ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


CDC Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
    STTP on Microsoft Tools and Internet at GPT Chitradurga
13-03-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3270 Depute staff for STTP on FDP-255 at NITTTR, Chennai
    Revised Schedule for OnLine Interactive classes 2017-18
09-03-18 DTE/43/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Udupi
05-03-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-249 to 258
01-03-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18 Additional list for STTP on FDP-248
19-02-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-242 to 248
21-02-18 DTE/41/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Chintamani
24-02-18 DTE/36/CCTEK /2017-18 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
21-02-18 DTE/41/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Nagamangala
22-02-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18/3119 Depute staff for STTP FDP-240
19-02-18 DTE/36/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at DACG,Chikkamagaluru
20-02-18 DTE/39 /CCTEK /2017-18 /3092 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
21-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 19-02-18 ರಂದು HireMee ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ MOU ವಿನಿಮಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ
19-02-18 DTE/06 /CCTEK/2017-18/3064 List of participants for STTP at DRRP, Davangere
19-02-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-237 to 240
19-02-18 DTE 01 V2 CDC(2) /2017-18 NITTTR ಮಾರ್ಚ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
19-02-18   MOU between Directorate of Technical Education and HireMee
16-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ HireMee ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ (MOU) ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
06-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    STTP at DRR polytechnic Davangere
14-02-18 DTE 05 CDC/2017-18 Polytechnic and Engineering students to participate in state level exhibition by MGIRED
    STTP at JSS polytechnic for Women, Mysore
12-02-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-227 to FDP-233
05-02-18 DTE/36/CCTEK/2017-18 DACG ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
02-02-18 DTE 15 V2 (PMKVY)/2016-17/2887 PMKVY-T1 ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು AICTE Web Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
22-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-222, 224 and FDP-226
31-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-215 and FDP-221
    Invitation to all Engineering and Polytechnics to participate in Technical exhibition "NaviTantriks"
19-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/ Additional list of participants for STTP at GPT Ballary
23-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
22-01-18 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CMKKY ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ /ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-01-18 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
22-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-206 and FDP-213
19-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/ List of participants for STTP at GPT Ballary and Vijayapura
17-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/2741 "Professional Practices and Life Skills" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
16-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-147 and FDP-203 to 205
10-01-18 DTE/04/CCTEK/2017-18/2713 "VERILOG lab" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-SJP ಬೆಂಗಳೂರು
10-01-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18/2700 Deputation of staff for STTP on FDP-201 and 130 from 15-01-18
05-01-18 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18/2672 List of participants for STTP at BMS college of Engineering
23-12-18 DTE 01 V2 CC(2) 2017-18 08-01-2018 ರಿಂದ BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-01-18 DTE 05 CDC/2017-18/2636 National Teacher's Congress ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
01-01-18 DTE 01 V2 CDC(2)/2017-18 STTP at NITTTR Chennai and Bangalore
23-12-17 DTE/04/CCTEK/2017-18/2556 ಎಸ್‌ಜೆ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
18-12-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18 MANTHAN-2018
01-12-17 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-11-17 DTE 15 PMKVY/2016-17/2290 26-11-17 ರಂದು AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
23-11-17 DTE 15 (PMKVY)/2016-17/2288 AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
17-11-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18/2236 Ministry of Water Resources, Government of India ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ
13-11-17 DTE 01 CDTP 2017-18/4031 Forwarding of UCs,SOA and PAR for 2011-12 to 2016-17
27-10-17 DTE/26/Skilldevelop/CCTEK/2017-18/2102 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25-10-17 DTE 05 CDC 2017-18/2096 Providing Internship/M.Tech project to M.Tech students of AICTE approved technical Institutions
06-10-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 Depute staff for FDP-127 at NITTTR Chennai
03-10-17 DTE/01/CDTP/2017-18 Skill Development training beneficiaries under CDTP for October 17
