ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


DEQ Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
23-11-16 DTE 21 DEQ(1) 2010 To attend Auditing work at GEC,Ramnagar
02-11-16 DTE/58/EST2(A)/2014/DEQ(1) 2015/3077 Disciplinary action on Smt. Shylaja, Lecturer, LVP, Hassan
02-11-16 DTE 06 DEQ(1) 2013 Officer for Enquiry on Sri S.B Mujagonda and sri Arunkumar R Navani
05-10-16 DTE 06 DEQ(1) 2013 Enquiry on Sri Govindaraju, principal, GPT,Kalagi
10-08-16 DTE 26 DEQ(1) 2015/2749 Sri Keertikumar D,L/EC,GPT,Holenarasipura-Discharge from Govt.service.
02-07-16 DTE 32 DEQ(1) 2012single file/799 Officer for Enquiry
23-06-16 DTE 27 DEQ(1)2015/1659 Dismissal of Smt.Sripriya,Lecturer GPT,Mirle
08-01-16 DTE 17 DEQ 2015/3238 Disciplinary action on Sri G.Prakash,SGL,GDRRP,Davangere