ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


EST Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
26-12-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
26-12-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
Final Seniority - Foremen
Final Seniority - Instructor
Final Seniority - Asst Instructor
Final Seniority - Mechanic
Final Seniority - Driver and Physical Instructor
Final Seniority - Helper
Final Seniority - SDA & STENO
Final Seniority - FDA
Final Seniority - Superintendent
Final Seniority - Registrar
Final Seniority - HOD - Non Engineering
Final Seniority - Non Engineering
ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
    ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2596 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
28-12-17 DTE 01 EST(9) 2017/2599 ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-12-17 DTE/83/EST 4(B) 2012-13 Part-2/2537 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ
18-12-17 DTE 53 EST 7 2017-18 Information for All Conference for Librarians
18-12-17 DTE 53 EST 7 2017-18 Final Senority List of Helpers
19-12-17 DTE 29 EST 5 2016 SDA Councelling (HK)
13-12-17 DTE 01 EST 4B 2016 Aided Institutions Employees under Suspension trying to contact Ministers for Subsistence Allaowance
13-12-17 DTE 22 EST(5) 2016 Revert of FDA Promotion
27-11-17 ED 192 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 195 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 194 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 200 DTE 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 191 DTE 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 193 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 197 DTE 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 ED 190 DTE 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
28-11-17 ED 203 DTE 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
08-12-17 DTE 32 EST 2(a) 2017 Final Gradqation list for Engg and Science Branch Lecturers
27-11-17 DTE 01 EST(9) 2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು
27-11-17 DTE 21 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 60 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 63 EST (3) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 18 EST (10) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದದ ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE EST (6) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 65 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 91 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
27-11-17 DTE 61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
20-11-18 DTE/15/ಚಿ ಕ ಘ /2017 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-11-17 DTE 61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
23-11-17 DTE 05 EST(9) 2017/2289 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
17-11-17 DTE 35 EST(6) 2017/2287 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
16-11-17 DTE 02 EST(9) 2017/4095 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಸ್ಟೀಕರಣ
30-10-17 DTE/134/EST(7)/2017/2211 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 01-07-18 ರಿಂದ 30-06-19 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
09-11-17 DTE 01 EST(9) 2017/2199 "ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016" ಕಲಂ 37ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
08-11-17 DTE/32/EST(2) A/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
02-11-17 DTE 04 EST2(B) 2015/part-2 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
30-10-17 DTE 19 EST(1)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ,ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಾವಾರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(Provisional List)
27-10-17 DTE 67 EST (7) 2017 /2133 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-10-17 DTE 67 EST (7) 2017 /2134 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2061 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ತಿದ್ದುಪಡಿ
24-10-17 DTE 01 EST (9) 2017 /2081 ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
19-10-17 DTE/98/MSC/2016/2055 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ದ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ ದ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
06-10-17 DTE 04 EST(3) 2017/2007 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
07-10-17 DTE 16 EST2(B) 2017 -18 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
28-09-17 DTE 14 EST(5) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
07-10-17 DTE 129 EST(70 2015 SC/ST ಪಂಗಡದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜಾತಿ/ಉಪಜಾತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1908 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
09-10-17 DTE/03/EST(9)/2017/1906 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
21-09-17 DTE 14 EST(5) 2017 part-1 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
22-09-17 DTE 02 EST (9) 2017/1802 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-09-17 DTE 01 EST (9) 2017 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-09-17 DTE/134/EST(7)/2017/1793 01-07-18 ರಿಂದ 30-06-19 ವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-09-17 DTE 05 EST(3) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
13-09-17 DTE/83/EST 4 (B) 2012-13 part-2/1692 ಅನುದಾನಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
13-09-17 DTE 01 EST(9) 2017/1641 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
13-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1641 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017
08-09-17 DTE 35 EST 8(B) 2017 2011-12 ರಿಂದ 2016-17 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
06-09-17 DTE 02 EST(9) 2017/1556 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
17-08-17 DTE 69 EST 4(b) 2017 Information to be given to AG's
10-08-17 DTE 18 BLD 2017 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE 86 EST(7) 2017 ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ
11-08-17 DTE 02 EST(9) 2017/1279 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
    6ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
09-08-17 DTE 02 EST(9)2017/1246 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪತ್ರ
02-08-17 DTE 134 EST(7) 2017/1238 ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE/25/EST(1) A/2017-18/1233 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು
26-07-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2) ಗ್ರೂಪ್ -'ಸಿ ' ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
26-07-17 DTE 196 EST (7) 2015/2438 PPP ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
22-07-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18(part-2)/1145 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
28-07-17 DTE/03/EST(9)/2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-07-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18(part-2)/1125 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-07-17 53 EST 4(B) 2016/1121 Stagnation increment to aided institutions
25-07-17 DTE 13 ಮಹಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
21-07-17 DTE/01/EST2(B)/2014(part-2)/1095 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
21-07-17 DTE 01 EST(9)/1066 ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/1060 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
18-07-17 DTE/04/EST2(B)/2015/2266 ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
18-07-17 DTE/04/EST2(B)/2015(Part-2)/1046 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
19-07-17 DTE/40/ಚಿಕಘ /2014-15/1030 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-07-17 DTE/03/EST(9)/2017/1031 ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/02/EST2(B)/2015(part-3)/1001 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
13-07-17 DTE/34/EST2(B)/2017-18/973 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
15-07-17 DTE/34/EST(3)/2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
22-06-17 DTE/14/EST(5)/2017/957 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
07-07-17 DTE 13 RTI 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
05-07-17 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
27-06-17 DTE 86 EST (7)/೭೧೯ ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-06-17 DTE 04 EST2(B) 2015 Part-2 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
24-06-17 DTE 04 EST(3) 2017 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
16-06-17 DTE 01 EST(9) 2017/611 Karnataka general provident Fund Rules 2016
13-06-17 ಡಿಟಿಇ/04/ಇಎಸ್ ಟಿ2(ಬಿ)/2015,ಭಾಗ 2/601 ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
13-06-17 ಡಿಟಿಇ/02/ಇಎಸ್ ಟಿ2(ಬಿ)/2016/600 ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
16-06-17 DTE/02/EST2(B)/2016(part-2) ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
12-06-17 ಡಿಟಿಇ/31/ಇಎಸ್ ಟಿ (5)/2014,ಭಾಗ /604 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-06-17 ಡಿಟಿಇ/53/ಇಎಸ್ ಟಿ(7)2017/623 2006ರ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ.