    ಯುಜಿ‌ಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-17 DTE 01 CDC2)/2017-18/1831 FDPs at NITTTR Chennai and Bangalore from Oct17 to March18
26-09-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18 List of participants for FDP at BVVSP Bagalkot
14-09-17 DTE 01 CDTP 2017-18 List of CDTP Scheme Implementing Polytechnics submitted UC's,SOA and PAR for 2016-17
08-09-17 DTE 17 CDC(2) ಇ-ಗೆ 2013-14/3117 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿ FOSS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1629 Depute staff for STTP on FDP-114 to 119
11-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18 ಸಿ‌ಡಿ‌ಟಿ‌ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
12-09-17 DTE/NSS10RD/2017-18/31 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18/1603 CDTP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ/ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-17 DTE/26/CCTEK/2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    Skill development registration in web portal
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1539 Depute staff for STTP on FDP-103 to 113
16-08-17   Implementation of CMKKY in all Polytechnics and Engineering Colleges
30-08-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18/2887 STTP on FDP-79 postponed
28-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1463 STTP on FDP-79 to 110
24-08-17 DTE 03 CDC(2) 2017-18 ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ/ಅರೆಕಾಲಿಕ M.Tech/M.E ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/2763 STTP on FDP-96 to 100
    National Startup Policy Summit-2017
11-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1876 STTP on FDP-90 to 93 at NITTTR, Chennai
16-08-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/1316 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-102 ರಿಂದ FDP-119
11-08-17 DTE 20 CCTEK/ 2017-18/1270 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ PCB Design and Fabrication ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-08-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/1227 STTP on FDP-84 to 88
02-08-17 DTE 18 CCTEK/ 2017-18/1170 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
31-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1155 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-74 ರಿಂದ FDP-80
28-07-17 DTE 48 CDC(1) 2016-17/1145 ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು
24-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1083 STTP on FDP-66 to 72 at NITTTR, Chennai
20-07-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18 STTP at NITTTR, Chennai and Bengaluru
19-07-17 DTE/34/CDC(1)/2017-18/1038 ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
18-07-17 DTE 06 CCTEK/ 2017-18/1022 DRR Polytechnic , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
17-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/996 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-59 ರಿಂದ FDP-62
15-07-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18/974 NSSP 18-07-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
15-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/970 BMSCE, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/952 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/951 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
14-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/939 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು , ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/05/CDC/2017-18/938 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 01 CDC(2)2017-18/2039 STTP on FDP-53 to FDP-58
10-07-17 DTE 01 CDTP 2017-18/2049 Forwarding PAR for 2014-14 and SOA,PAR and UC's for 2016-17
ಎಸ್.ಜೆ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
06-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/862 BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ -ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ
03-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ
03-07-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18 STTP on FDP-46 to 48
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/716 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/709 STTP at BMS college of Engineering
28-06-17 DTE/13/CCTEK/2017-18/704 List of participants for STTP at GPT ,Raichur
28-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/701 STTP on FDP-36 to FDP-43
24-06-17 DTE 03 CDC(2) 2017-18 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
24-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 01 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ(2) 2017-18/690 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ
22-06-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/632 NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
20-06-17 DTE 03 CDC (2) 2017-18/655 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-06-17 DTE 11 CCTEK 2017-18/654 STTP at GRWPT, Shimoga
20-06-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18/652 NSSP 27-06-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
19-06-17 DTE/17/CDC(2)/ಇ -ಗೆ 2013-14/630 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ Faculty Development Program
19-06-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/623 STTP on FDP-24 and 34
    BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
17-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(2) 2017-18/603 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
16-6-17   List of Participants for STTP at GEC,Haveri
14-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18/653 654 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18/644 PGCET-2017 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
12-06-17 DTE 03 CDTP 2012-13 PAR, SOA and Corrected UC's and Fresh UC's for the year 2016-17
13-06-17 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18 /632 STTP on FDP-26,27,29,30 at NITTTR, Chennai
12-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2017-18 /606 PGCET -2017 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷ ಬರೆಯಲು ನೀರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 06 CCTEK 2017-18/582 STTP at DRR Polytechnic, Davangere
    Faculty Development Programme in Enterpreneurship at NITTTR,Chennai
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 10 CCTEK 2017-18/581 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 14 ಸಿಡಿಸಿ IIIC 2017-18/583 NSSP ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
07-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/586 ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
05-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/536 PGCET-2107ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು NOC ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
01-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/939 GEC ,ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
02-06-17 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (02) 2017-18/519 PGCET-2017ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು NOC ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ
    List of participants for STTP at SJP, Bangalore
30-05-17 DTE/04/CCTEK/2017-18 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ
27-05-17 DTE 33 CDC(1) 2015-16 OBE ಅನ್ವಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
25-05-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/470 STTP at NITTTR, Chennai
24-05-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/463 5ನೇ Indian Technology Congress-2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ
25-05-17 DTE/04/CCTEK/2017-18 STTP on Motivation Creativity at SJP Bangalore from 30-05-17
    STTP at SJP Bangalore from 29-05-17
19-05-17 DTE/07/cctek/2017-18 ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಭೇತಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ -GPT, Bantwala
16-05-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18 National Student Startup policy ನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ /07/CCTEK/2017-18/568 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೆೇತಿಯನ್ನುಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
11-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Forwarding of PAR, SOA and corrected UCs
11-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Training on Digital financial transactions to the rural mass
02-05-17 DTE 03 CDTP 2012-13 List of polytechnics submitted corrected UC's,SOA's and PAR's
24-04-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18 STTP on Induction Training Program at NITTTR ,Chennai
19-04-17 DTE/03/CDTP/2012-13/146 CDTP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
06-04-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Forwarding of PAR and corrected UCs
    Mega Job Fair 2017 at S.E.T Polytechnic, Melkote
23-03-17 DTE 15 (PMKVY)/2016-17 Provide Statistics regarding PMKVY
25-03-17 DTE/01/Eclub/2015-16 Installation of Innovative Infrastructure Lab in Engineering colleges
20-03-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4925 STTP on PFD-154 and SP-09 at NITTTR, Chennai
17-03-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Submit PAR and corrected UC's
17-03-17 DTE 03 CDTP 2012-13 Submit UC's and SOA's of CDTP scheme
15-03-17 DTE 55 CDC(Others) 2015-16/4888 Clarification on marks of subject 15ME47P - C programming lab
    Inter college computer fest at SJP ,Bangalore on 20-03-17
    Technical seminar for Computer science students at SJP, Bangalore on18-03-17
14-03-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4867 STTP on PFD-149 at NITTTR, Chennai
    List of polytechnics submitted PAR's, SOA and UCs
10-03-17 DTE/01/Eclub/2015-16/4845 Submitt information on Innovation club activities in Govt/Aided/Private Polytechnics and Engineering colleges
    Skill development program on Transmission line maintenance for students by NPTI
08-03-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4811 STTP on PFD-150 at NITTTR, Chennai
    List of polytechnics submitted PARs,UCs and SOAs
02-03-17 DTE/03/CDTP/2012-13/6073 One day Workshop at SJP,Bangalore on Preparation of Operational Plan for the year 2016-17
01-03-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4771 STTP on PFD-147 to 152 and SP-08
    National conference on ICT and Society
20-02-17   Invitation of nominations for short term Indian faculty secondment to AIT, Bangkok
23-02-17 DTE 48 CDC(1) 2016 Govt/Aided Engineering colleges and Polytechnics to furnish Teaching staff details
23-02-17 DTE 01 V2 CDC(2)/2016-17/5944 Depute Staff for IMTMA, Tech centre at BIEC, Bengaluru
23-02-17 DTE 01 CDC(2)/2016-17/4720 Depute Staff for STTP PFD-147 to 154 at NITTTR,Chennai
