ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Circulars Upto December 2016

Sl.No. Circulars
1 ACM-Polytechnics
2 ACM-Engineering
3 Budget
4 Building
5 CDC
6 DEQ
7 DVP
8 EGU
9 EST
10 Exam
11 INSPECTION
12 LRDC
13 NSS
14 SPS
15 STATISTICS