07-06-17 ಡಿಟಿಇ/31/ಇಎಸ್ ಟಿ (5)/2014ಭಾಗ /603 ಗ್ರೂಪ್ -ಸಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ
08-06-17 DTE 01 EST(9) 2017 ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗ
01-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಇಎಸ್ ಟಿ (3) 2017/518 JTS ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ
03-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಗ್ಗೆ
01-06-17 DTE 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
01-06-17 DTE 18 ಮಹಕಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
29-05-17 DTE 76 ಮಹಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-05-17 DTE 201 EST(7) 2016/468 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25-05-17 DTE 17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
20-05-17 DTE/07/EST(1)A/ 2017-18 Reply regarding promotion queries in the department
    Do's and Dont's in EMIS regarding transfers
18-05-17 ED 80 Vividha 2017 Displaying the portrait of Sri Basavana in Government Offices
11-05-17 DTE/53/EST(7)2017/410 Corrigendum to AICTE pension scheme
22-05-17 DTE 05 EST (2) A 2017 Update Employee details in EMIS for Transfer
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/664 Ammendment to schedule II of KRGPR
18-05-17 DTE 02 EST(9) 2017/665 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿವರ
27-04-17 DTE 115 EST(7)2016/365 ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
16-05-17 DTE/196/EST(7)/2015/598 "Public Private Partnership" ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-05-17 DTE 1 ECT (9) 2017 ಎ ಐ .ಸಿ ಟಿ ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ -ಜನವರಿ17
04-05-17 DTE/04/EST2(B)/2017-18/301 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
09-05-17 DTE 10 EST (10) 2017 GEC ರಾಯಚೂರು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ , ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು VTU ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
25-04-17 DTE 290 EST(7) 2016 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/06a/EST2(B)/2014/244 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
28-04-17 DTE/28/EST(5)/2016/234 KPSC ಇಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ (HK Region) Second Division Assistant and First Division Assistant ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ
25-04-17 DTE/244/EST(7)/2012/232 ತಾಶಿಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
22-04-17 DTE 04 ಕಾ ಘ 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/02/EST(9)/2016 ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/02/EST(9)/2016 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
24-04-17 DTE/08/ESt(5)2017 HK ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
15-04-17 DTE/02/EST2(B)/2016 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
22-04-17 DTE 02 EST(9) 2017/169 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 DTE/196/EST(7)/2015/137 "Public Private Partnership" ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
12-04-17 DTE 07 /EST(3) 2017 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ
21-02-17 DTE/201/EST(7)/2016 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನವಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-04-17 DTE/30/EST(1)A/2016,Part/61 ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ಧುಪಡಿಸುವ ಆದೇಶ ಹಾಗು ತಿದ್ದುಪಡಿ
07-04-17 BTE/01/ECS2/2016 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಿತಿ
21-03-17 ಡಿಟಿಇ/02/ಇ ಎಸ್ ಟಿ 2(ಬಿ)/2016/39 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
01-04-17 ಡಿಟಿಇ 290 ಇಎಸ್ ಟಿ(7) 2016/25 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
31-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/5239 DA hike from January2017
25-03-17 DTE 31 EST8(B) 2011/5237 Corrigendum to ED 300 DTE 2012 order
28-03-17 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/5236 NOC to Group-C staff
27-03-17 DTE/02/EST(1)A/2016/5233 In-Charge Principal to GPT,Kalaburgi
28-03-17 DTE 02 EST(9) 2016/5220 To publish the direct recruitment notifications in the state website.
20-03-17 DTE 33 EST(3) 2016/4973 Gradation list of workshop staff of school of Mines , KGF
18-03-17 DTE/04/EST2(B)/2015(Part-2) NOC to lecturers
  DTE/279/EST(7)2016 Appointment of Group A and B officers for ATI, Mysore
07-03-17 DTE 68ಕಾಘ2013/4906 Attachment order to be cleared timely
17-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/4899 Draft amend to schedule II of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules,2017
10-03-17 DTE/62/EST(6)/2016/4849 Submit certificates of Group D employees
08-03-17 DTE 1 EST(9) 2016/4812 Loan recovery for physicaly challeged state govt. employees on Special Vehicalsm
07-03-17 DTE/69/EST(7)2016/4802 Officers on LA and LC session duty from 15-03-17
01-03-17 DTE 76 ಮಾಹಕಾ 2016 Relevant information only to be given for RTI
27-02-17 DTE/04/EST/2(B)2015/6070 NOC to Lecturers
21-02-17 DTE 201 EST(7) 2016/6037/2 Circular regarding personal requests
16-02-17 DTE 201 EST(7) 2016/6037/4 Circular regarding visit to the Directorate
18-02-17 DTE/62/EST(6)2016/4735 Appointment of security through e-Procurement
07-02-17 DTE/04/EST/2(B) 2015/4730 NOC to Lecturers
21-02-17 DTE/33/EST(1)A/2015/4708 Postings of Sri T Raju and Sri B N Gangadharayya
20-02-17 DTE/113/MSC/2013 GO on Parttime jobs in GPT hostels
16-02-17 DTE/98/MSC/2016/4631 Distribution of Flags and vehical flags for 2016
17-02-17 DTE 21 EST(9)2016-17 /4622 Information on Annual Performance report 2016-17
16-02-17 DTE/10/EST(5) 2016/4611 Corrigendum to final seriority list of SDAs
01-02-17 DTE/31/EST(5)/2014(Part-2)/4582 NOC to Group-C Staff
08-02-17 DTE 01 EST(9)2016 /4523 Committee for removal of Regional imbalance
08-02-17 DTE 01 EST(9)2016 /4524 Maintaining Protocols in Govt. functions
08-02-17 DTE/10/STS/2016/4518 Law Commission of India-Questionnaire on Uniform civil code
02-02-16 ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015 KCSR corrigendum to rule 21
03-02-17 DTE/69/EST(7) 2016/4465 Officers on session duty from 06-02-17
02-02-17 DTE/17/MSC/2015/4459 Information on permanent Head cook and assistant cooks
11-01-17 DTE/19/EST(3) 2014 NOC to Programmer
27-01-17 DTE 115 EST(7) 2016/4353 List of employees retiring between 01-07-17 to 30-06-18
28-01-17 DTE 47 EST 4 (A) 2014/5326 Information regarding Phd of Assistant Professors in Aided Engineering Colleges
17-01-17 DTE/02/EST/2(B)2016/5300 NOC to JTS and Polytechnic Staff
12-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4167 NOC to lecturer
06-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4167 NOC to staff
09-01-17 DTE /19/ EST(3) /2014 NOC to staff
05-01-17 DTE /45/ EST(6) /2016/Part-2/4129 NOC to staff
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 List of Govt.Holidays for 2017
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4106 KCSR(conduct) corrrigendum 2016-draft
05-01-17 DTE 01 EST(9) 2016/4105 Karnataka Recruitment of Gazetted probationers (Amendment) rules 2016
28-12-16 DTE/12/EST(1) A/2015/4082 Group A Final Gradation list
23-12-16 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/4056 NOC to group C staff
30-12-16 DTE/19/EST(3) 2014 NOC to staff
17-12-16 DTE/02/EST/2(B)2016/4038 NOC to lecturers/system analysts
26-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/4013 GO to EL encashment for the year 2017
26-12-16 DTE 02 EST(9) 2016/4013 GO to update SR details of Employees in HRMS