22-02-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4706 List of participants for STTP at GPT, Vijayapura
    National Level Training Programme through ICT at JSS Polytechnic, Mysuru
22-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4691 STTP on PFD-141 to 145 at NITTTR,Chennai
18-02-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4605 List of participants for STTP at Bharatesh Polytechnic,Belagavi
17-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/5783 Permission for change of date for STTP at GPT, Vijayapura
16-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4576 STTP on PFD-136 and 137 at NITTTR, Chennai
13-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4563 List of participants for STTP at GPW, Hubli
13-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4563 Permission for STTP at GPT, Vijayapura
07-02-17 DTE 48 CDC (1) 2016 Comittee for framing rules for Engg/Polytechnics staff pattern
06-02-17 DTE 02(v2)/CCTEK/2016-17/4480 List of participanrts for training at GPT, Chitradurga
06-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4481 STTP on PFD-133,134 and SP-07 at NITTTR, Chennai
02-02-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5417 STTP on PFD-139 and 146,Assessment and Evaluation Techniques for OBE curriculum
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5403 Permission for STTP at MEI Polytechnic, Bangalore
01-02-17 DTE/TEQIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for Training at SPFU, Bangalore
31-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5385 STTP on PFD-127 to PFD-131
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at BVVS(Aided) Polytechnic,Bagalkote
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at ,DRR,Polytechnic, Davangere
31-01-17 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/5384 Permission for STTP at GPT Chitradurga
27-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/5297 STTP On PFD-126 at NITTTR, Chennai
23-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4301 STTP at NITTTR Chennai and Bengaluru Centre
23-01-17 DTE 33 CDC(1) /2015-16 Curriculum Revision of Electrical and Electronics and Allied branches PFD-135
23-01-17 DTE 33 CDC(1) /2015-16 Curriculum Revision of Mechanical and Allied branches PFD-132
23-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4302 STTP on PFD-121 to 126
    Polytechnics whose UC's and SOA's of CDTP schemes sent to MHRD
17-01-17 DTE/08/CCTEK/2016-17/4217 Information on candidates trained from CCTEK
17-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-27/2015-16 STTP on "Data Analysis with R" from 03-02-17
16-01-17 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4200 STTP on PFD-120 at NITTTR, Chennai
12-01-17 DTE/33/CDC(1)/2015-16/4196 Curriculum Revision review workshops of Civil and allied branches 5 and 6 semester
13-01-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/4191 List of participants for STTP at KPT,Mangalore
10-01-17 DTE 01 CDC(20 2016-17/4151 STTP on PFD-116 and 117
06-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for STTP at Tequip,SPFU,Bangalore
06-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for STTP at GEC, Hassan
04-01-17 DTE 01 CDC (2) 2016-17/4091 STTP on PFD-114 at NITTTR ,Chennai
02-01-17 DTE/17/CDC(2)/E-Ge/2013-14/4076 Spoken Tutorials project for Engineering colleges and polytechnics by IIT,Bombay
02-01-17 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17 List of participants for STTP at GRWPT, Shimoga
02-01-17 DTE/TEQUIP/ACA/CR-25/2015-16 List of participants for TEQIP sponsored workshop at GEC, Haveri
30-12-16 DTE/02/(V2)/CCTEK/2016-17/4798 Permission for STTP at GRWPT, Shimoga
    TEQUIP-II sponsered training at AIT,Belagavi from 09-1-17
    TEQUIP-II sponsered training in Bangalore from 09-1-17
    TEQUIP-II sponsered training at GEC,Hassan from 09-1-17
26-12-16 DTE 01 CDC(2) 2016-17/4021 STTP on PFD-107 to 111 at NITTTR,Chennai from 02-01-17
    One day workshop on CCTEK to conduct short term courses at BVVS Polytechnic,Bagalkot
    One day workshop on CDTP at BVVS Polytechnic,Bagalkot
23-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3969 Permission to start Short term course at S. J Polytechnic, Bangalore
    TEQUIP II Sponsored one week workshop from 09-01-17
22-12-16 DTE/02/CCTEK/2016-17 One day workshop on CCTEK to conduct short term courses
22-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13 One day workshop on CDTP
22-12-16 DTE/33/CDC(1)/2015-16 PFD-119 Curriculum revision workshop for printing and Allied Branches
21-12-16 DTE 01 CDC(2)/2016-17/3932 STTP PFD-107 to 126 at NITTTR Chennai
06-12-16 DTE/TEQIP/ACA/CR-27/2015-16 TEQUIP-II sponsored workshop from 09-01-17
09-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3869 Attendance certificate for CDTP committee members
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3830 List of participants for STTP at SJP,Bangalore
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3826 Permission for STTP at KPT, Mangalore
09-12-16 DTE/02(V2)/CCTEK/2016-17/3827 List of participants for STTP at LVP,Hassan
03-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3265 Submit UCs and SOA for CDTP implementation
03-12-16 DTE/03/CDTP/2012-13/3204 Meeting for Implementing CDTP programs