ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


EST Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
08-03-18 DTE/19/EST(3)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
17-03-18 DTE/28/EST(3)/2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
    2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
17-03-18 DTE/82/EST(3)/2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
06-03-18 DTE/14/EST(5)/2017(Part-2) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3266 SSLC,PUC ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ/ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
13-03-18 DTE 02 EST (9) 2017 /3267 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾತೃ ವೃಂದಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
06-03-18 DTE 05 EST (9) 2017/3222 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
08-03-18 DTE 25 EST (3) 2016 ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗ
02-03-18   ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
28-02-18 DTE 299 EST (7) 2017 OOD to attend National Conference on" Librarianship in Next Generation Libraries"
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ರಿಕ್ತ ಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-02-18 DTE 02 EST(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
27-02-18 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
28-02-18 DTE 25 EST(3) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ standard Staff Pattern ಬಗ್ಗೆ
15-02-18 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
15-02-18 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
29-01-18 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
08-02-18 DTE 01 EST (9) 2017 KCS(CLT) rules, 2012,Corrigendum
08-02-18 DTE 02 EST (9) 2017 Implementation of the Hon'ble HC regarding premature transfers of Government servants
31-01-18 DTE 01 EST (9) 2017 ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ
30-01-18 DTE 134 EST (7) 2017 ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ
30-01-18 DTE/67/EST(7) 2017/2865 05-02-18 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
19-01-18 DTE/96/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ )
19-01-18 DTE/94/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ -1, ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
19-01-18 DTE/97/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಗ್ರೇಡ್ -2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
19-01-18 DTE/99/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
19-01-18 DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
24-01-18 DTE 01 EST(9) 2017 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ) ನಿಯಮಗಳು 2012 ತಿದ್ದುಪಡಿ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಸಗಿದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
24-01-18 DTE 493 RTI 2016 RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2016-17 ಸಾಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(1) ಬಿ ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲೋಚಿತಗೊಳಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-01-18 DTE/05/EST(9)2017 ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
26-12-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
26-12-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
Final Seniority - Foremen
Final Seniority - Instructor
Final Seniority - Asst Instructor
Final Seniority - Mechanic
Final Seniority - Driver and Physical Instructor
Final Seniority - Helper
Final Seniority - SDA & STENO
Final Seniority - FDA
Final Seniority - Superintendent
Final Seniority - Registrar
Final Seniority - HOD - Non Engineering
Final Seniority - Non Engineering
ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
    ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2596 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2599 ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-12-17 DTE/83/EST 4(B) 2012-13 Part-2/2537 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ
18-12-17 DTE 53 EST 7 2017-18 Information for All Conference for Librarians
18-12-17 DTE 53 EST 7 2017-18 Final Senority List of Helpers
19-12-17 DTE 29 EST 5 2016 SDA Councelling (HK)
13-12-17 DTE 01 EST 4B 2016 Aided Institutions Employees under Suspension trying to contact Ministers for Subsistence Allaowance
13-12-17 DTE 22 EST(5) 2016 Revert of FDA Promotion
27-11-17 ED 192 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 195 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 194 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 200 DTE 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 191 DTE 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 193 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 197 DTE 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 190 DTE 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 203 DTE 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
08-12-17 DTE 32 EST 2(a) 2017 Final Gradqation list for Engg and Science Branch Lecturers
27-11-17 DTE 01 EST(9) 2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು
27-11-17 DTE 21 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 60 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 63 EST (3) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 18 EST (10) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದದ ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE EST (6) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 65 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 91 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
20-11-18 DTE/15/ಚಿ ಕ ಘ /2017 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-11-17 DTE 61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
23-11-17 DTE 05 EST(9) 2017/2289 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
17-11-17 DTE 35 EST(6) 2017/2287 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
16-11-17 DTE 02 EST(9) 2017/4095 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಸ್ಟೀಕರಣ
30-10-17 DTE/134/EST(7)/2017/2211 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 01-07-18 ರಿಂದ 30-06-19 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
09-11-17 DTE 01 EST(9) 2017/2199 "ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016" ಕಲಂ 37ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-11-17 DTE/32/EST(2) A/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
02-11-17 DTE 04 EST2(B) 2015/part-2 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
30-10-17 DTE 19 EST(1)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ,ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಾವಾರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(Provisional List)
27-10-17 DTE 67 EST (7) 2017 /2133 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-10-17 DTE 67 EST (7) 2017 /2134 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2061 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ತಿದ್ದುಪಡಿ
24-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2081 ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
19-10-17 DTE/98/MSC/2016/2055 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ ದ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
06-10-17 DTE 04 EST(3) 2017/2007 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
07-10-17 DTE 16 EST2(B) 2017 -18 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
28-09-17 DTE 14 EST(5) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
07-10-17 DTE 129 EST(70 2015 SC/ST ಪಂಗಡದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1908 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1906 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
21-09-17 DTE 14 EST(5) 2017 part-1 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
22-09-17 DTE 02 EST (9) 2017/1802 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-09-17 DTE 01 EST (9) 2017 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-09-17 DTE/134/EST(7)/2017/1793 01-07-18 ರಿಂದ 30-06-19 ವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-09-17 DTE 05 EST(3) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
13-09-17 DTE/83/EST 4 (B) 2012-13 part-2/1692 ಅನುದಾನಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
13-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1641 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
08-09-17 DTE 35 EST 8(B) 2017 2011-12 ರಿಂದ 2016-17 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
06-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1556 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
17-08-17 DTE 69 EST 4(b) 2017 Information to be given to AG's
10-08-17 DTE 18 BLD 2017 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE 86 EST(7) 2017 ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ
11-08-17 DTE 02 EST(9) 2017/1279 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
    6ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
09-08-17 DTE 02 EST(9)2017/1246 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪತ್ರ
02-08-17 DTE 134 EST(7) 2017/1238 ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE/25/EST(1) A/2017-18/1233 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು
26-07-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2) ಗ್ರೂಪ್ -'ಸಿ ' ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
26-07-17 DTE 196 EST (7) 2015/2438 PPP ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
22-07-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18(part-2)/1145 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
28-07-17 DTE/03/EST(9)/2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-07-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18(part-2)/1125 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-07-17 53 EST 4(B) 2016/1121 Stagnation increment to aided institutions
25-07-17 DTE 13 ಮಹಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
21-07-17 DTE/01/EST2(B)/2014(part-2)/1095 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/1060 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
18-07-17 DTE/04/EST2(B)/2015/2266 ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
18-07-17 DTE/04/EST2(B)/2015(Part-2)/1046 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-07-17 DTE/40/ಚಿಕಘ /2014-15/1030 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-07-17 DTE/03/EST(9)/2017/1031 ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/02/EST2(B)/2015(part-3)/1001 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
