ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಇ -ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್

e-Newsletter

ದಿನಾಂಕ
ಸಂಚಿಕೆ
  ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಡಿಸೆಂಬರ್ -ಜನವರಿ 2019 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಅಕ್ಟೋಬರ್ -ನವೆಂಬರ್ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಜುಲೈ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
29-06-18 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  ಜನವರಿ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
16-01-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿ
  SPFU ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  SPFU ಫೆಬ್ರುವರಿ 2017 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಫೆಬ್ರುವರಿ 2017 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಜನವರಿ 2017 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ನವೆಂಬರ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಜುಲೈ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  SPFU ಜೂನ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಜೂನ್ 2016ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  HED ಮೇ 2016ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
  SPFU ಮೇ 2016ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
29-03-2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
29-03-2016 ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
26-02-2016 ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
31-01-2016 ಜನವರಿ 2016 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
30-12-2015 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
18-12-2015 ನವೆಂಬರ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
25-10-2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
30-09-2015 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
25-08-2015 ಆಗಸ್ಟ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
20-07-15 ಜುಲೈ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
10-06-15 ಜೂನ್ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
30-05-15 ಮೇ ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್