ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


DVP Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
15-03-18 DTE 02 DVP(1) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಭತ್ಯೆ , ಅಕುಶಲದಾಳುಗಳ ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳ ಭತ್ಯೆ ಪವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (2203-00-105-0-01-034).
09-03-18 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ February-18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
03-03-18 DTE 04 DVP (1) 2017 Budget released to Govt. Engineering colleges for procurment of lab tool kit under SCP/TSP schem
03-03-18 DTE 43 DVP (1) 2017 Budget released to Govt. Polytechnics for procurment of lab tool kit under SCP/TSP scheme
05-03-18 DTE ATS(2) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 DTE 07 DVP(2) 2017/1379 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
16-02-18 ED 12 TPE 2018 NOC to closure of courses at KJTETP, Mulabagilu and RETP,Srinivaspura
07-02-17 DTE 32 DVP (2) 2017 NOC to change of name of the Institute Skytech foundation , Dharwad
02-02-18 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ January-18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
    Very urgent action required by institutions not applied for AICTE approval process18-19
22-01-18 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ December-17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
25-01-18 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
25-01-18 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
25-01-18 DTE 43 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
25-01-18 DTE 02 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
25-01-18 DTE 34 DVP (2) 2017 Last date for AICTE Approval of Polytechnics and Engineering Colleges - 31-01-2018
19-01-18 ED 23 (B & A) 2018 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-01-18 DTE 49 DVP (1) 2017 Withholding of grant to Aided polytechnics which have not filled the Backlog post
23-12-17 DTE 26 DVP(2) 2017 NOC for changing the course name from Civil Draftsmanship to Civil Engineering
14-12-17 DTE 35 DVP(1) 2017 EL Encashment of Retired/Death Case of Aided Polytechnics
18-12-17 DTE 34 DVP(2) 2017

AICTE Approval 2018 and Govt. Approval for all Govt.,AIded and Private Polytechnics