13-07-17 DTE/34/EST2(B)/2017-18/973 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
15-07-17 DTE/34/EST(3)/2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
22-06-17 DTE/14/EST(5)/2017/957 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
07-07-17 DTE 13 RTI 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
05-07-17 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
27-06-17 DTE 86 EST (7)/೭೧೯ ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-06-17 DTE 04 EST2(B) 2015 Part-2 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
24-06-17 DTE 04 EST(3) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
16-06-17 DTE 01 EST(9) 2017/611 Karnataka general provident Fund Rules 2016
13-06-17 ಡಿಟಿಇ/04/ಇಎಸ್ ಟಿ2(ಬಿ)/2015,ಭಾಗ 2/601 ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
13-06-17 ಡಿಟಿಇ/02/ಇಎಸ್ ಟಿ2(ಬಿ)/2016/600 ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
16-06-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ/31/ಇಎಸ್ ಟಿ (5)/2014,ಭಾಗ /604 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-06-17 ಡಿಟಿಇ/53/ಇಎಸ್ ಟಿ(7)2017/623 2006ರ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 ಡಿಟಿಇ/31/ಇಎಸ್ ಟಿ (5)/2014ಭಾಗ /603 ಗ್ರೂಪ್ -ಸಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗ
01-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಇಎಸ್ ಟಿ (3) 2017/518 JTS ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ
03-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಗ್ಗೆ
01-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
01-06-17 DTE 18 ಮಹಕಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
29-05-17 DTE 76 ಮಹಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-05-17 DTE 201 EST(7) 2016/468 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25-05-17 DTE 17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
20-05-17 DTE/07/EST(1)A/ 2017-18 Reply regarding promotion queries in the department
    Do's and Dont's in EMIS regarding transfers
18-05-17 ED 80 Vividha 2017 Displaying the portrait of Sri Basavana in Government Offices
11-05-17 DTE/53/EST(7)2017/410 Corrigendum to AICTE pension scheme
22-05-17 DTE 05 EST (2) A 2017 Update Employee details in EMIS for Transfer
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/664 Ammendment to schedule II of KRGPR
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/665 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿವರ
27-04-17 DTE 115 EST(7)2016/365 ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
16-05-17 DTE/196/EST(7)/2015/598 "Public Private Partnership" ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-05-17 DTE 1 ECT (9) 2017 ಎ ಐ .ಸಿ ಟಿ ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ -ಜನವರಿ17
04-05-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18/301 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
09-05-17 DTE 10 EST (10) 2017 GEC ರಾಯಚೂರು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ , ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು VTU ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
25-04-17 DTE 290 EST(7) 2016 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/06a/EST2(B)/2014/244 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
28-04-17 DTE/28/EST(5)/2016/234 KPSC ಇಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ (HK Region) Second Division Assistant and First Division Assistant ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ
25-04-17 DTE/244/EST(7)/2012/232 ತಾಶಿಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
22-04-17 DTE 04 ಕಾ ಘ 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/02/EST(9)/2016 ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/02/EST(9)/2016 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/08/ESt(5)2017 HK ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
15-04-17 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
22-04-17 DTE 02 EST(9) 2017/169 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 DTE/196/EST(7)/2015/137 "Public Private Partnership" ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
12-04-17 DTE 07 /EST(3) 2017 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
21-02-17 DTE/201/EST(7)/2016 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನವಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-04-17 DTE/30/EST(1)A/2016,Part/61 ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ಧುಪಡಿಸುವ ಆದೇಶ ಹಾಗು ತಿದ್ದುಪಡಿ
07-04-17 BTE/01/ECS2/2016 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಿತಿ
21-03-17 ಡಿಟಿಇ/02/ಇ ಎಸ್ ಟಿ 2(ಬಿ)/2016/39 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
01-04-17 ಡಿಟಿಇ 290 ಇಎಸ್ ಟಿ(7) 2016/25 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
31-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/5239 DA hike from January2017
25-03-17 DTE 31 EST8(B) 2011/5237 Corrigendum to ED 300 DTE 2012 order
28-03-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/5236 NOC to Group-C staff
27-03-17 DTE/02/EST(1)A/2016/5233 In-Charge Principal to GPT,Kalaburgi
28-03-17 DTE 02 EST(9) 2016/5220 To publish the direct recruitment notifications in the state website.
