ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


DVP Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
23-12-17 DTE 26 DVP(2) 2017 NOC for changing the course name from Civil Draftsmanship to Civil Engineering
14-12-17 DTE 35 DVP(1) 2017 EL Encashment of Retired/Death Case of Aided Polytechnics
18-12-17 DTE 34 DVP(2) 2017

AICTE Approval 2018 and Govt. Approval for all Govt.,AIded and Private Polytechnics

11-12-17 DTE 13 DVP(2) 2017 ಜೆ.ವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
07-12-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ NOV17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
15-11-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
07-11-17 DTE 30 DVP92) 2017 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
09-11-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
03-11-17 DTE 02 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ 3ನೇ ಕಾಂತಿನ ಅನುದಾನ
24-10-17 DTE 02 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
24-10-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
27-10-17 DTE 30 DVP(2) 2016 NOC for change of location of Indira Shiva polytechnic,Udupi
23-09-17 DTE 35 DVP(1) 2017 EL encashment of retired/death case of Aided polytechnics
10-10-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-10-17 DTE 06 DVP(1) 2017 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
    Walk in interview at GPW ,Hubli on 12-10-17 and procedure to enrole
    Selection of Technician Apprentices by BHEL
20-09-17 DTE 01 DVP(1) 2017 Post continuation order of Govt. polytechnics started before 2007-08
14-09-17 DTE 32 DVP 01 2014 1987-1995 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
14-09-17 DTE 12 DVP(2) 2017 STTFP,ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು SLJP,ಗೋಕಾಕ ದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
12-09-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
11-09-17 DTE 06 DVP(1) 2017 Salary release of SGESRP Tarihal for July 2017
    Walk in Interview for Engineering graduates and diploma holders at CPC Polytechnic Mysore on 14-09-17
30-08-17 DTE 04 DVP(2) 2017 Permission for Mining Engineering course at Sayikrishna Polytechnic KGF
05-09-17 DTE 04 ATS(1) 2017 One year apprentice training for engineering graduates and diploma holders
30-08-17 DTE 12 DVP(2) 2017 Sanctioned Intake for Sandur Polytechnic
23/08/17 DTE 05 DVP(2) 2017/1415 GO on sanctioned Intake for Polytechnics
17-08-17 DTE 03 DVP(1) 2017/(1) Release of NBA Programme fee for 2 GPT's
23-08-17 DTE 06 DVP(1) 2017/(4) Salary Release order of SGES Rural polytechnic , Tarihal for the month June 2017
21-08-17 DTE 06 DVP(2) 2017/1379 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜುಲೈ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-08-17 DTE 43 DVP(1) 2017/DTE 02 DVP(1)2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀಧಿಸುವ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ .
08-08-17 DTE 01 DVP(1)2017 Post continuation Order of Govt Engineering Colleges for 2017-18
    1 year apprenticeship training for engineering and diploma technicians
    National Apprenticeship Training Scheme
25-07-17 DTE 02 DVP(1) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
19-07-17 DTE 06 DVP(1) 2017,(1),(2) and (3) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜೂನ್ 17 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
15-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
10-07-17 DTE 06 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ
10-07-17 DTE 10 DVP(2) 2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ S.L.T ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ
03-07-17 DTE 08 DVP(2) 2017 ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 DTE 05 DVP(2) 2017 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ
19-06-17 DTE 07 DVP(2) 2017 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 01 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/598 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017/599 ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಡಿವಿಪಿ(2) 2017 'Sarang Institute of Polytechnic' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
06-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 04 ಏ‌ಟಿ‌ಎಸ್(1) 2017 ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಮೇಳ 2017-18
06-06-17 DTE 06 DVP(1) 2017/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಮೇ 17ರ ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
30-05-17 DTE 18 DVP (2) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
24-05-17 DTE 06 DVP(1) 2017 Aided polytechnics April 2017 salary release
15-05-17 DTE 23 DVP(2) 2016/466 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-05-17 DTE 02 DVP(1) 2017 1st Qtr grant release to GPTs for part time staffs
18-05-17 DTE 06 DVP(1) Aided March2017 salary release
08-05-17 DTE 26 DVP(2) 2016 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-05-17 DTE 01 DVP (1) 2017 Post Continuation order of Govt. Polytechnics for 2017-18
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-05-17 DTE 04 DVP(1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
11-04-17 DTE 18 DVP(2) 2016 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ , ಅನುಧಾನಿತ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ AICTE ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
13-03-17 DTE 35 DVP(1) 2016 EL Encashment of Retired and Death case of Aided Polytechnics
15-03-17 DTE 54 DVP(1) 2016 Budget release for purchase of equipments under-132 Plan
18-03-17 FD 002 BPE 2017 Date Extension for submitting of Bills in Treasury
20-02-17 DTE/54/DVP(1) 2016 Budget release for lab tool kit under SCP/TSP to Govt.Engg Colleges
08-02-17 ED/32/HPU/2017 Utilization of funds under SCP/TSP Head of Account 2202-03-001-02 through Khajane-1
15-03-17 DTE 79 DVP(1) 2016 Budget release for SCP / TSP
09-03-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1) and (2) Salary release to KCT polytechnic and all Aided institutions for FEB'2017
07-03-17 DTE 50 DVP(1) 2016 Norms for opening Bank accounts at office level in GPTs and GECs
    Budget availability in group DDO for salary under K-2
21-02-17 DTE/DVP(1)/SPS(1)/RTI/2017 Furnishing of information under RTI by Engineering and Management Colleges
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GECs in K-2
13-02-16 DTE 02 DVP(1) 2016 4th Quarter grants released to GPTs in K-2
10-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic, Kalaburgi for Jan 2017
06-02-17 DTE 06 DVP(1) 2016/ (1) and (2) Salary Release to Aided Institutions for Jan 2017
30-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and state approval for govt/aided/private polytechnics in 2017-18
19-01-17 DTE 06 DVP(1) 2016/(1), DTE 06 DVP(1) 2016/(2) Salary Release to Aided Institutions for Dec16
30-12-16 DTE/06/DVP(1) 2016 Salary Release to KCT Polytechnic ,Kalaburgi for Dec and Nov16
19-01-17 DTE 07 DVP(2), DTE 04 DVP(2) ,2016 Minority status to Gomatesh Polytechnic and MLBP,Belagavi
11-01-17 DTE 09 DVP(2), DTE 14 DVP(2), DTE 15 DVP(2) ,DTE 17 DVP(2), DTE 18 DVP(2) ,2015 Minority status to TSIT Hubli, KCTP Kalaburgi, SDMP Ujire, MSP Bijapura and, Anjuman Polytechnic Hubli.
12-01-17 DTE 18 DVP(2) 2016 AICTE and State govt recognition for 2017-18 to all the Govt/Aided/Private Polytechnics
09-01-17 DTE 16 DVP(2) 2015 Minority status to P A Polytechnic ,Mangalore during 2016-17
20-12-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Aided polytechnics November16 Salary release order
18-11-16 DTE 58 DVP (1) 2016 Establishment of Disability Resource centre as per AICTE instructions in Polytechnics and Engineering colleges
28-11-16 DTE 56 DVP(1) 2016 Details of required Infrastructure in Engineering college for NBA
    Aided Polytechnics Appendix-B for 2017-18
22-11-16 DTE 60 DVP (1) 2016 2017-18 Appendix-B of Aided Polytechnics
18-11-16 DTE 58 DVP (1) 2016 Establishment of Disability Resource centre as per AICTE instructions in Polytechnics and Engineering colleges
10-11-16 DTE 35 DVP(1) 2016 EL Encashment of retired/death case of Aided polytechnics
07-11-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary release of KCT polytechnic,Kalaburgi for Oct'16
09-11-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Aided Polytechnic's salary release for Oct'16
03-11-16 DTE 02 DVP (1) 2016 3rd quarter Grants released for Govt.Polytechnics
03-11-16 DTE 04 DVP (1) 2016/(1) 3rd quarter Grants released for Govt. Engineering colleges
02-11-16 DTE 54 DVP (1) 2016 Grants released for Govt.Polytechnics and Engineering colleges for procurement of equipments under Head -132-plan
17-10-16 DTE 06 DVP (1) 2016 KCT polytechnic september16 salary release order
17-10-16 DTE 06 DVP(1) 2016 /(4) Gomtesh polytechnic August16 salary release order
17-10-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Aided polytechnic September16 salary release order
03-10-16

