ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


CDC Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
02-05-18 DTE 01 CDTP 2017-18/268 CDTP ಯೋಜನೆಯ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವೆರಗೆ UC's,SOA ಮತ್ತು PARಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-04-18 ED 44 vivida 2018 Applications invited for Sandipani Rashtriya Vedavidya Puraskar
04-04-18 DTE 36 CDC (1) 2017-18/36 2018 ರ ಸಾಲಿನಿಂದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BE (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ) ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ KEA ನಡೆಸುವ DCET ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
    HireMee Registration Link
21-03-18  

CDTP, CCTEK, PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

PMKVY Link   https://goo.gl/forms/97gV3gY0d30hFSds2
CDTP Link     https://goo.gl/forms/FbjbUSCz5VxxSO473
CCTEK Link    https://goo.gl/forms/CCIvr963jgYStaTk1

    STTP on Microsoft Tools and Internet at GPT Chitradurga
13-03-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3270 Depute staff for STTP on FDP-255 at NITTTR, Chennai
    Revised Schedule for OnLine Interactive classes 2017-18
09-03-18 DTE/43/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Udupi
05-03-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-249 to 258
01-03-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18 Additional list for STTP on FDP-248
19-02-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-242 to 248
21-02-18 DTE/41/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Chintamani
24-02-18 DTE/36/CCTEK /2017-18 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
21-02-18 DTE/41/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at GPT, Nagamangala
22-02-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18/3119 Depute staff for STTP FDP-240
19-02-18 DTE/36/CCTEK /2017-18 List of participants for STTP at DACG,Chikkamagaluru
20-02-18 DTE/39 /CCTEK /2017-18 /3092 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
21-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 19-02-18 ರಂದು HireMee ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ MOU ವಿನಿಮಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ
19-02-18 DTE/06 /CCTEK/2017-18/3064 List of participants for STTP at DRRP, Davangere
19-02-18 DTE 01 V2 CDC (2) 2017-18/3065 Depute staff for STTP FDP-237 to 240
19-02-18 DTE 01 V2 CDC(2) /2017-18 NITTTR ಮಾರ್ಚ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
19-02-18   MOU between Directorate of Technical Education and HireMee
16-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ HireMee ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ (MOU) ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
06-02-18 DTE/48/CDC/2017-18 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    STTP at DRR polytechnic Davangere
14-02-18 DTE 05 CDC/2017-18 Polytechnic and Engineering students to participate in state level exhibition by MGIRED
    STTP at JSS polytechnic for Women, Mysore
12-02-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-227 to FDP-233
05-02-18 DTE/36/CCTEK/2017-18 DACG ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
02-02-18 DTE 15 V2 (PMKVY)/2016-17/2887 PMKVY-T1 ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು AICTE Web Portal ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
22-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-222, 224 and FDP-226
31-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-215 and FDP-221
    Invitation to all Engineering and Polytechnics to participate in Technical exhibition "NaviTantriks"
19-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/ Additional list of participants for STTP at GPT Ballary
23-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
22-01-18 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CMKKY ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ /ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-01-18 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
22-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-206 and FDP-213
19-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/ List of participants for STTP at GPT Ballary and Vijayapura
17-01-18 DTE/34/CCTEK/2017-18/2741 "Professional Practices and Life Skills" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
16-01-18 DTE/01 V2 CDC (2) 2017-18 Depute staff for STTP on FDP-147 and FDP-203 to 205
10-01-18 DTE/04/CCTEK/2017-18/2713 "VERILOG lab" ವಿಷಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-SJP ಬೆಂಗಳೂರು
10-01-18 DTE 01 CDC (2) 2017-18/2700 Deputation of staff for STTP on FDP-201 and 130 from 15-01-18
05-01-18 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18/2672 List of participants for STTP at BMS college of Engineering
23-12-18 DTE 01 V2 CC(2) 2017-18 08-01-2018 ರಿಂದ BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-01-18 DTE 05 CDC/2017-18/2636 National Teacher's Congress ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
01-01-18 DTE 01 V2 CDC(2)/2017-18 STTP at NITTTR Chennai and Bangalore