16-12-16 DTE/03/EST(9)/2016/3886 Send missing CRs of the staffs
15-12-16 DTE/45/EST(6)/2016 Part-2/3870 NOC for Typists
09-12016 DTE 01 EST(9) 2016/3835 Ed-Milad holiday on 13-12-2016
05-12-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 part-2 NOC to Staff for Typist post
22-11-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 part-2 NOC to Lecturers
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3272 GO to follow rules to prepare final selection list
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3273 GO to Sarvottama Seva Prashasti
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3274 GO to Fixing application fee to BCM candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3275 Notification to amend the Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers Rules
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3276 GO to posts reserved for differently abled candidates
02-12-16 DTE 01 EST(9) 2016/3277 Use of govt. vehicles for private work
29-11-16 DTE 01 EST(9) 2016/3183 Operationalisation of NPS for state Govt employees
25-11-16 DTE/75/EST2(B) 2016-17/4179 Send Information on Teaching and non-teaching posts sanctioned in JTS
23-11-16 DTE 201 EST(7) 2016 Rules to be followed in answering LA questions
22-11-16 DTE/115/EST(7)/2016/3105 Employees who are reaching superannuation between 01-07-17 to 30-06-18
18-11-16 DTE/10/EST(5)/2016/3086 Final seniority list of SDA as on 01-01-2016
21-11-16 DTE/19/EST(3) 2014 NOC to Mechanics
21-11-16 DTE 13 ಮಾಹಕಾ 2016 Appointment of officers for RTI
04-11-16 DTE/02/EST/2(B)2016/3041, DTE/01/EST/2(B)2014Part-2/3042 NOC to lecturers
16-11-16 DTE/03/EST(9)/2016/3037 Send unavailable CRs of the staff
08-11-16 DTE 19 EST (10) 2016/3036 NOC to Govt. Engineering college Asst. Proofessors
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 KGID interest rate fixed to 8%
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3012 Allowance to state Govt. employees with children suffering from Autism,Cerebral palsy or Mental retardation
14-11-16 DTE 1 EST(9) 2016/3022 DA to AICTE pay scale
11/11/2016 DTE/69/EST(7)2016 Circulars on session duties at Belagavi
05-11-16 DTE/31/EST(5)/2014(Part-2)/2256 NOC to the Office staff
05-11-16 DTE/16/EST(1) A/2016 Information to Group A officers
07-11-16 DTE/19/EST(3) 2014/2193 and 2194 NOC to staff
21-10-16 DTE/02/EST/2(B) 2016/3871 NOC to lecturers
25-10-16 DTE/267/EST(8)A YVE2015/2169 Rules to be followed in Medical Re-imbersement bills
25-10-16 DTE/267/EST(8)A YVE2015/2170 Rules to be followed in Medical Re-imbersement bills from Govt.unrecognised hospitals
03-11-16 DTE/03/EST(9)/2016/2149 Send missing CR's of SDAs
27/10/16 DTE/129/EST(7)/2015 Most Urgent-Information for Secondary sourse of data
20-10-16 DTE/18/EST(1) A/2014/2062 Principal to GPT, Kalagi
18-10-16 DTE/31/EST(5)2014( part-2)/2056 NOC to office staff
22-10-16 DTE 1 EST(9) 2016/2050 DA hike from July2016
13-07-16 DTE/02/EST/2(B) 2016/2038 NOC to Lecturers/System analysts
20-10-16 DTE/11/EST(1)A/2015/2036 Seniority list of ADOs as on 01-07-2015
23-09-16 DTE/03/EST(3)/2016/3341 Promotion as Assistant Instructors
18-10-16 DTE/03/EST(9)/2016/2021 Send CR and Assets and liabilities for 2015-16
04-10-16 DTE/02/EST(5)/2014/1990 Details of department exams of SDAs
18-10-16 DTE 01 EST(9) 2016/1988 Stepping up of pay of senior government servent
28-09-16 DTE/04/EST2(B)/2015(part-2)/965 NOC to Lecturers
23-09-16 DTE/01/EST2(B)/2014/1954 NOC to lecturers
    Challenge to Sri Mahantesh Reporter Kannada Prabha, By Sri H U Talawar, Director, DTE
01-10-16 DTE/31/EST(5)/2014 NOC for staff
29-09-16 DTE/33/EST(1)A/2015/1875 Promotion list of AADOs
21-09-16 DTE 02 EST(9)/1787 Include Aadhar in HRMS
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Sanction of Rule 247-A for regularised dailywage employees
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 Steps to follow in ACB enquiries
20-09-16 DTE 02 EST(9)/1768 To display ACB phone number
16-09-16 DTE/196/EST(7)/2015/1703 Training at ATI,Mysore from 19-09-2016
12-09-16 DTE/02/EST(9)/2016/1669 Staff not to give representations directly to ACS/CS.
08-09-16 ED 079 TPE 2016 Aggregate marks in BE is considered for extension of AICTE
    Relaxation of percentage of marks for SC/ST under AICTE
    AICTE Clarifications 2016
    Published with bad interest in Vijayavani on 07-09-2016 and Directors mail
    AICTE Clarification on Qualification for recruitment and promotion
08-09-16 DTE 01 EST(9) 2016 Bakrid Holiday on 13-09-16
07-09-16 DTE/156/EST(7)/2015/1628 Depute Lecturers for PPP training at ATI,Mysore
08-09-16 DTE/03/EST(9)/2016/1632 Send Performance report of the lecturers
07-09-16 DTE/05/SCH(1)/2016-17/1621 MHRD Scholarships 2016
06-09-16 DTE 39 EST 4 (A) 2016 Sanction of increments for Ph.D holders in Aided Engg institutions
06-09-16 DTE/50/EST(1)A/2008 Principal's will act as DDOs if AADOs or Registrar post is vacant
03-09-16 ED 132 DTE 2016 Deputation of Lecturers to M.Tech
27-08-16 DTE 115 EST(7) 2016/1563 List of employees retiring from 01-07-2017 to 30-06-2018 and 01-07-2018 to 30-06-2019
30-08-16 DTE 116 EST(7) 2016 Workshop on climate change
    Implementation of K-2 from 01-09-2016
    Transfer list of engineering college
26-08-16 DTE 60 EST(5) 2014 Certified documents for counselling
26-08-16 DTE/32/EST(1)A/2015/1530 Submit certificates of Office Superintendents
25-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 Transfer councelling for RK
    Counselling for HK shifting
    Transfer Counselling dates postponed
19-08-16 DTE 01 EST(9) 2016/1439 Regularisation of Government employees absence on 02-06-16
19-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 Counselling dates for HK,General and request transfers
18-08-16 DTE 55 EST(6) 2014/1426 Daily wage employees notification 2012
08-08-16 DTE 196 EST(7) 2015/1425 Depute officers for Public Private Partnership training
18-08-16 DTE/29/EST(1)A/2015/1422 Approval for resuming office to Sri. D. Vasudev,principal,GPT, Devadurga
    Speed up Administrative work
16-08-16 DTE 02 EST(9) 2016 Public Grievences
    Transfer - Staff profile update
10-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 Provisional Seniority list for transfer
08-08-16 DTE/64/EST(7)2013 Biometric Attendance in GPTs and GECs
01-08-16 DTE/15/EST(1)A/2016 Vigilance cell and the chief vigilance officer
    Avoid Duplicate entries in EMIS employee details
    Employee pleas/grievances through proper channel
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-KCSR rules for Ex-servicemans
29-07-16 DTE 1 EST(9) 2016 GO-Draft rules for medical attendance
28-07-16 DTE 12 EST(2)A 2016 Instructions to Update Staff Details in EMIS and special Category Details
28/07/16 DTE/21/EST(2)A 2016 Details for Continuation of Posts under plan
27/07/16 DTE/02/EST1(B)/2016 Special Officer to New Polytechnic at Rona, Gadag
25-07-16 DTE 12 EST(2)A 2016 Transfer request entry in EMIS
23-07-16 DTE 12 EST(2) A 2016 Final vacancy list for transfers for 2016-17
20-07-16 DTE/18/EST(1)A/2014 Pricipal to GPT,Kalagi
21-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 GO to amend Karnataka Treasury code volume-1
22-07-16 DTE/30/MSC/2016 To clear pending files
16-06-16 DTE/11/EST(1)A/2016 Model signature of Sri Anjanappa,Accounts Officer