DTE 02 DVP(1) 2016

DTE 04 DVP(1) 2016

Balance amount of K-1 released in K-2 to Government Engineering colleges and Polytechnics
21-09-16 ED 82 TPE 2016 Government Sanction of intake of Tagore Memorial Polytechnic, Shivagiri
20-09-16 DTE 21 DVP(2) 2015 Minority status to Anjuman-A-Islam Polytechnic,Gadag
22-09-16 DTE 50 DVP (1) 2016 Expenditure of Khajane-1 during financial year 2016-17
15-09-16 DTE 06 DVP (1) 2016 Salary release for August16 to KCT Polytechnic,Kalaburgi
15-09-16 DTE 48 DVP(1) 2016 Send 2016-17 engineering and polytechnic student data(GPTs ,GECs,Aided Update in EMIS)
03-09-2016 DTE 06 DVP(1) 2016 Filling up of backlog posts in Aided polytechnics immediately
03-09-16 DTE 06 DVP (1) 2016 Salary release order of Aided polytechnics for the month August'16
06-09-16 DTE 06 DVP(2) 2016 Permission to start two new courses in Visveshwaraiah Polytechnic
06-09-16 DTE 01 DVP (1) 2016 Corrigendem for continuation of posts in Polytechnics for 2016-17
    Ongoing order (post continuation) for the year 2016-17
20-08-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary release for July'16 to R.N Shetty and S.R.Vatrad Rural Polytechnics
18-08-16 DTE 01 DVP(2) 2016 Course wise intake approval in Government Polytechnics
18-08-16 DTE 01 DVP(2) 2016 Course wise intake approval in Aided Polytechnics
18-08-16 DTE 01 DVP(2) 2016 Course wise intake approval in private Polytechnics
11-08-16 DTE 06 DCP(1) 2016(3) Salary Release for July 16 to KCT Polytechnic, Kalaburagi
11-08-16 DTE 06 DVP(1) 2016 Salary Release order of Aided Polytechnics for the month July- 2016
11-08-16 DTE 02 DVP(1) 2016 2nd Quater Budget Release to Govt.Polytechnics for 2016-17
11-08-16 DTE 04 DVP(1) 2016 2nd Quater Budget Release ot Govt. Engineering colleges for 2016-17
09-08-16 DTE 08 DVP(2) 2016 Start of R L Jalappa Polytechnic in Doddaballapura
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Government polytechnics during 2016-17
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Aided polytechnics during 2016-17
02-08-16 DTE 03 DVP(2) 2016 Student intake to Private polytechnics during 2016-17
05-08-16 DTE 06 DVP(1)2016 Salary release order for Aided polytechnics for the month June16
08-07-16 DTE 06 DVP (1)2016 Start of Sri Kalidasa Polytechnic in Bagalkote (dist)
08-07-16 DTE 06 DVP (1)2016 Salary release for June16 to Gomtesh and KCT Polytechnic
08-07-16 DTE 06 DVP (1)2016 Salary release for May2016 to Gomtesh polytechnic,Belagavi
04-08-16 DTE 11 DVP 92) 2016 Obtain Occupancy certificate for institutions
22-07-16 DTE 01 DVP(1)2016 Extension of posts under PLAN in government polytechnics
29-06-2016 DTE 25 DVP (1) 2015 Salary of Gomatesh polytechnic,Belagavi through HRMS
27-06-2016 DTE 35 DVP(1) 2016 Documents to be submitted by Aided Institutions w.r.t Retired/death
27-06-2016 DTE02 DVP(1) 2016 Permission for GPT to use registration amount of NBA towards program fee
18-06-2016 DTE 06 DVP (1) 2016/(4) Salary release order of KCT polytechnic,kalaburagi for May2016
18-06-2016 DTE 06 DVP (1) 2016/(3) Salary Release order of Aided polytechnics for MAY2016
14-06-2016 DTE 06 DVP(1) 2015 Gomtesh and KCT Polytechnic,salary for the month April-16
01-06-2016 DTE 06 DVP (1) 2016 Aided staff salary from December 15 to April 16
04-06-2016 DTE 24 GRT(2) 2016 Aided Engg. Colleges May Salary
04-06-2016 DTE 33 DVP(1) 2016 Aided Polytechnic Aid and Seat Distribution
03-06-2016

