ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Circulars Upto December 2016

Sl.No.
Circulars
1
ACM-Polytechnics
2
ACM-Engineering
3
Budget
4
Building
5
CDC
6
DEQ
7
DVP
8
EGU
9
EST
10
Exam
11
INSPECTION
12
LRDC
13
NSS
14
SPS
15
STATISTICS