11-07-16 DTE/02/EST2(B)/2016 NOC
    Tentative Vacancy list for Transfers
19-07-16 DTE/15/EST(1)A/2016/1029 Vigilance cell and chief vigilance officer
16-07-16 DTE 12 EST 2A 2016 Details entry for Transfers 2016
30-06-16 DTE/01/EST(4) B 2016 Aided engineering colleges and polytechnics to send GO copy of Grant-in-aid
01-07-16 DTE/11/EST(50/2016 Mandatory to pass computer literacy Exam
14-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Corrigendum for protocal of executive/authority
15-07-16 DTE 12 EST(2)A 2016 Transfer notification
    Sanction of HBA to state civil service officers
    Leave details of Daily wage workers
13-07-16

DTE 14 EST(1)A/2014
DTE 02 EST(1)A/2014

Incharge Principals for GPT Gulbarga and Bidar
13-07-16 DTE 18 EST(1)A/2014 Sri Mallapa to take Charge as Principal GPT Kalagi
08-07-16 DTE 52 EST(7) 2015 Deputation of Staff to School & Office Disaster Management Plan Training
11-07-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 NOC
22-06-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 NOC
11-07-16 DTE 01 EST(9) 2016 Amendment of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers rules1977
    9th July 2016 is a working day
29-06-16 DTE/10/EST(5)/2016/826 Tentative seniority list of SDC staff
02-07-16 DTE/03/EST(1)A/2014/801 Suspension revoke of Sri T.T Pujar
02-07-16 DTE 01 EST(9) 2016/798 GO for withdrawal procedure for withdrawal of NPS amount at the time of superannuation
16-06-16 DTE/02/EST/2(B)/2016 NOC to civil service exam
27-06-16 DTE/69/EST(7)/2016 Officer on session duty
20-06-16 DTE/11/EST(1)A/2015 Tentative Seniority List of AADO
15-06-16 DTE 02 EST(9) 2016/649 KCSR 247-A
26-05-16 DTE/77/EST(6) 2015/623 Tentative seniority list of Typists and Group-D staff
    Khajane-2 Hand book for DDOs
04-06-16 DTE/19/EST(10) 2015,part-2/583 Engineering colleges Non-Vacational details of teaching staff
04-06-16 DTE 171 EST 4(B)2012-13/588 Extension of AICTE pay scale to lecturers
30-05-16 DTE 15 (PMKVY)/2016-17 Implementation of PMKVY Meeting
27-05-16 DTE/02/EST2(B)/2016/506

NOC to the lecturers

27-05-16 DTE 01 EST(9) 2016/507 NPS in State autonomous bodies
27-05-16 DTE 01 EST(9) 2016/507 Stopping of payment of interest on govt backlog NPS
26-05-16 DTE//11/EST(1)/2013/ part-2 Shri G.S Bharmappa to take charge as Administrative Officer
20-05-16 DTE/02/EST/2(B) 2016/496 NOC to lecturers
19-05-16 DTE 15 (PMKVY/2016-17/4113 Implementation of PMKVY in Engineering and Polytechnics
18-03-16 DTE 196 ET(7) 2015 Public Private Partnership Training
17-05-16 DTE/22/EST(1)A/2014 Reporting Order of Sri. Kanthu Devadiga
18-05-16 DTE/07/EST(1)A/2016 PMKVY Formation
04-05-16 DTE/01/EST2(B)/2014(part-2)/392 NOC to the lecturers
06-05-16 DTE 21 EST 4(a) 2015 Proposal for AGP for Career Advancement in Engineering Colleges
03-05-16 DTE/03/EST(9)/2016/283 Send performance report of lecturers
25-04-16

DTE/01/EST2(B)/2014( part-2)/622

DTE/04/EST2(B)/2015/623

NOC to lecturers
27-04-16 DTE 12 EST(1)A 2015 Tentative Polytechnic Pricipal's Seniority List
26-04-16 DTE 01 EST(9) 2016 Sanction of DA for AICTE Pay scale Employees
26-04-16 DTE 01 EST(9) 2016 Leave Limitation for Animal Bite
20-04-16 DTE/21/EST(3) 2015 Seniority list of Mechanics of computer science department
21-04-16 DTE 01 EST(9) 2016 Clarification on reservation to HK recruitment
18-04-16 DTE 02 EST(9) 2016/155 Withdrawal of GPF on retirement
18-04-16 DTE 01 EST(9) 2016/154 DA hike from January 2016
29-03-16 DTE/01/EST2(B)/ 2014(part-2) NOC to lecturers
07-04-16 DTE 15 ಮಾಹಕಾ 2016 Annual report from 01-04-15 to 31-03-16 under RTI
04-04-16 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/31 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ 4 ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
31-03-16 DTE 01 EST(9) 2015/4 Formation of ACB,Vigilance Cells and Vigilance Advisory Board
30-03-16 DTE/20/EST(1)A/2014/4317 Re-allotment of work
31-03-16 DTE 01 EST(9) 2015/4323 GO for provision for Price adjustment for specified materials for works
31-03-16 DTE 01 EST (9) 2015/4324 GO for CCA in Kalaburgi
28-03-16 DTE/31/EST(5)/2014 NOC to the Staff
23-03-16 DTE 12 ಕಾಘ 2015/4267 Action for court cases in higher Education Department
28-03-16 DTE 57 EST(6) 2013 /4265 NOC to the staff
26-03-16 DTE 196 EST (7) 2015/4215 Training for principals on 28-03-2016 and 29-03-2016 at ATI,Mysore on Public Private partnership.
22-03-16 DTE 243 EST (7) 2015/4213 Information on Group A and B officers
06-02-16 DTE/25 EST(3) 2015/4204 Workshop Staff Draft Gradation list
23-03-16 DTE/31/EST(5)/2014/4197 NOC to group C staff
23-03-16 DTE/35/MSc/2015/4178 Flags sent to Engineering colleges and Govt/aided polytechnics
18-03-16 DTE/30/MSC/2015 Service information of Head cooks and Assistant cooks
18-03-16 DTE 54 EST 2(A) 2015/4113 Information of 2012 batch lecturers on joining date extension
19-03-16 DTE 196 EST(7) 2015 Depute Principals and officers for Training at ATI ,Mysore on 21-03-2016 -Public Private Partnership
16-03-16 DTE/33/EST(1) A/2015/4054 To send certificates of Registrars
15-03-16 DTE 52 EST 2(A) 2015 /4039 Information on Retired,VR and other details of staff
15-03-16 DTE/66/EST(7) 2014/4035 LA and LC session duties from 18-03-2016
14-03-16 DTE 10 EST (1) A 2015/4033 Final gradation list of Registrars
11-03-16 DTE/01/EST2(B)/2013 (PART-2)/3988 NOC to attend interview
02-03-16 DTE 01 EST 2(B) 2013 NOC
20-02-16 DTE/58/EST(5)/2015 Final Gradation list of Group-C Employees
05-03-16 DTE 196 EST(7) 2015 Deputing Staff for "Public Private Paternership" training program.
09-03-16 DTE 03 EST(9) 2015 Probationary Declaration Of Mechanics & Typists
05-03-16 DTE 02 EST (9) 2015/3900 GO on Re-appointment of Retired employees
    Assets and Liabilities form
04-03-16 DTE 02 EST(9) 2015/3869 OOD to the officers/staff who attends computer literacy exam
29-02-16 DTE 17 EST(9) 2015-16/3827 CR reports for 2015-16
25-02-16 DTE/01/EST/2(B)2015(Part 2) No Objection cerificate
24-02-16 DTE 20 CDC(2) 2015-16 Not to Relieve without NOC
25-02-16 DTE/04/EST/2(B)2015 No Objection cerificate2
24-02-16 DTE/01/EST/2(B)2015 (Part 2) No Objection cerificate1
24-02-16 DTE 02 EST(9) 2015/3791 OOD for Govt SC/ST Employees Samanvaya Samiti's State Level Conference on 25-02-16
23-02-16 DTE/01/EST/2(B)2013(PART-2)/3786 No Objection certificate2
22-02-16 DTE/04/EST/2(B)2015/3785 No Objection cerificate1
19-02-16 DTE/03/EST(9)/2015/3751 Pending Performance Reports of Lecturers
22-02-16 DTE/01/EST/2(B) 2013(PART-2)/3752 NOC for Lecturers
22-02-16 DTE/32/EST(1)A/2015 Submission of Office superintendent's certificate
18-02-16 DTE 01 EST(9) 2015/3679 Notification on EL Encashment
02-02-16 DTE/01/EST/2(B)2014 part-2/3760 NOC to lecturers
11-02-16 DTE 01 EST(9) 2015/3701 Election Notification
10-02-16 DTE 01 EST(9) 2015/3689 Election Notification
10-02-16 DTER/01/EST2(B)/2013(part-2)/3679 Corrigendum to NOC for lecturers
05-02-16 DTE/01/EST/2(B) 2013/3615 NOC for lecturers
29-01-16 DTE/129/EST(7)2015/3477 MOST URGENT-Information on secondary source of data
20-1-16 DTE/31/EST(5)/2014(part-2)/3463 NOC for office staff
20-01-16 DTE 09 EST (4) B 2015/3458 Aided Engineering/Polytechnics Gradation list
27-1-16 DTE 01 EST(9) 2015/3446 Special allowance for parents of autism children.
