ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು DEQ Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
10-01-19 DTE 06 DEQ 2018 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-18 DTE 07 DEQ(1) 2018 ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ , ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, WPT ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ
23-11-16 DTE 21 DEQ(1) 2010 ಜಿ‌ಇಸಿ, ರಾಮನಗರ -ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ To attend Auditing work at GEC,Ramnagar
02-11-16 DTE/58/EST2(A)/2014/DEQ(1) 2015/3077 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ,LVP ,ಹಾಸನ ,ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಆದೇಶ Disciplinary action on Smt. Shylaja, Lecturer, LVP, Hassan