11-12-17 DTE 13 DVP(2) 2017 ಜೆ.ವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
07-12-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ NOV17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
15-11-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
07-11-17 DTE 30 DVP92) 2017 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
09-11-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
03-11-17 DTE 02 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ 3ನೇ ಕಾಂತಿನ ಅನುದಾನ
24-10-17 DTE 02 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
24-10-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
27-10-17 DTE 30 DVP(2) 2016 NOC for change of location of Indira Shiva polytechnic,Udupi
23-09-17 DTE 35 DVP(1) 2017 EL encashment of retired/death case of Aided polytechnics
10-10-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-10-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
    Walk in interview at GPW ,Hubli on 12-10-17 and procedure to enrole
    Selection of Technician Apprentices by BHEL
20-09-17 DTE 01 DVP(1) 2017 Post continuation order of Govt. polytechnics started before 2007-08
14-09-17 DTE 32 DVP 01 2014 1987-1995 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
14-09-17 DTE 12 DVP(2) 2017 STTFP,ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು SLJP,ಗೋಕಾಕ ದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
12-09-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
11-09-17 DTE 06 DVP(1) 2017 Salary release of SGESRP Tarihal for July 2017
    Walk in Interview for Engineering graduates and diploma holders at CPC Polytechnic Mysore on 14-09-17
30-08-17 DTE 04 DVP(2) 2017 Permission for Mining Engineering course at Sayikrishna Polytechnic KGF
05-09-17 DTE 04 ATS(1) 2017 One year apprentice training for engineering graduates and diploma holders
30-08-17 DTE 12 DVP(2) 2017 Sanctioned Intake for Sandur Polytechnic
23/08/17 DTE 05 DVP(2) 2017/1415 GO on sanctioned Intake for Polytechnics
17-08-17 DTE 03 DVP(1) 2017/(1) Release of NBA Programme fee for 2 GPT's
23-08-17 DTE 06 DVP(1) 2017/(4) Salary Release order of SGES Rural polytechnic , Tarihal for the month June 2017
21-08-17 DTE 06 DVP(2) 2017/1379 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜುಲೈ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-08-17 DTE 43 DVP(1) 2017/DTE 02 DVP(1)2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀಧಿಸುವ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ .
08-08-17 DTE 01 DVP(1)2017 Post continuation Order of Govt Engineering Colleges for 2017-18
    1 year apprenticeship training for engineering and diploma technicians
    National Apprenticeship Training Scheme
25-07-17 DTE 02 DVP(1) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜೂನ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
15-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
10-07-17 DTE 06 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 10 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ S.L.T ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ
03-07-17 DTE 08 DVP(2) 2017 ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-06-17 DTE 07 DVP(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 01 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/598 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/599 ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017 'Sarang Institute of Polytechnic' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
06-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 04 ಏ‌ಟಿ‌ಎಸ್(1) 2017 ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಮೇಳ 2017-18
06-06-17 DTE 06 DVP(1) 2017/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಮೇ 17ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
30-05-17 DTE 18 DVP (2) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
24-05-17 DTE 06 DVP(1) 2017 Aided polytechnics April 2017 salary release
15-05-17 DTE 23 DVP(2) 2016/466 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-05-17 DTE 02 DVP(1) 2017 1st Qtr grant release to GPTs for part time staffs
18-05-17 DTE 06 DVP(1) Aided March2017 salary release
08-05-17 DTE 26 DVP(2) 2016 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-05-17 DTE 01 DVP (1) 2017 Post Continuation order of Govt. Polytechnics for 2017-18
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
11-04-17 DTE 18 DVP(2) 2016 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ , ಅನುಧಾನಿತ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ AICTE ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
13-03-17 DTE 35 DVP(1) 2016 EL Encashment of Retired and Death case of Aided Polytechnics
15-03-17 DTE 54 DVP(1) 2016 Budget release for purchase of equipments under-132 Plan
18-03-17 FD 002 BPE 2017 Date Extension for submitting of Bills in Treasury
20-02-17 DTE/54/DVP(1) 2016 Budget release for lab tool kit under SCP/TSP to Govt.Engg Colleges
08-02-17 ED/32/HPU/2017 Utilization of funds under SCP/TSP Head of Account 2202-03-001-02 through Khajane-1
15-03-17 DTE 79 DVP(1) 2016 Budget release for SCP / TSP
09-03-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1) and (2) Salary release to KCT polytechnic and all Aided institutions for FEB'2017
07-03-17 DTE 50 DVP(1) 2016 Norms for opening Bank accounts at office level in GPTs and GECs
    Budget availability in group DDO for salary under K-2
21-02-17 DTE/DVP(1)/SPS(1)/RTI/2017 Furnishing of information under RTI by Engineering and Management Colleges
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GECs in K-2
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GPTs in K-2
10-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic, Kalaburgi for Jan 2017
06-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016/ (1) and (2) Salary Release to Aided Institutions for Jan 2017
30-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and state approval for govt/aided/private polytechnics in 2017-18
19-01-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1), DTE 06 DVP(1) 2016/(2) Salary Release to Aided Institutions for Dec16
30-12-16 DTE/06/DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic ,Kalaburgi for Dec and Nov16
19-01-17 DTE 07 DVP(2), DTE 04 DVP(2) ,2016 Minority status to Gomatesh Polytechnic and MLBP,Belagavi
11-01-17 DTE 09 DVP(2), DTE 14 DVP(2), DTE 15 DVP(2) ,DTE 17 DVP(2), DTE 18 DVP(2) ,2015 Minority status to TSIT Hubli, KCTP Kalaburgi, SDMP Ujire, MSP Bijapura and, Anjuman Polytechnic Hubli.
12-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and State govt recognition for 2017-18 to all the Govt/Aided/Private Polytechnics
09-01-17 DTE 16 DVP(2) 2015 Minority status to P A Polytechnic ,Mangalore during 2016-17
20-12-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Aided polytechnics November16 Salary release order