DTE 23 GRT(2) 2016

DTE 25 GRT(2) 2016

Non Plan Aided Institutes May 2016 Salary
31-05-2016 DTE 20 DVP(2) 2015 AICTE approval and Govt Approval for Polytechnics
31-05-2016 DTE 18 DVP(1) 2016 Installation of Roof Top Solar in all Govt. Polytechnics and Engg. College Buildings
25-05-2016

DTE 34(A) DVP(2) 2014-II

DTE 25 DVP(2) 2014-11

No admission to KIET & Sri Rajeshwari Polytechnics
27-05-2016 DTE 01 DVP(1) 2016 Post continuation order of Govt,Engg colleges for 2016-17
25-05-2016 DTE 01 DVP(1) 2016 Post continuation order of Govt.Polytechnics for 2016-17
24-05-2016 DTE 06 DVP(1) 2016/(2) Aided polytechnics salaryfor the month April 2016
07-05-2016 DTE 02 DVP (1) 2016 Grants release to Govt.Polytechnics for 2016-17
07-05-2016 DTE 04 DVP (1) 2016 Grants release to Govt.Engineering colleges for 2016-17
02-05-2016 DTE 06DVP(1) 2016 Aided Institutions grants for Jan,Feb,March 2016
03-04-2016 DTE 18 GRT(2) 2016 Aided Institutions grants for April 2016-Non plan
12-04-2016 DTE 01 RIP(2) 2016 Stock Verification Report of 2015-16
29-04-2016 DTE 02 DVP (1) 2015 Submission of UCs and information in 62-B form
29-04-2016 DTE 25 DVP(1) 2016 UCs from Aided polytechnics
29-04-2016 DTE 20 DVP (1) 2015 UCs for Upgradation of existing Govt.Polytechnics -Very Urgent
27-04-2016 DTE 20 DVP(2) 2015 AICTE's Approval Letter 2016-17
21-04-2016 DTE 02 DVP (1) 2016 Budget plan in govt polytechnics and govt.engineering colleges for 2016-17
23-03-2016 DTE 40 DVP (1) 2015 Budget release for Jnana Sangama implimentation
16-03-2016 DTE 34 DVP (1) 2015 Aided polytechnic arrears DA difference
05-03-2016 DTE 34 DVP (1) 2015 EL encashment of retired/death case of Aided polytechnics
16-03-2016 DTE 20 DVP (1) 2015 Budget release under Upgradation of existing Govt.Polytechnics scheme
10-03-2016 DTE 06 DVP (1) 2015/(1) Aided Polytechnic salary through HRMS for January 16
22-02-2016 DTE 06 DVP (1) 2015/(3) Salary of Gomtesh and KCT Aided polytechnics for FEB'16- plan
11-03-16 DTE 20 DVP (1) 2015

Expenditure for upgradation of polytechnic fund for further budget release

    Budget release
16-02-2016 DTE 09 BLD 2015 Grants release for SC/ST Hostels to 47 Govt.polytechnics for 2015-16
01-02-2016 DTE 34 DVP(1) 2015 Grants Release for Aided Polytechnics-death and pension cases
    Reminder to apply for AICTE approval
22-02-2016

DTE 06 DVP(1) 2015/(1)

DTE 06 DVP(1) 2015/(2)

Salary of Aided polytechnic through HRMS for the month DEC' 2015
22-02-2016 DTE 06 DVP(1) 2015/(3) Plan salary of Gomatesh Polytechnic ,Belagavi and KCT Polytechnic for the month January'2016-Aided
27-02-2016 DTE 20 DVP (2) 2015 AICTE & State Approval
16-02-2016 DTE 40 DVP (1) 2015 Grants released for GPT's for purchase of equipments under '132' plan
16-02-2016 DTE 40 DVP (1) 2015 Grants released for GEC's for purchase of equipments under '132' plan
    Institutes NOT APPLIED for AICTE Approval for the academic year 2016-17
01-02-2015 DTE 03 DVP (1) 2015 Funds release for State level technical exhibition2015-16
    Expenditures details to be updated in Decision support system immediately
25-01-2016 DTE 20 DVP (2) 2015 AICTE and State government approval for all the polytechnics
21-01-2016 DTE 02 DVP (1) 2015