22-1-16 DTE/71/EST(6) 2015/3431 Appointment of securities through e-tender
22-1-16 DTE 01 EST(9) 2015/3388 KCSR proceedings for Direct recruitment of civil services
18-12-15 DTE/04/EST/2(B) 2015/3386 NOC for Lecturers
20-1-16 DTE 02 EST (9)/3359 EL encashment on Retirement
20-1-16 DTE 02 EST (9)/3360 Rules to publish advertisements of govt. departments
21-12-16 DTE/01/EST/2(B) 2014-part-2/3357 NOC for Lecturers 21-12-2015
16-01-16 DTE 193 EST (7) 2015/3321 Training for LMS and FMS
16-01-16 DTE/171/EST(7)/2015/3312 Deputing staff for training on Disaster safe building codes and designs
13-01-16 DTE 196 EST (7) 2015 /3301 Deputing staff for training on Public Private partnership(PPPs)
05-01-16 DTE 192 EST(7) 2015 Polling Data Format
30-12-15 DTE 10 EST 1A 2015 Gradation list of Registrars
01-01-16 DTE 30 EST(2)A 2005 Counselling for Staff moved from BDT Engineering College to DTE
23-12-15 DTE 01 EST(9) 2015/3099 EL Encashment for 2016
26-12-15 DTE/01/EST2(B)/2013-(PART-2)/5401 NOC for Lecturers & System Analyst
23-12-15 DTE 02 EST(9) 2015/3097 Gazzetted officers Leave Mangement & EL Encashment for Calendar 2015
23-12-15 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Issue of Pay-Slip for Gazzetted officers Annual Increment
22-12-15 DTE 02 EST(9) 2015/3098 Sarvottam Seva Prashashithi Scheme for State Govt Employees
22-12-15 DTE/171/EST(7)/2015/5402 Deputing Staff for training on Disaster Safe Building Codes & Designs
21-12-15 DTE/31/EST(5)/2014(PART-2)/3103 NOC for Ministerial Staff
21-12-15 DTE 55 EST 4 (A)/ 2011 /3082 Information on senior/selection grade lecturersof aided engineering colleges
22-12-15 DTE/31/EST(1) A/2013/3070 Rescind of promotion of Grade 1 principals
26-11-15 DTE/58/EST(5) 2015/3024 Temporary Seniority list of Office Staff DTE as on 01-10-2015(updated)
08-12-15 DTE/43/EST(1)A/2014/3034 Sri A R Parameshwarappa ,Accounts officer(in-charge),model signature.
15-12-15 DTE/01/EST/2(B) 2014 part-2/3042 NOC for Lecturers15-12-15
26-11-15 DTE/58/EST(5) 2015/3024 Temporary Seniority list of Office Staff DTE as on 01-10-2015
18-12-15 DTE/21/EST(3) 2015/3025 Temporary Seniority list of Mechanics in Computer science department
14-12-15 DTE 02 EST (9) 2015 /2985 Protocol to be followed in treating VIPs in Karnataka
07-12-15 DTE/04/EST/2(B) 2015 NOC for Lecturers
14-12-15 DTE 02 EST(9) 2015/2986 Biennial elections to Legislative Councils of Karnataka 2015
10-12-15 DTE 01 EST(9)/2015/2984 Modified general holidays for 2016
10-12-15 DTE/23/EST(1) A/2010,part-2/2966 Rescind of promotion of Grade 1 Principals
08-12-15 DTE 55 EST 4 (A) 2011/2948 Information of Senior /selection grade lecturers prior to 2006 in Aided Engineering colleges
07-12-15 DTE/156/EST(7)/2015/5099 Deputation of officers for training on PUBLIC POLICY at Mysore
02-12-15 DTE/139/EST(&)2015/2830 Permission for staff retiring on superannuation between 01-07-16 and 30-06-17
01-12-15 DTE 02 EST(9) 2015/2774 Revision of C and R rules
01-12-15 DTE 01 EST(9) 2015/2776 Education facilities to children of farmers who committed suicide
24-09-15 DTE 01 EST(9) 2015/2775 General Holidays and Restricted Holidays of 2016
30-11-15 DTE 37 EST 2A 2015 Govt Orders for Sanctioned Posts(Plan and Non Plan separatly)- Urgent
23-11-15 DTE 25 EST (7) 2012/2718 Deputing GFTI, Hesaraghatta staff for training at DTC , Bangalore
23-11-15 DTE 25 EST (7) 2012/2717 Deputing staff for training at DTC , Bangalore
23-11-15 DTE 25 EST (7) 2012/2719 Training for group-C & group-D staff at DTC
21-11-15 DTE/40/FAI/2012-13 New Private Fine arts institutions' approval and admission approval by DTE.
21-11-15 DTE/10/FAI/2014-15 Fine Arts institutions circulars on DTE website
19-11-15 DTE 55 EST(5) 2015/4652 Name correction of Mallikarjuna Kempallera,FDA
19-11-15 DTE 294 EST (7) 2014 /4635 Committe for Anti harrassement cell for working women's at their work place.
18-11-15 DTE/20/EST(2)B/2015/2648 Reallocation of work of Dr. N H Siddalingaswamy
17-10-15 DTE/04/EST(2)B/2015/2618 NOC for Lecturers
07-11-15 DTE/129/EST(7) 2015/2606 Information for Backward class commission for social and educational survey
07-11-15 DTE/129/EST(7) 2015/2607 Nodal officer sri Satish Huddar for Secondary source of data.
