ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Building Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
13-12-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs for the release of 2nd installment under construction of women's hostel-Reminder
09-10-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs for the release of 2nd installment under construction of women's hostel
25-09-17 DTE 33 BLD 2015 ಜೈನ ಸಾಧು-ಸಾಧ್ವಿಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) ನಿಯಮಗಳು ,2017
05-09-17 DTE 18 BLD 2017 ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
31-08-17 DTE 18 BLD 2017 25 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
23-08-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
    UCs of CDTP implementation to MHRD
07-07-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ65 ಬಿಎಲ್ ಡಿ 2014/593 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿದುರಂತ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
09-06-17 DTE 11 BLD 2017 GEC/GPT ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 DTE 25 BLD 2016 GEC/GPT ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
17-05-17 DTE 01 BLD 2017 K-1 & K-2 ಮೂಲಕ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ --ಅತಿ ಜರೂರು
11-05-17 DTE 33 BLD 2011 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09-05-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-05-17 DTE 25 BLD 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
21-04-17 DTE 33 BLD 2011 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
21-04-17 DTE 01 BLD 2017 ಖಜಾನೆ-1 ಹಾಗೂ ಖಜಾನೆ -2 ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
20-03-17 DTE 11 BLD 2012 Furnish documents for the release of final grant towards women's hostel construction
07-03-17 DTE 33 BLD 2011 Release of 2nd and 3rd instalment towards Women's hostel construction in Govt. polytechnics
03-03-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs and statement of accounts details
10-02-17 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs and Progress report for the release of 2nd installment grant towards Women's Hostel
08-02-17 DTE 11 BLD 2012 Status of progress of women's hostel in the excel file enclosed
21-01-17 DTE 33 BLD 2015 Training on Fire accidents and Disaster management
16-12-16 DTE 11 BLD 2012 Stepping up pace of implemention of centrally sponsered scheme -construction of Women's hostel
07-12-16 DTE 33 BLD 2015 Govt/aided polytechnic/Govt. Engineering colleges Building and staff for Exam work on 29-01-16
25-11-16 DTE 11 BLD 2012 UCs for the release of grant towards construction of Women's hostel
23-11-16 DTE 27 BLD 2016 Additional building grants for polytechnics undergoing NBA
02-11-16 DTE 25 BLD 2016 Staff appointment and admission fees in hostels constructed under MHRD and SCP/TSP
15-11-16 DTE 25 BLD 2016 Handover of Hostel Building constructed under MHRD and SCP/TSP
29-09-16 DTE 11 BLD 2012 Submission of UCs towards grant release for Women's hostel-Most Urgent
16-09-16 DTE 11 BLD 2012 For the release of 2nd instalment towards construction of Women's hostel
19-08-16 DTE 11 BLD 2012 UCs and final grants release for the construction of Women's Hostel
28-07-16 DTwe 11 BLD 2012 Ucs,progress report required for the 2 nd instalment grants release for the construction of women's hostel
16-06-2016 DTE 11 BLD 2015 Construction Sanctions by NABARD under RIDF 21
    Infrastructure details format
11-07-16 DTE 19 BLD 2016 Infrastructure details of GECs and GPTs
13-06-2016 DTE 11 BLD 2012 MHRD hostels-UCs,statement of accounts and progress report
12-04-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs under the scheme Construction of Women's hostel
24-03-2016 DTE 33 BLD 2015 Permission for kannada/english shorthand exam-2016
19-03-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs for Women's Hostels-URGENT
11-02-2016 DTE 09 BLD 2015 Funds for govt.polytechnics' SC/ST hostels under SCP/TSP
08-02-2016 DTE 11 BLD 2012 UCs,Statement of accounts,PPR,Bank interest statement and photographs for release of 2nd instalment/final grants for MHRD hostels
20-01-2015 DTE 33 BLD 2015 Follow supreme court guidelines on fireworks
27-11-2015 DTE 09 BLD 2015 Funds for 47 Govt polytechnics to Purchase utensils for SC/ST Hostels under SCP/TSP
06-11-2015 DTE 31 BLD 2015 Cleaning of water tank and Sump in institutions and Hostel
04-11-15 DTE 16 BLD 2015 Indent for Smart Class room
    Submission of DPRs for sanction under RIDF 21 - for 8 new Govt Polytechnics
    Submission of DPRs for sanction under RIDF 21
25-07-2015 DTE 65 BLD 2014-15 Use of Fire fighting instruments during emergency
15-09-2015 DTE 09 BLD 2015 Attendance of participants for Hostel Utensil's purchase on 15-09-2015
01-09-2015 DTE 09 BLD 2015 Utensils and Furniture for Hostels under SCP TSP funds
10-08-2015 DTE 01 BLD 2015 Update Women's Hostel building status
17-07-15 DTE 11 BLD 2012 Status of MHRD Projects
28-02-15 DTE 76 BLD 2014 Disability Freiendly Environment
20-01-15 DTE 31 BLD 2008 Women's Hostel status update immediately
09-01-15 DTE 16 BLD 2014 Special Officers of new Govt Polytechnics to report to parent institute
29-11-14 DTE 16 BLD 2014 Feasibility report for NABARD
05-11-14 DTE 16 BLD 2014 Building construction of 18 polytechnics - NBARD RIDF 20
16-10-14 DTE 16 BLD 2014 Special Officers for 8 new govt polytechnics
01-10-14 DTE 16 BLD 2013 Permission for Shorthand competition 2014
01-09-14 ED 225 TEP 2014 Renaming Govt Polytechnic, Bankapur as Sri Chennakeshava Govt Polytechnic, Guddada Channapura
30-08-14 DTE 10 BLD 2014 Infrastructure Quality Index formats
30-08-14 DTE 10 BLD 2014 New Govt Engineering Colleges
28-02-14 DTE 26 BLD 2013 Women Hostel building details
07-07-14 DTE 01 BLD 2014 One day workshop on Public Asset & Beneficiary Mapping and Monitoring System
07-07-14 DTE 01 BLD 2014 Release of Funds
10-06-14 DTE 11 BLD 2012 Accounts Audit of Polytechnics for Capital funds, One time ACA, MHRD funds
03-07-14 DTE 26 BLD 2013 Hostel Building under SCP/TSP scheme details
10-06-14 DTE 11 BLD 2012 Release of Grants under CDTP scheme
06-05-14 DTE 01 BLD 2014 Report on Hostel building
28-02-14 DTE 26 BLD 2013 Hostel building details
10-02-14 DTE 11 BLD 2012 NMEICT - MHRD Women Hostel details
03-01-14 DTE 13 BLD 2013 Minister's Visit-Officials to be present
16-09-13 DTE 11 BLD 2012/2672 Women's hostel construction UC 1
20-07-13 DTE 11 BLD 2012 Women's hostel construction grants- July 2013
27-06-13 DTE 33 BLD 2011 Womens hostel constuction grants june 2013
27-06-13 DTE 33 BLD 2011 Encroachment of Land
17-04-13 DTE 11 BLD 2012 Women's hostel construction Proforma sheet
17-04-13 DTE 11 BLD 2012 Constuction of Hostels for SC/ST's