4th quarter Budget Release for Govt.Polytechnics

 

21-01-2016 DTE 04 DVP (1) 2015 4th quarter Budget Release for Govt.Engineering colleges
16-01-2016 DTE 06 DVP (1) 2015 Plan Salary of Gomatesh Polytechnic Belagavi and KCT Polytechnic, Kalaburagi for the month December15-Aided
06-01-2016 DTE/CTTP/Fund Release/3/2012-13 Release of Grants to Community Polytechnics
21-12-2015 DTE 06 DVP(1) 2015/(1) DTE 06 DVP(1) 2015/(2) Aided Polytechnics salary for the month November 2015 (Plan)
10-12-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise approval for GPT Hosadurga 2015-16
03-12-2015 DTE 04 DVP (1) 2015 Performance Audit on Engineering Education in Karnataka
  DTE 03 ATS(1) 2015 Selection of graduate engineers for Apprenticeship training in BEL
26-11-2015 DTE 02 DVP (1) 2015 3rd quarter budget release for govt.polytechnics under '051' plan
24-11-2015 DTE 12 DVP(2) 2015 Management details of Private and Aided Polytechnics
03-11-2015 DTE 40 DVP (1) 2015 Grants released for GEC's for purchase fof equipments under '132' plan
03-11-2015 DTE 40 DVP (1) 2015 Grants released for GPT's for purchase of equipments under '132' plan
19-11-2015 DTE 06 DVP (1) 2015 /2659

Oct-15 salary for JSS polytechnic for PH,Mysore

18-11-2015 DTE 06 DVP (1) 2015 /2660 Corrigendem for October15 Salary of Aided polytechnics
17-11-2015 DTE 12 DVP(2) 2015 Management details of private and aided polytechnics
    Hirime Garime details Collection
04-11-2015 DTE 06 DVP(1) 2015/(1) DTE 06 DVP(1) 2015/(2) Aided Polytechnics salary for the month October2015(Plan)
03-11-2015 DTE 02 DVP(1) 2015 3rd Quarter Salary Budget Release for Govt.Polytechnics
03-11-2015 DTE 04 DVP (1) 2015 3rd Quarter Budget Release forGovt.Engineering colleges
04-11-2015 DTE 06 DVP (1) 2015/(3) Salary of Gomatsh Polytechnic for July,August, and September15(Plan)
31-10-2015 DTE 64 RIP(2) 2015 Use of old computers and peripherals
19-10-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise admission approval for Government polytechnics2015-16
20-10-2015 DTE 03 DVP(2) 2015 Coursewise admission approval for Private polytechnics2015-16
16-10-2015 DTE 04 DVP(1) 2015 Corrigendum for Funds for Registration to Centralised Placement Cell member of VTU
08-10-15

DTE 06 DVP (1) 2015/(1)

DTE 06 DVP (1) 2015/(2)

Aided Polytechnics salary for the month Sept'15(plan)
08-10-15 DTE 06 DVP (1) 2015/(3) Salary of KCT Polytechnic for the month July,15 and August'15 (plan)
06-10-2015 DTE 35 DVP (1) 2015 Appendix B format for plan post
30-09-15 DTE 04 DVP (1) 2015 Funds for GEC for Centralized Placement Cell
19-09-2015 DTE 02 DVP (1) 2015 2nd quarter Budget Realese for Govt. polytechnics2015
15-09-2015 DTE 02 DVP (2) 2015 Coursewise admission and recognition in Aided Polytechnics
11-09-2015 DTE 64 RIP(2) 2015 Following maintainance of E-waste
09-09-2015 DTE 06 DVP (1) 2015/(1) DTE 06 DVP (1) 2015/(2) Aided Polytechnics salary for August'15(plan)
08-09-2015   Workshop on AICTE approval process for 2016-17
29-08-2015 DTE 04 DVP(1) 2015 2nd quarter Budget Release for Govt.Engineering colleges
18-08-2015 DTE 06 DVP (1) 2015 Aided Salary for JULY 15(plan)
18-08-2015 DTE 06 DVP (1) 2015 Aided Salary for JUNE 15(plan)
09-07-2015 DTE 01 DVP (2) 2015 Coursewise intake of Government Polytechnics(sl.no.01-42) for 2015-16
14-08-2015 DTE 03 DVP(2) 2015 Coursewise intake for Private polytechnics for 2015-16
14-08-2015 DTE 01 DVP(2) 2015 Coursewise intake for Government Polytechnics for 2015-16
14-08-2015 DTE 07 DVP(2) 2015 Change in the name of JSS PHP ,Mysore
13-08-2015 DTE 06 DVP (1) 2015 Mistake in Aided polytechnics JULY 2015 salary bill
27-07-2015 DTE27 DVP(2)2015 Extension of Religious minority status to Anjuman Polytechnic Hubli for 2015-16
06-08-2015 DTE 04 DVP(1)2015 Grants released to purchase Bio-metric and CCTV
07-08-2015 DTE 02 DVP(1)2015 Grants released to purchase Bio-metric
29-07-2015 DTE 04 DVP(1)2015 Grants Released to GECs under '221' for procurement
29-07-2015 DTE 02 DVP(1)2015 Grants released to GPTs under 180 for procurement
23-07-15 ED 164 TPE 2015 Change of Programme name from "Diploma in Business Administration" to "Modern Office Management"
10-07-15 ED 63 TPE 2015 Religious Minority Status to KCT Polytechnic, Gulbarga
25-06-2015 ED 154 TPE 2015 Permission to start Basavakalyan Polytechnic
    Instructions to Aided Polytechnics & Appendix D
23-07-15 DTE 35 DVP(1) 2015 Staff Details of Aided Polytechnic to be filled in Appendix-B
21-07-15 DTE 18 DVP(1) 2015 85% Govt. Share to Minority Institutions
15-07-15 ED 145 TPE 2015 Aided Polytechnic Intake 2015-16
10-07-15

