechnics undergoing NBA
02-11-16 DTE 25 BLD 2016 Staff appointment and admission fees in hostels constructed under MHRD and SCP/TSP
15-11-16 DTE 25 BLD 2016 Handover of Hostel Building constructed under MHRD and SCP/TSP
29-09-16 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs towards grant release for Women's hostel-Most Urgent
16-09-16 DTE 11 BLD 2012 For the release of 2nd instalment towards construction of Women's hostel
19-08-16 DTE 11 BLD 2012 UCs and final grants release for the construction of Women's Hostel
28-07-16 DTwe 11 BLD 2012 Ucs,progress report required for the 2 nd instalment grants release for the construction of women's hostel
16-06-2016 DTE 11 BLD 2015 Construction Sanctions by NABARD under RIDF 21
    Infrastructure details format
11-07-16 DTE 19 BLD 2016 Infrastructure details of GECs and GPTs
13-06-2016 DTE 11 BLD 2012 MHRD hostels-UCs,statement of accounts and progress report
12-04-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs under the scheme Construction of Women's hostel
24-03-2016 DTE 33 BLD 2015 Permission for kannada/english shorthand exam-2016
19-03-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs for Women's Hostels-URGENT
11-02-2016 DTE 09 BLD 2015 Funds for govt.polytechnics' SC/ST hostels under SCP/TSP
08-02-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs,Statement of accounts,PPR,Bank interest statement and photographs for release of 2nd instalment/final grants for MHRD hostels