23-12-17 DTE/04/CCTEK/2017-18/2556 ಎಸ್‌ಜೆ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
18-12-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18 MANTHAN-2018
01-12-17 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-11-17 DTE 15 PMKVY/2016-17/2290 26-11-17 ರಂದು AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
23-11-17 DTE 15 (PMKVY)/2016-17/2288 AICTE, SWRO , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
17-11-17 DTE 05 CDC(2) 2017-18/2236 Ministry of Water Resources, Government of India ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ
13-11-17 DTE 01 CDTP 2017-18/4031 Forwarding of UCs,SOA and PAR for 2011-12 to 2016-17
27-10-17 DTE/26/Skilldevelop/CCTEK/2017-18/2102 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25-10-17 DTE 05 CDC 2017-18/2096 Providing Internship/M.Tech project to M.Tech students of AICTE approved technical Institutions
06-10-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 Depute staff for FDP-127 at NITTTR Chennai
03-10-17 DTE/01/CDTP/2017-18 Skill Development training beneficiaries under CDTP for October 17
    ಯುಜಿ‌ಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-17 DTE 01 CDC2)/2017-18/1831 FDPs at NITTTR Chennai and Bangalore from Oct17 to March18
26-09-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18 List of participants for FDP at BVVSP Bagalkot
14-09-17 DTE 01 CDTP 2017-18 List of CDTP Scheme Implementing Polytechnics submitted UC's,SOA and PAR for 2016-17
08-09-17 DTE 17 CDC(2) ಇ-ಗೆ 2013-14/3117 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿ FOSS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1629 Depute staff for STTP on FDP-114 to 119
11-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18 ಸಿ‌ಡಿ‌ಟಿ‌ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
12-09-17 DTE/NSS10RD/2017-18/31 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-09-17 DTE/01/CDTP/2017-18/1603 CDTP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ/ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-17 DTE/26/CCTEK/2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    Skill development registration in web portal
04-09-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1539 Depute staff for STTP on FDP-103 to 113
16-08-17   Implementation of CMKKY in all Polytechnics and Engineering Colleges
30-08-17 DTE 01 V2 CDC(2) 2017-18/2887 STTP on FDP-79 postponed
28-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1463 STTP on FDP-79 to 110
24-08-17 DTE 03 CDC(2) 2017-18 ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ/ಅರೆಕಾಲಿಕ M.Tech/M.E ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/2763 STTP on FDP-96 to 100
    National Startup Policy Summit-2017
11-08-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1876 STTP on FDP-90 to 93 at NITTTR, Chennai
16-08-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18/1316 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-102 ರಿಂದ FDP-119
11-08-17 DTE 20 CCTEK/ 2017-18/1270 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ PCB Design and Fabrication ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-08-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18/1227 STTP on FDP-84 to 88
02-08-17 DTE 18 CCTEK/ 2017-18/1170 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
31-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1155 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-74 ರಿಂದ FDP-80
28-07-17 DTE 48 CDC(1) 2016-17/1145 ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು
24-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/1083 STTP on FDP-66 to 72 at NITTTR, Chennai
20-07-17 DTE 01 CDC(2)/2017-18 STTP at NITTTR, Chennai and Bengaluru
19-07-17 DTE/34/CDC(1)/2017-18/1038 ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
18-07-17 DTE 06 CCTEK/ 2017-18/1022 DRR Polytechnic , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
17-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/996 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು FDP-59 ರಿಂದ FDP-62
15-07-17 DTE 14 CDC IIIC 2017-18/974 NSSP 18-07-17 ರ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ
15-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18/970 BMSCE, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/952 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
14-07-17 DTE/10/CCTEK/2017-18/951 ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
14-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/939 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು , ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
14-07-17 DTE/05/CDC/2017-18/938 SJP, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 01 CDC(2)2017-18/2039 STTP on FDP-53 to FDP-58
10-07-17 DTE 01 CDTP 2017-18/2049 Forwarding PAR for 2014-14 and SOA,PAR and UC's for 2016-17
ಎಸ್.ಜೆ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
06-07-17 DTE/14/CCTEK/2017-18/862 BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ -ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ
03-07-17 DTE 01 CDC(2) 2017-18 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ
03-07-17 DTE 01 CDC (2) 2017-18 STTP on FDP-46 to 48