ED 65 TPE 2015

ED 67 TPE 2015

ED 66 TPE 2015

Extension of Religious minority Status to Tippu Shahed,Mallik Sandal,Anjuman-E-Eslam Polytechnic
08-06-15 ED 62 TPE 2015 Extension of Religious minority Status to P.A. Polytechnic, Mangalore
07-07-15 DTE 06 DVP(1) 2015 Aided Institution Staff Act 2014
04-07-15 DTE 06 DVP(1) 2015 Aided Polyutechnic Salary April-May 2015
06-07-15 DTE 05 DVP(2) 2015 Permission to Start East West Institute of Polytechnic
12-06-15 ED 146 TPE 2015 Private Polytechnic Intake 2015-16
26/06/15 DTE 27 DVP(2) 2014 Motichand Lengade Bharatesh Polytechnic Belagavi to Continue with Minority Status
04-07-15 DTE 25 DVP(2) 2014 KIET polytechnic Request to continue Admission of 2015-16
02-07-15

DTE 23 GRT(2) 2015

DTE 22 GRT(2) 2015

Sanction of Non Plan Budget for Aided Polytechnics & Fine Arts Schools
19-06-15 DTE 02 DVP(1) 2015 TA Budget for Govt Polytechnics
25-06-15

DTE 06 DVP(1) 2015(2)

DTE 06 DVP(1) 2015(4)

Aided Polytechnic Salary for the month of April/May 2015
18-06-15 DTE 31 DVP(2) 2002 Withdrawal of Religious Minority Status to HMS Polyutechnic Tumkur
30-05-15 ED 113 TPE 2015 NOC for Closure of VidyaVikas Education Trust Polytecnic
27-05-15 ED 59 TPE 2015 Extension of Religious Minority to Gomtesh Polytechnic
09-06-15 DTE 33 DVP(2) 2014 Institute AICTE Aprroval Letter
08-06-15 DTE 06 DVP(1) 2015 Satus Co on Salaries of Aided Institutions
04-06-15 DTE 14 GRT(2) 2015 Aided Institutions May 2015 Salary
16-05-15 DTE 02 DVP(1) 2015 Ist Quater Budget Release for Govt. Polytechnnics and Engineering Colleges
    Bank Statement of Aided Polytechnic Staff from August 2014 to March 2015
07-05-15 DTE 06 DVP (1) 2015 Aided Institutes Staff Sal,Pension,etc Control Act 2014
11-05-15 DTE 3 GRT(2) 20-15 Aided Institutions April 2015 Salary
24-03-15

 

DTE 06 DVP(1) 2014 Release of Aided Polytechnics Feb 15 Salary
28-04-15 DTE 01 DVP(1) 2015 Plan Post Continuation Order for 2015-16

04-05-15

05-05-15

DTE 06 DVP(1) 2015 Aided Salary(plan) Feb and March 2015
29-04-15 DTE 12 DVP(1) 2015 Inspection of Govt and Aided Engg. Colleges
27-04-15 DTE 06 DVP(1) 2014 Aid & Seat Sharing 2015-16
25-04-15 DTE 47 DVP(1) 2014 Information of Posts to be Created in Polytechnics started in 2007-08
23-03-15 & 10-04-15 DTE 44 DVP(1) 2014 Release of Balance aid to Aided Institutes and Amendment order
22-04-15 DTE 13 DVP(1) 2015 Audit Objections regarding purchase of Equipments
16-04-15 dte 33 dvp(2) 2014 AICTE's Extension of Approval Letter
13-03-15 DTE 02 DVP(1) 2014 Ongoing Programs 4th Quarter budget release
    AICTE Approval Payments Reminder
    Industry Academia Collaboration - Survey
05-03-15 DTE 02 DVP(1) 2014 Approval for payment of Part Time Staff
02-03-15 DTE 04 DVP(1) 2014 Budget for Govt Engg Colleges
03-03-15 DTE 02 DVP(1) 2014 Budget for Govt Polytechnics
02-03-15 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institutions Dec 14 & Jan 15 salary
18-02-15

DTE 02 DVP(1) 2014

4th Quarter Budget release
10-02-15 DTE 04 DVP(1) 2014 Budget for Ongoing programs at Engg Colleges
12-02-15 DTE 02 DVP(1) 2014 Budget release for Upgradation of Polytechnic Scheme
    Simple Steps for AICTE Approval 2015-16
29-01-15 DTE 33 DVP(2) 2014 AICTE Approval for Polytechnics and Engg Colleges
11-12-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institutions Nov 14 salary
11-11-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institutions Oct 14 salary
07-11-14 DTE 01 DVP(1) 2014 Appendix B details of Govt Polytehnics, Engg colleges and Aided Polytechnics for 2015-16
05-11-14 DTE 04 DVP(1) 2014 Additional budget for Ongoing programs
26-08-14

DTE 02 DVP(1) 2014

DTE 04 DVP(1) 2014

Budget for Ongoing projects under Plan for Polytechnics and Engg Colleges - Third Quarter
21-10-14 DTE 01 DVP(1) 2014 Appendix B reminder
15-10-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institutions Sept 14 salary
20/09/14