06-11-15 DTE 74 EST (4) 2015/2550 Information for Backward class commission to prepare a report
17-10-15 WCD 261 PHP 2015 Posts identified for Disabled
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2453 Direct Recruitment to State civil srevice posts as backlog posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2448 Additional increment to 25 and 30 years of service for supernumery posts
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2459 Transfer Guidelines for State Govt. group Aand B staff
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2450 Transfer Guidelines for State Govt.Association members
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2451 DA hike for AICTE payscale July2015
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2452 Proceedings for release of funds-Delegation of Financial powers FY15-16
28-10-15 DTE 01 EST(9)2015/2449 Draft rules to amend KCSR,1977
29-10-15 DTE 13 DEQ (1) 2015 Suspension of Dr. M S Prabhudeva, Principal (In-Charge), Govt Polytechnic, Kalagi
13-10-15 DPAR 147 SeLoYu 2015 Vigilance Awareness Week
19-10-15 DTE/01/EST(2)B/2014 (part-2)/2372 Regarding Probationary declaration of lecturers
09-10-15 DTE/01/EST(2)B/2014 (part-2)/2373 NOC to lecturers and system analysts
14-10-15 DTE 25 EST(7) 2012/2366 Training for Group C staff in Bangalore Dist
16-10-15 DTE 01 EST(9) 2015/2352 DA hike from July2015
13-10-15 DTE/04/EST/(3)/2012/2313 Partial convertion of instructor post to Asst. instructor post in the CS dept
06-10-15 DTE/04/EST/(2)B/2015/2315 NOC for GATE16
06-10-15 DTE 02 EST(9) 2015/2217 Regarding Telephone calls from MPs and MLAs
06-10-15 DTE 02 EST (9) 2015/2187 Training for DDOs regarding Tax deduction Rules
22-09-15 DTE/04/EST(2)B/2015/2179 No objection certificate
03-10-15 DTE 25 EST (7) 2012 part-2/2176 Training for Group C staff for Polytechnics in Bangalore
24-09-15 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Addition of Sri Dhanvantari Ayurvedic Hospital,bengalore
24-09-15 DTE 01 EST(9)/2015/2049 Notification on Karnataka Act 14 of 1990
15-09-15 DTE 02 EST(9)/2015/2037 Principals to attend District and Taluk "Janasamparka " Meeting
21-09-15 DTE/18/EST(1)A/2015/1935 Independant charge of ADO
26-08-15 DTE 04 EST(2)B 2015 NOC
15-09-15 ED 176,177,178 DTE 2015 Deputation to MTech
01-08-15 DPAR 90 SRR 2014 Assets and Liabilities of Group D employees
25-08-15 FD 06 TFP 2014 Hospital expenses of non-listed hospitals
09-09-15 DTE 02 EST(9) 2015/1871 Following maintainance of Backlog/Roster Register
27-08-15   Amendment to the Karnataka govt(Allocation of Business) rules,1977
10-09-15 DTE/406/EST(7) 2013/1826 Connecting Aadhar number with election card
08-09-15 DTE/01/EST(1)B/2014/1790 Correction in NOC letter
04-09-15 DTE/41/EST(2)A2014/1757 KARATAGI change from group C to group B
04-09-15 DTE/41/ESR(2)A2014/1751 Tranfer councelling postponed
01-09-15 DTE /1/EST(9) 2015/1736 Addition of hospitals under Medical Attendance Rules 1963
31-08-15 DTE/10/FAU/2014-15/1720 Workload and timings for Fine Arts Schools
31-08-15 DTE /52/est(7)/2015/1715 Training on School and office management plan
28-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 Transfer Covering Letter and Proformas including HK
29-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 Rabakavi Banahatti - Zone A
    Transfer Act 2012
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules
27-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 Transfer Councelling Postponed
26-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 HK Staff Councelling 29-08-2015
20-08-15 DTE/2/EST(9)/2015/1668 Filling civil services posts based on Quote rules
24-08-15 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Karnataka state employees Request on DOB Act
20-08-15 DTE/2/EST(9)/2015/1660 General Deligation of financial powers
20-08-15 DTE/2/EST(9)/2015/1669 Implimentation of Paperless Certificates
20-08-15 DTE/25/est(7)/2012/1652 Training for Group C Staff
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014/1629 Transfer Councelling 2015
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014 HK Staff List and Transfer Councelling 2015
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014/1629 Change of place from group C to group B
20-08-15 DTE/04/est(2)B/2015/1631 NOC for Lecturers
19-08-15 DTE 1 est(9) 2015/1623 BBMP Election Holiday
31-07-15 DTE/27/ Legal cell/2014 Contempts of KAT and court cases in the department
12-08-15 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of JNANA-SANGAMA program for 2015-16
12-08-15 DTE 01 EST(9) 2015 Implementation of HIRIME-GARIME program for 2015-16
12-08-15 DTE 02 EST(9) 2014/1537 Submission of assets and liability by Group-D
10-08-15 DTE/38/EST(1)A/2014 Sri Govindaraju,retired with pending department enquiry
05-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 Update Transfer details
04-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 Transfer councelling date Postponed
29-07-15 DTE 25 EST (7) 2012 Part 2 Training for Group C
28-07-15 DTE 18 EST(1)A 2014 Appointment of In-Charge Principal to GPT Harihara and GPT Kalagi
28-07-15 DTE 41 EST(2)A 2014 Online Staff Data Entry for Transfers
27-07-15 DTE 57 EST(6) 2013 NOC for SDC/Typist
25-07-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Notification 2015
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015 Payment of Pension throgh Public Sector Banks
25-07-15 DTE 01 EST(9) 2015
Transcations of any(Grants,Aids,Subsidary) to be sent through RTGS/NEFT
24-07-15 DTE 02 EST 2 B2014 Part 2 Missing CRs for Probationary Declarartion
23-07-15 DTE 31 EST(5) 2014 NOC for FDC
30-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Extension of last Date to defer Promotion to take Benefit of Time Bound Promotion
23-06-15 DTE 66 EST(7) 2014 Deputation of Shri. T.Prabhakar to attend Assebly Session and to update JD(Admin)
17-06-15 DTE 66 EST(7) 2014 Deputation of Staff to attend Assembly Session at Belagavi
    June e-news letter
10-06-15 DTE 50 MSC 2014 File Disposal Week
08-06-15 DTE 50 EST 4(A) 2015 Aided Engineering Colleges & Polytechnics to Submit Application to Fill Vacant Posts
18-05-15 DTE 01 EST(2)B 2014 NOC for Lecturers
     
08-06-15 DTE 25 EST(7) 2015 Teachers ' Constituency Voters list database revision
14-05-15 DPAR 184 SRR 2013 KSCR Amendment (General Recruitment)
03-06-15 DTE 01 EST(9) 2015 Procedure for Withdrawal of New Pension Scheme amount on Superannuation
    E-NewsLetter
22-05-15 DTE 04 EST 4B 2015 Aided Engineering and Polytechnics Staff Service Register