20-03-17 DTE 33 EST(3) 2016/4973 Gradation list of workshop staff of school of Mines , KGF
18-03-17 DTE/04/EST2(B)/2015(Part-2) NOC to lecturers
  DTE/279/EST(7)2016 Appointment of Group A and B officers for ATI, Mysore
07-03-17 DTE 68ಕಾಘ2013/4906 Attachment order to be cleared timely
17-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/4899 Draft amend to schedule II of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules,2017
10-03-17 DTE/62/EST(6)/2016/4849 Submit certificates of Group D employees
08-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/4812 Loan recovery for physicaly challeged state govt. employees on Special Vehicalsm
07-03-17 DTE/69/EST(7)2016/4802 Officers on LA and LC session duty from 15-03-17
01-03-17 DTE 76 ಮಾಹಕಾ 2016 Relevant information only to be given for RTI
27-02-17 DTE/04/EST/2(B)2015/6070 NOC to Lecturers
21-02-17 DTE 201 EST(7) 2016/6037/2 Circular regarding personal requests
16-02-17 DTE 201 EST(7) 2016/6037/4 Circular regarding visit to the Directorate
18-02-17 DTE/62/EST(6)2016/4735 Appointment of security through e-Procurement
07-02-17 DTE/04/EST/2(B) 2015/4730 NOC to Lecturers
21-02-17 DTE/33/EST(1)A/2015/4708 Postings of Sri T Raju and Sri B N Gangadharayya
20-02-17 DTE/113/MSC/2013 GO on Parttime jobs in GPT hostels
16-02-17 DTE/98/MSC/2016/4631 Distribution of Flags and vehical flags for 2016
17-02-17 DTE 21 EST(9)2016-17 /4622 Information on Annual Performance report 2016-17
16-02-17 DTE/10/EST(5) 2016/4611 Corrigendum to final seriority list of SDAs
01-02-17 DTE/31/EST(5)/2014(Part-2)/4582 NOC to Group-C Staff
08-02-17 DTE 01 EST(9)2016 /4523 Committee for removal of Regional imbalance
08-02-17 DTE 01 EST(9)2016 /4524 Maintaining Protocols in Govt. functions
08-02-17 DTE/10/STS/2016/4518 Law Commission of India-Questionnaire on Uniform civil code
02-02-16 ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015 KCSR corrigendum to rule 21
03-02-17 DTE/69/EST(7) 2016/4465 Officers on session duty from 06-02-17
02-02-17 DTE/17/MSC/2015/4459 Information on permanent Head cook and assistant cooks
11-01-17 DTE/19/EST(3) 2014 NOC to Programmer
27-01-17 DTE 115 EST(7) 2016/4353 List of employees retiring between 01-07-17 to 30-06-18
28-01-17 DTE 47 EST 4 (A) 2014/5326 Information regarding Phd of Assistant Professors in Aided Engineering Colleges
17-01-17 DTE/02/EST/2(B)2016/5300 NOC to JTS and Polytechnic Staff
12-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4167 NOC to lecturer
06-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4167 NOC to staff
09-01-17 DTE /19/ EST(3) /2014 NOC to staff
05-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4129 NOC to staff
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 List of Govt.Holidays for 2017
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4106 KCSR(conduct) corrrigendum 2016-draft
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 Karnataka Recruitment of Gazetted probationers (Amendment) rules 2016
28-12-16 DTE/12/EST(1) A/2015/4082 Group A Final Gradation list
23-12-16 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/4056 NOC to group C staff
30-12-16 DTE/19/EST(3) 2014 NOC to staff
17-12-16 DTE/02/EST/2(B)2016/4038 NOC to lecturers/system analysts
26-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/4013 GO to EL encashment for the year 2017
26-12-16 DTE 02 EST(9) 2016/4013 GO to update SR details of Employees in HRMS
16-12-16 DTE/03/EST(9)/2016/3886 Send missing CRs of the staffs
15-12-16 DTE/45/EST(6)/2016 Part-2/3870 NOC for Typists
09-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3835 Ed-Milad holiday on 13-12-2016
05-12-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 part-2 NOC to Staff for Typist post
22-11-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 part-2 NOC to Lecturers
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3272 GO to follow rules to prepare final selection list
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3273 GO to Sarvottama Seva Prashasti
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3274 GO to Fixing application fee to BCM candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3275 Notification to amend the Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3276 GO to posts reserved for differently abled candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3277 Use of govt. vehicles for private work