DTE 02 DVP(1) 2014

DTE 04 DVP(1) 2014

Govt Polytechnic and Engineering college Budget release 1st and 2nd quarter
16-09-14 DTE 01 DVP(1) 2014 Appendix B 2014-15 details for Aided Institutes under Plan
14-08-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institution Aug 14 salary
27-08-14 ED 211 TPE 2014 Sanction of new courses, second shift polytechnics, increase in intake in existing polytechnics
03-09-14 DTE 32 DVP(1) 2014 Institutions started before 1994-95 to submit details for Aid
    Bank Statement of Aided Polytechnics Salary (May, June & July 14)
26-08-14

DTE 02 DVP(1) 2014

DTE 04 DVP(1) 2014

Budget for Ongoing projects under Plan for Polytechnics and Engg Colleges
26-08-14 DTE 19 DVP(2) 2013 Uploading Institute details in AICTE Webportal
04-08-14 ED 139 TEP 2014 Govt Sanction for Pvt Polytechnics for 2014-15
14-08-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Institution June & July 14 salary
12-08-14 DTE 04 DVP(1) 2014

Meeting on Purchase of Equipments for Engg colleges & Polytechnics started after 2007-08

11-08-14 DTE 20 DVP(1) 2014 Details of Upgradation of existing Polytechnics
23-07-14 ED 138 TPE 2014 Govt Approval for Polytechnic Courses and Intake
14-07-14 ED 179 TPE 2014 New Polytechnics and New courses approval
    Infrastructure detailsof Govt Polytechnics & Engg colleges to be filled by 25/07/2014
15-07-14 DTE 26 DVP(2) 2012- Part 2 Meeting on Seat Sharing & aid Revision
30-06-14 ED 144 TPE 2014 Sanction of new courses, intake and new Polytechnics
02-07-14 DTE 15 GRT(2) 2014 Aided Institution June 14 salary
02-07-14 DTE 08 DVP(2) 2014-II Mirority Instution Details
20-06-14 ED 138/137 TPE 2014 Course and Intake approval for Govt and Aided Polytechnics
18-06-14 DTE 20 DVP(1) 2014 UC for Upgradation of existing Polytechnics
10-06-14 DTE 06 DVP(1) 2014 Aided Polytechnics May 14 salary
12-06-14 DTE 37 DVP(2) 2003 Accreditation details of Govt / Aided Polytechnics
06-06-14 DTE CDDP Funds Release 2 2012-13 Utilization Certificate for funds released towards Community Polytechnics
05-06-14 DTE 24 DVP(1) 2014 Grievance of staff of SJES Tarihal Polytechnic and reply
03-06-14 DTE 01 DVP (1) 2014 Post Continuation for 2014-15 in Govt. polytechnics & Engg Colleges

 

03-06-14

DTE 06 DVP 1 2014

Salary grant release May 2014 for aided polytechnics
    AICTE Admission approval details to DTE
02-06-14 DTE CDDP Funds Release 2-2012-13 Release of Grants for Community Development

24-05-14

12-05-14

DTE 06 DVP 1 2014

Salary grant release April 2014 for aided polytechnics
    Aided Institutes Salary - April 2014
    Aided Institutes Salary - March 2014
09-05-14

DTE 02 DVP(1)2014

DTE 04 DVP(1)2014

Budget Release for Govt Polytechnics & Engg. Colleges
06-05-14

DTE 06 DVP 1 2014

Salary grant release March 2014 for aided polytechnics
23-04-14 DTE 19 DVP(2) 2013 Govt approval & AICTE approval for Polytechnics
20-03-14 DTE 14 DVP 1 2013(1) Aided Polytechnic arrears relaese 2013-14
26-03-14 DTE 19 DVP(2)2013 AICTE Approval Extension to all Polytechnics and Govt approval
25-03-14

DTE 06 DVP 1 2013(1)

DTE 06 DVP 1 2013(2)

Salary grant release Feb 2014 for aided polytechnics
19-03-14 FD 16 BPE 2013 Treasury Bill date extension to 21-03-2014

19-03-14

DTE 06 DVP(1) 2013

Budget Release for Aided Private Polytechnic - Jan 14 Salary
19-03-14 DTE 06 DVP(1) 2013

Release of Salary Budget for Tarihal Polytechnic - Dec 2013

15-03-14 DTE 04 DVP 01 2013(2) Grants released for Govt. Engg. Colleges
07-03-14 DTE 04 DVP 01 2013 New Grants released for Govt. Engg. Colleges and withdrawal of order dated 07-03-2014
12-02-14 DTE 02 DVP 1 2013 Fourth quater grants for Govt. Polytechnics under 051
12-02-14 DTE 02 DVP 1 2013 Third quater grants for Govt. Polytechnics
07-03-14 DTE 04 DVP 01 2013 Grants released for Govt. Engg. Colleges
19-02-14 DTE 06 DVP(1) 2013

Release of Salary Budget for Tarihal Polytechnic - Nov 2013

19-02-14 DTE 06 DVP(1) 2013

Withdrawal of Salary Budget for Tarihal Polytechnic

12-12-13 DPAR 153 ShiVaNi 2013 Disposing of Old Vehicles
05-02-14 DTE 22(A) DVP (1) 2013 Evening Engg. College in Polytechnic
23-01-14 DTE 33 DVP(1) 2013/2 Excess salary drawn in Aided Institutes
16-12-13 DTE 02 DVP(1) 2013 Budget release for Polytechnic Colleges
22-01-14 DTE 19 DVP(2) 2013 AICTE APPROVAL FOR POLYTECHNIC COLLEGES 2014-15

07-01-14

30-12-13

16-12-13

DTE 06 DVP(1) 2013

 