26-05-15 DTE 41 EST(2)A 2014 Polytechnic Zones
25-05-15 DTE 2 EST(9)2014 Code of Conduct
25-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Election Duty
22-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Notoification of DCA 09 ARB 2014
18-05-15 DTE 01 EST(9) 2015 DA Enhancement for AICTE Scales
11-05-15 DTE 136 EST 4B 2012-13 Aided polytechnic Lecturer Details
07-05-15 DTE 2 EST(9) 2015 Efficent Use of Paper
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 DA Enhancement
14-05-15 DTE 1 EST(9) 2015 Transfer Guidelines
15-05-15 DTE 25 EST(7) 2012 Part 2 Workshop on E-Goverance
15-05-15 DTE 31 EST(8)B 2011 Teching Faculty in Engg. Colleges as Non-Vactional Staff
06-0515 DTE 1 EST(9) 2014 Belagavi,Belgaum,Bagalkot Working Hours
06-05-15 DTE 1 EST (9 )2015 Amendments of KCSR Rules
07-04-15 DTE 01 EST(2) B 2014 NOC for lecturers
04-05-15 DTE 24 EST(1) A 2013 Hyrdrabad Karnataka Staff distribution and Transfer
22-04-15 ED 206 DTE 2014 Hyrdrabad Karnataka Reservation
22-04-15 ED 316 TPE 2014 Complaints from Sri Cheluvanarayana, Ex employee of APS Polytechnic, has been dismissed and non-admission of his future complaints
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 SC ST Promotion reservation 75%
04-03-15 DPAR 23(i) SeNeNi 2015 Roster Points for Backlog posts
13-03-15 DPAR 273 SeNeNi 2013 PH Reservation
18-03-15 DPAR 13 EFD 2015 Jyothi sanjeevini1
31-03-15 DTE 01 EST(2)B 2013 part 2 NOC
01-04-15 DTE 226 EST(7) 2011 Redistribution of pending court cases
26-03-15 DTE 596 RTI 2014 Send RTI Annual Reports
16-03-15 DTE 24 EST 10 2013 Counselling for the post of Asst Director (Physical Education)
17-03-15 DTE 39 EST(1) A 2014 Application last date extended for the post of NSS Coordinator
04-03-15 DPAR 01 HWP 2015 Protocol to Invite Presidents of Boards
13-03-15 DTE 43 EST(1)A 2014 Reporting of Accounts Officer at DTE
13-03-15 DTE 01 EST 2B 2014 & Part 2 NOC
16-03-15 DTE 24 EST 10 2013 Counselling for the post of Asst Director (Physical Education)
11-03-15 ED 165 DTE 2014 Suspension revoke of Sri Kanthu Devadiga
05-03-15 DTE 39 EST(1) A 2014 Application invited for the post of NSS Coordinator
24-02-15 DTE 84 MSC 09 Flag Day Flags distribution
06-02-15 DPAR 184 SRR 2013 Seniority Direct Vs Promotee
05-02-15 DPAR 6 SS 2014 Amendment to Roster rule
    Paper news on Inagurations at Joida
21-02-15 DTE 22 EST(3) 2014 Annual Performance Reports
10-02-15 DTE 01 EST(2)B 2014 NOC
12-02-15 DTE 01 EST(2)B 2014 NOC
12-02-15 DTE 30 EST(5) 2014 Proposal for Promotion probation declaration
10-02-15 DTE 227 EST 8A 2014 Reminder for LA Q No. 160 - Sri T A Sharavan, MLC
03-02-15 DTE 31 EST(5) 2014 NOC for Group C Employees
05-02-15 DTE 227 EST 8A 2014 LA Q No. 160 - Sri T A Sharavan, MLC
24-01-15 DTE 02 PS 2014 Duty hours in Institutes
28-01-15 DTE 66 EST(7) 2014 Sessions duty
07-01-15 DPAR 79 ರಾ ರಾ ಆ 2014 Behaviour of Officers with Public Representatives
20-01-15 DTE 83 EST 4(B) 2012 Part 2 Aided Insitute Pension Circular
20-01-15 DTE 83 EST 4(B) 2012 Part 2 Aided Insstitute Pension Memo
17-01-15 DTE 35 MSC 2011 Defense Flag day Celebration
12-01-15 FD 14 BPE 2014 Last date for submission bills to Treasury
08-01-15 DPAR 45 ಸೇ ಇ ವಿ 2014 Remuneration for Retired Judges in Department Enquiry
22-12-14 ED 300 DTE 2012 Engineering College Staff - Vacation
09-01-15 DPAR 126 EGD 2014 DDOs Responsibility in HRMS
02-01-15 DTE 13 EST(3) 2010 Objections to Workshop Gradation List
12-01-15 DTE 83 EST 4(B) 2012 Part 2 Expenses on Pension to Aided Institutes
14-01-15 DTE 82 EST(6) 2014 Details of FDA, Steno, Office Attenders GroupD
07-01-15 DTE 10 FAU 2014-15 Audit Certificate of Chitrakala institutes
12-01-15 DTE 22 EST (1) A 2014 Transfer counsel for Principals
17-12-14 DTE 15 EST (1)B 2014 No Advance Increments for KSOU Degrees
23-12-14 DPAR 118 EFD 2014 Aadhar as Proof of Identity and Address
06-12-14 DPAR 417 ಸೇನೆನಿ 2014 Roaster Points after Implementing 371 (J)
03-01-15 DTE 243 EST(7) 2014 Retirement Group C & D in 2015
27-10-14 ED 126 TEP 2014 Extending Part time posts at Polytechnic Hostels
11-12-14 DTE 243 EST(7) 2014 Retirement in 2015
13-11-14 ED 307 TPE 2014 Quality improvement in Higher Education
11-12-14 DTE 83 EST 4(A) 2014 Aided Engg & Polyechnic Verfication Schedule
09-12-14 DTE 1 EST(9) 2014 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2015
01-12-14 ಸಿ ಎಂ / ಜಡ/317/ಆ ಕಾ 2014 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜಾನತದರ್ಶನ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
29-11-14

DTE 01 EST2(B)2013

DTE 01 EST2(B)2014 Part 2

NOC
01-12-14 DTE 1 EST(9) 2014 General & Restricted Holidays for the year 2015
24-11-14 DTE 83 EST 4(A) 2014 Aided Engg & Polyechnic Verfication Schedule
29-11-14 DTE 07 Stores 2011 Auction of Unserviceables on 06-12-2014
24-11-14 DTE 83 EST 4(B) 2012 Part 2 Expenses on Pension to Aided Institutes
25-11-14 DTE 66 EST(7) 2014 Deputing officers to Assembly session at Belagavi ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
12-11-14 DPAR 03 ರಾ ಐ ಸ 2014 Rashtriya Aikyatha Sapthaha
20-10-14 DTE 01 EST2(B)2013 Part 2 NOC
10-11-14 DTE 01 EST2(B)2014 NOC
19-11-14 DTE 280 EST(7) 2014 Kannada Anushtana Committee
11-11-14 HCE 6 /2009 Recruitment of Assistant Court Secretaries
06-11-14 DTE 08 EST(1)B 2013 Rejection of MTech increment applications
12-11-14 DTE 03 EST(1) A 2014 Attestation of Signature of TT Poojar, ADO
15-11-14 DTE 10 EST 2(B) 2014 Probationary declaration
14-11-14 DTE 07 Stores 2011 Open Auction of Unserviceables of Directorate
11-11-14 DTE 280 EST(7) 2014 Kannada Anushtana in Offices
07-11-14 DTE 19 EST (10) 2014 Recovery of excess pay to Asst Professors by 30-11-2014
06-11-14 DTE 2 EST2(a) 2014 Couseling for the post of Lecturers
17-10-14 DPAR 186 Seloyu 2014 Vigilance Awareness Week
20-10-14 DTE 20 EST (2) B 2014 Redistribution of Duties of Dr Siddalingaswamy, Development Officer
21-10-14 DTE 21 EST (1) A 2014 Principal's Probationary details submission
21-10-14 DTE 72 EST (4A) 2013 AICTE pay scales not applicable to Sri V M Vijaykumar, Foreman and others
21-10-14 DTE 72 EST (4A) 2013 AICTE pay scales not applicable to Sri M Vagesh, Foreman and others
    KGID Minimum Premium per month Rs.1000/-
26-09-14 FD 17 & 18 SRP 2014 DA hike for State and AICTE staff July 2014
20-10-14 DTE 47 EST(10) 2010 Transfer counselling for Asst Professors in Mathematrics
16-10-14 ED 14 TGL 2014 Show cause notice to Govt Engineering Colleges
18-09-14 ED 128 TEC 2014 AICTE payscales not applicable to Workshop staff
