ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


DVP Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜುಲೈ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-08-17 DTE 43 DVP(1) 2017/DTE 02 DVP(1)2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀಧಿಸುವ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ .
08-08-17 DTE 01 DVP(1)2017 Post continuation Order of Govt Engineering Colleges for 2017-18
    1 year apprenticeship training for engineering and diploma technicians
    National Apprenticeship Training Scheme
25-07-17 DTE 02 DVP(1) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜೂನ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
15-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
10-07-17 DTE 06 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 10 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ S.L.T ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ
03-07-17 DTE 08 DVP(2) 2017 ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-06-17 DTE 07 DVP(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 01 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/598 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/599 ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017 'Sarang Institute of Polytechnic' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
06-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 04 ಏ‌ಟಿ‌ಎಸ್(1) 2017 ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಮೇಳ 2017-18
06-06-17 DTE 06 DVP(1) 2017/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಮೇ 17ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
30-05-17 DTE 18 DVP (2) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
24-05-17 DTE 06 DVP(1) 2017 Aided polytechnics April 2017 salary release
15-05-17 DTE 23 DVP(2) 2016/466 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-05-17 DTE 02 DVP(1) 2017 1st Qtr grant release to GPTs for part time staffs
18-05-17 DTE 06 DVP(1) Aided March2017 salary release
08-05-17 DTE 26 DVP(2) 2016 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-05-17 DTE 01 DVP (1) 2017 Post Continuation order of Govt. Polytechnics for 2017-18
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
11-04-17 DTE 18 DVP(2) 2016 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ , ಅನುಧಾನಿತ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ AICTE ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
13-03-17 DTE 35 DVP(1) 2016 EL Encashment of Retired and Death case of Aided Polytechnics
15-03-17 DTE 54 DVP(1) 2016 Budget release for purchase of equipments under-132 Plan
18-03-17 FD 002 BPE 2017 Date Extension for submitting of Bills in Treasury
20-02-17 DTE/54/DVP(1) 2016 Budget release for lab tool kit under SCP/TSP to Govt.Engg Colleges
08-02-17 ED/32/HPU/2017 Utilization of funds under SCP/TSP Head of Account 2202-03-001-02 through Khajane-1
15-03-17 DTE 79 DVP(1) 2016 Budget release for SCP / TSP
09-03-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1) and (2) Salary release to KCT polytechnic and all Aided institutions for FEB'2017
07-03-17 DTE 50 DVP(1) 2016 Norms for opening Bank accounts at office level in GPTs and GECs
    Budget availability in group DDO for salary under K-2
21-02-17 DTE/DVP(1)/SPS(1)/RTI/2017 Furnishing of information under RTI by Engineering and Management Colleges
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GECs in K-2
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GPTs in K-2
10-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic, Kalaburgi for Jan 2017
06-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016/ (1) and (2) Salary Release to Aided Institutions for Jan 2017
30-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and state approval for govt/aided/private polytechnics in 2017-18
19-01-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1), DTE 06 DVP(1) 2016/(2) Salary Release to Aided Institutions for Dec16
30-12-16 DTE/06/DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic ,Kalaburgi for Dec and Nov16
19-01-17 DTE 07 DVP(2), DTE 04 DVP(2) ,2016 Minority status to Gomatesh Polytechnic and MLBP,Belagavi
11-01-17 DTE 09 DVP(2), DTE 14 DVP(2), DTE 15 DVP(2) ,DTE 17 DVP(2), DTE 18 DVP(2) ,2015 Minority status to TSIT Hubli, KCTP Kalaburgi, SDMP Ujire, MSP Bijapura and, Anjuman Polytechnic Hubli.
12-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and State govt recognition for 2017-18 to all the Govt/Aided/Private Polytechnics
09-01-17 DTE 16 DVP(2) 2015 Minority status to P A Polytechnic ,Mangalore during 2016-17
20-12-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Aided polytechnics November16 Salary release order