Budget Release for Aided Private Polytechnic - Nov- Dec Salary
06-01-14 DTE 33 DVP(1) 2013 S.J.E.S Rural Polytechnic Inspection
03-01-14 DTE 04 DVP(1) 2013 Budget Release Engineering Colleges
30-12-13 DTE 09 BLD 2013 Detailed Project Reports of 18 govt Polytechnic Buildings
12-11-13 DTE 02 DVP(1) 2013 Budget Requirement for 3rd Quarter
10-12-13 DTE 37 DVP (2) 2003 Accreditation Status
19-11-2013 ED 99 TEP 2013 Govt approval for private poloytechnic courses & intake
    Salary credited to Aided Institute employees for Aug, Sept & Oct 2013
12-11-13 DTE 02 / 04 DVP (1) 2013 Retracting Budget Release of Govt Engg Colleges and Polytechnics
07-11-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Aided Salary Oct 2013
    Send Appendix B details immediately
16-09-13 DTE 11 BLD 2012 Women Hostel UC and Statement of Accounts
05-10-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Budget release for Aided Polytechnics Sept Salary
29-08-13 DTE 04 DVP (1) 2013 Budget Release for Govt Engg Colleges and expenditure
29-08-13 DTE 02 DVP (1) 2013 Budget Release for Govt Polytechnics and expenditure
04-09-13 DTE 19 DVP(2) 2013 AICTE Approval for Govt Polytechnics for 2013-14
03-09-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Budget release for Aided Polytechnics Aug Salary
    Appendix B Reports Immediately
26-08-13 DTE 04 DVP (1) 2013 2nd Quarter Plan Budget for Engg Colleges
26-08-13 DTE 02 DVP (1) 2013 2nd Quarter Plan Budget for Polytechnics
01-08-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Budget release for Aided Polytechnics July Salary
13-08-13 DTE 13 BLD 2013 Photo Upload of Institute building, women hostel building on website
09-04-13 DTE 02 DVP (1) 2013 Post Approved for 2013-14 in Govt Polytechnics and Engg Colleges
20-07-13 DTE 11 BLD 2012 Women Hostel Construction Details
12-07-13 DTE 18 BLD 2013 Proposal for SC ST Hostels at Govt Polytechnics and Engg Colleges
05-07-13 DTE 05 DVP(1) 2013 Budget release for Aided Polytechnics June Salary
27-06-13 DTE 33 BLD 2011 UC for MHRD Women Hostel
22-06-13 DTE 238 DVP(2) 2012 New Courses in Polytechnics and Second shift Polytechnics
05-06-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Aided Polytechnic Salary Budget Release - April, May 2013
16-05-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Aided Polytechnic Salary Budget Release - April 2013
09-04-13 DTE 02 DVP(1) 2013 Budget release for on going projects in Polytechnics
09-04-13 DTE 04 DVP(1) 2013 Budget release for on going projects in Engg Colleges
09-04-13 DTE 01 DVP (1) 2013 Budget release for Part Time staff and Unskilled labour
19-04-13 DTE 06 BLD 2010 Land encroachment belonging to the department
17-04-13 DTE 11 BLD 2012 Women Hostel Details
08-04-13 DTE 04 DVP(1) 2013 Plan Budget Quarter 1 for Engg Colleges
08-04-13 DTE 2 DVP(1) 2013 Plan Budget Quarter 1 for Polytechnics
17-04-13 DTE 06 DVP(1) 2013 Aided Salary March 2013
09-04-13 DTE 1 DVP(1) 2013 Plan Budget 2013-14
22-03-13 DTE 238 DVP(2) 2012 Govt Approval for Aided and Pvt Polytechnics
12-03-13 DTE 02 DVP 1 2012 Budget for Ongoing Programs
06-03-13 DTE 31 GLD 2008 Grant in Aid for SC ST Hostels
04-03-13 DTE DVP(1) 2012 All Budget Releases for 4th Quarter
07-02-13 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - Dec 2012, Jan 2013
23-01-13 DTE 02/04 DVP(1) 2012 Budget Release (General Expenditure) for Govt Polytechnics And Engg Colleges
11-01-13 DTE 02/04 DVP(1) 2012 Budget Release for Govt Polytechnics And Engg Colleges
26-12-12 DTE 02 DVP(1) 2012 Principals' meet on 03-01-2013
20-12-12 DTE 11 BLD 2012 MHRD Hostel fund Utilization Certificate
15-12-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - Nov 2012
02-11-12 DPAR 08 HWP 2012 Adhering to Protocol in State level Programmes
10-09-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - Sept, Oct 2012
29-11-12 DTE 06 DVP(1) 2012 100 % Salary Grant for Aided Polytechnics Staff
19-11-12 DTE 06 BLD 2012 Women Hostel GPT Devadurga, Surpur, Auradi
19-11-12 DTE 06 BLD 2012 Women Hostel GPW Hubli
08-11-12 DTE 31 BLD 2008 Utilization Certificate for Women's Hoster construction Completed
08-11-12 DTE 31 BLD 2008 Utilization Certificate for Women's Hoster under construction
31-10-12 DTE 02 DVP(1) 2012 Budget Release for 3rd Quarter 2012-13
10-09-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - Aug 2012
01-09-12 DTE 01 TBS 2010 Aided Polytechnic & Engg College Unaided Service
09-05-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - June - July 2012
03-08-12 DTE 10 DVP(1) 2012 Aided Salary Information in new format
25-07-12 DTE 04 DVP(1) 2012 Budget 1st instalment for Engg colleges
25-07-12 DTE 02 DVP(1) 2012 Budget 2nd instalment for Polytechnics
09-05-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - June 2012
22-05-12 DTE 01 DVP(1) 2012 Post and Program continuation order for Govt Polytechnics
09-05-12 DTE 06 DVP(1) 2012 Aided Polytechnic Salary Budget Release - Mar, Apl & May 2012
19-06-12 DTE 31 BLD 2008 Womens hostel Construction Photographs and Details to MHRD and DTE
01-06-2012 DTE 221 DVP(2) 2011 Govt Approval for Private and Aided Polytechnics
   

Budget upload documents for General Expenses and Purchases for Polytechnics and Engg Colleges

27-04-12 DTE 01 EGU 2011 Workshop on e-Procurement for Engg. Colleges.
21-04-12 DTE 224 DVP(2) 2011 2012-13 NVEQF (AICTE) Invited Online Applns by 30/04/12
17-04-12 DTE 02 DVP(1) 2012 Polytechnic State Plan Budget 2012-13 Release of Installment-1
17-04-12 DTE 04 DVP(1) 2012 Engg College State Plan Budget 2012-13 Release of Installment-1
22-03-12 DTE 04 DVP(1) 2011 State Plan Budget 2011-12 Release for Engg College Karwar
13-03-12 DTE 06 DVP(1) 2011 Aided Polytechnics Arrears Budget release Order
13-03-12 DTE 06(A) DVP(1) 2011/1 Aided Polytechnics Arrears Budget release 3
13-03-12 DTE 06(A) DVP(1) 2011/1 Aided Polytechnics Arrears Budget release 2
13-03-12 DTE 06(A) DVP(1) 2011/1 Aided Polytechnics Arrears Budget release 1
09-03-12 DTE 02 DVP(1) 2011 One time Assistance ACA Budget Release
29-02-12 DTE 04 DVP(1) 2011 Travel Allowance Budget for Engg Colleges
03-02-12 DTE 04 DVP(1) 2011 Budget for Engg Colleges
03-02-12 DTE 02 DVP(1) 2011 Budget for Polytechnics
17-01-12 DTE 04 DVP(1) 2011 Additional Budget for Engg Colleges
17-01-12 DTE 02 DVP(1) 2011 Additional Budget for Polytechnics
29-09-11 DTE 31 BLD 2008 Administrative Approval for Estimate of Women's Hostel
29-09-11 DTE 31 BLD 2008 Release of Grants for Women's Hostel and Status
    Details for Appendix B - HRMS
07-09-11 DTE 06 DVP(1) 2011 Aided Polytechnics - Salary for August
19-08-11 DTE 02 DVP(1) 2011 Budget - General Expenses- Polytechnics
19-08-11 DTE 04 DVP(1) 2011 Budget - General Expenses- Engg Colleges
19-08-11 DTE 02 DVP(1) 2011 Budget - Salary - Polytechnics
02-08-11 DTE 04 DVP(1) 2011 Budget - Salary - Engg Colleges
06-08-2011 ED 172 TEC 2011 AICTE Notification approval to MBA, MCA PGDM in affiliated engg colleges/Universities for 2011-12
22-06-2011 DTE 52 BLD 2009 Utilization Certificate of Hostel Infrastructure, Plan and Estimate of Hostel construction under MHRD
21-04-2011 DTE 06 DVP(1) 2010 Release of Budget to Aided Polytechnics for Feb, Mar, Apl 2011
01-04-2011 ED 13 HPT 2011 Release of Plan Budget to polytechnics and Engg colleges
03-06-2011 DTE 11BLD 2011 MPIC details to be submitted
27-05-2011 DTE 02 DVP(1) 2011 Budget Release for Polytechnics Phase I
21-04-2011 DTE 04 DVP(1) 2011 Budget Release for Government Engineering Colleges Phase I
03-03-2011 DTE 07 DVP(1) 2010 Amount withdrawal from capital account 132 from Govt Polytechnics and Engg Colleges
10-03-2011 DTE 06 DVP(1) 2010 Modified Grant Release for Aided Polytechnics for February
12-03-2011 DTE 04 DVP(1) 2010 Budget Release for Polytechnics Phase IV
25-02-2011 DTE 10 DVP(1) 2010 Implementation of SCP/ TCP Program
12-01-2011 DTE 02 DVP(1) 2010 Budget Release for Polytechnics
14-02-2011 DTE 06 DVP(1) 2010 Grant Release for Aided Polytechnics
24-02-2011   MHRD Fund Utilisation Details
04-02-2011 DTE 02 DVP(1) 2010 Training on AICTE Approval Process
03-02-2011 DTE 02 DVP(1) 2010 AICTE User ID Request Fund
05-01-2011 DTE 39 DVP(2) 2010 AICTE Approval Process for Polytechnics
20-01-2011   SC ST Beneficiaries
05-01-2011 GO: ED 27 TPE 2010 Takeover of S.G.E.E.S Rural Polytechnic, Taarihal by the Government of Karnataka
04-01-2011 DTE 06 BLD 2010 Review of encroachment of land belonging to Education Department
23-12-2010 DTE 28 BLD 2010 Inviting Objections/Suggestions for the amendment in allotment of Govt. Quarters
04-12-2010 DTE 02 DVP(1) 2010 Budget Release for New Polytechnics
29-12-2010 DTE 04 DVP(1) 2010 Budget Release for Engg Colleges (General Expenses and Other Expenses)
04-12-2010 DTE 04 DVP(1) 2010 Budget Release for Engg Colleges (Capital Head)
07-12-2010 DTE 67 DVP(1) 2009 Central Assistance for Upgradatiion of Govt Polytechnics
08-12-2010 DTE 31 BLD 2008 Central Assistance for Women's Hostels
18-10-2010 DTE 39 DVP(2) 2010 Application for AICTE Approval Extension and New Courses 2010-11
25-09-2010 DTE 02 DVP(1) 2010 Budget Release for New Polytechnics
31-08-2010 DTE 02 DVP(1) 2010 Budget Release for All Polytechnics