07-10-14 DTE 243 EST(7) 2014 Details of SuperAnnuation employees
26-09-14 DTE 07 DEQ (1) 2012 Disciplinary Action against Sri Gajendra Singh & Smt Kamala
01-10-14 DTE 19 EST 10 2014 Enquiry regarding recovery of excess pay paid to Asst Professors
09-10-14 ED 14 TGL 2014 Recovery of excess pay to Asst Professors
01-10-14 DPAR 75 HHL 2014 Bakrid Holiday on 6th Oct 2014
17-09-14 DTE 28 EST(10) 2012 Probationary Declaration - Engg College
09-09-14 DTE 01 EST2(B)2014 NOC
20-08-14 ED 131 TPE 2014 Amendment to Karnataka Educational Institutions Rules 2014 - Minority Education Institution
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
07-08-14 DPAR 46 S 2012 Amendment to rules of retirement due to medical reasons
04-09-14 DTE 70 EST(1)A 2013 Probation declaration of Registrars
28-07-14 DTE 07 EST 1(B) 2014 MTech increments without Directorate approval
28-08-14 DTE 12 EST(2)B 2012 Probationary declaration of Polytechnics
18-08-14 DPAR 14 SMR 2013 Jyothi Sanjeevini Scheme for cashless treatment
26-08-14 ED 220 TPE 2014 Dismissal of Sri Cheluvanarayana, Retired Scavenger
21-08-14 DTE 28 EST(10) 2012 Probationary declaration of Engg College
    Public Interest Transfer Notice - Mech Engg and Computer Science
19-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Additional Circular for Group A Transfer Counseling
18-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Group A Transfer Counseling
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL for Government Employees Annual meet
30-07-14 FD (Spl) 203 PEN 2012 Pension Accumulated Corpus settlement Procedure
16-07-14 DPAR 06 SSC 2014 KPSC Amendment 2
28-07-14 DPAR 50 SN 2014 Election Circulars
03-07-14 DPAR 25 SMR 2012 Hospital room Expenses
09-07-14 DPAR 47 SMR 2012 Hearing Aid Medical Expenses
14-08-14 DTE 28 EST(10) 2012 Probationary declaration of Engg College
06-08-14 ED 184 DTE 2013 Suspension revoke of Mr Vasudev D
02-08-14 ED 154 PS 2014 Best Pracatices followed in Institutes
12-08-14 DTE 01 EST2(B)2014 Part 2 NOC for attending UPSC etc
12-08-14 DTE 01 EST2(B)2014 NOC for attending UPSC etc
12-08-14 DTE 151 EST(7) 2012 Updating Employee SR
12-08-14 DTE 151 EST(7) 2012 Submission of Pension Application
11-08-14 DTE 19 EST 10 2011 MTech Increment details
21-07-14 DPAR 151 DAR 2014 Special CL to attend State Govt Employees' meet
08-08-14 ED 74 DTE 2013 Group A - Transfer date extension
01-08-14 DTE 03 EST 1A 2014 Sri TT Poojari, ADO
29-06-14 ED 151 TEP 2014 HMS Second Shift Polytechnic approval
06-08-14 DTE 09 EST 2A 2014 Relieve transfered employees after Election Code of Conduct
    Proforma 1 - Engg College - Vacancy Position
    Proforma 4 Counsel date
    OOD for Aided Institutes meet
04-08-14 DTE 09 EST 2A 2014 Minimum period for Transfer Counsel appearance
02-08-14 DTE 09 EST 2A 2014 Corrigendum to Transfer Spouse case
01-08-14 DTE 09 EST 2A 2014 Transfer Committee meeting proceedings dated 01-08-2014
    Additional Proforma 4 list
    PROFORMA 3, 4 & 5 - Against Post, Public Interest Transfer & Request Transfer
    PROFORMA 2 Part 2 - Zonewise Priority / Merit List
    PROFORMA 2 Part 1 - Zonewise Priority / Merit List
    PROFORMA 1 - Vacancy Position
    Transfer Counsel Circular 2014
01-08-14 DTE 09 EST 2 A 2014 Transfer Counselling dates
26-07-14 ED 75 URC 2014 Transfer of Badiger with Post to DTE
26-07-14 DTE 01 EST2(B)2013 NOC for attending VTU Interviews
25-07-14 DTE 25 EST 4(A) 2014 Seniority list of Aided Institute staff
23-07-14 DTE 18 EST(7) 2014 Training for Group C Employees
    Zones Objection Clarification
    Final Transfer Zones
    Provisional Transfer Merit covering letter
    Provisional Transfer Merit List
27-03-14 DTE 64 EST(7) 2013 Seek permission to leave head quarters to visit Directorate
17-07-14 DTE 02 EST(9) 2014 Action on Ministers letters
19-07-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
    Condolence Letter
18-07-14 DTE 06 EST 2B 2014 Probationary Declaration
18-07-14 DTE 09 EST(2)A 2014 Transfer Application Date Extension
17-07-14 DTE 06 EST 2B 2014 Probationary Declaration
15-07-14 DTE 26 DVP(2) 2012- Part 2 Meeting on Seat Sharing & aid Revision
15-07-14 DTE 09 EST(2)A 2014 Transfer Application Date Extension
09-07-14 DTE 31 EST 1(A) 2013 Principal's reporting date not extended
    Transfer Application Template
08-07-14 DTE 09 EST 2(A) 2014 Transfer Counsel Circulars
02-07-14 TD PS 11 2014-15 Treasury Transactions through e-mail
05-07-14 DTE95 EST(2)B 2008 Sanction of Part Time Post in Govt. Polytechnics & Engineering Colleges
03-07-14 ED 74 DTE 2013 Transfer Notification
04-07-14 DTE 03 EGU 2012 Transfer Training on Edusat
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules 2014
30-06-14 DTE 01 EST2(B)2013 NOC for attending UPSC & Other Services
26-06-14 DTE 01 EST2(B)2013 NOC for attending UPSC
13-06-14 DPAR 25 SMR 2012 Amendments to Hospital Expenses
25-06-14 DTE 01 EST(9) 2014 Guidelines for Implementation of Article 371(J)
23-06-14 DTE 13 DEQ(1) 2013 Smt Krishnaveni, Sl Gr L/ME, suspension revoke and posting
17-06-14 BTE 01 ECS(2) 2014 Special CL for MLC Voters
10-06-14 DTE 43 EST (5) 2013 Hyd-Kar C group Sanctioned Posts
16-06-14 DTE 06 EST(10) 2014 Probation Declaration
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 Transfer Guidelines
09-06-14 DTE 1 EST 9 2014 C Group Temporary Posts
20-06-14 DTE 07 EST 4 B 2014 Staff Details of Aided Engg. & Aided Polytechnics
22-05-14 DPAR 23 Naseka 2014 Sericulture Sakaala amendment
31-05-14 DTE 83 EST 4(B) 2012 part 2 Aided staff details for Pension
03-06-14 DTE 01 EST(9) 2014 Administrative Amendments
30-05-14 DTE 01 EST 09 2014 Objections Invited for Transfer Act Rules
24-05-14 DTE 151 EST(7) 2012 Submission of Retirement details to AG
29-05-14 DTE 04 EST(2)B 2014 Relieving letter of Satyan
07-05-14 FD(Spl)118 PEN 2013 Treatment of Suspension,HPL/EL period for NPS deductions
24-05-14 DTE 01 EST(9) 2014 List of Recognized Hospitals
26-05-14 DTE 10 EST 2(b) 2013 Probation Declaration
23-05-14 DTE 01 EST 2(b) 2013 NOC for Lecturers
28-11-13 FD 9 SRS 2013 EL Encashment Periods
    RTI Annual Report form
29-04-14 DPAR 11 SMR 2014 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
13-05-14 DTE 55 EST(5) 2013 Hyderabad Karnataka Annexure B
06-05-14 DTE 74 EST (4) B 2013 Hyderabad karnataka Aided Inst.
03-04-14 DTE 01 EST 2B 2013 NOC for Lecturers - 3
28-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 HRMS proceedings
24-03-14 DTE 107 EST 4B 2012 Absorption of JOC staff into Aided Institutions
11-04-14 DTE 01 RIP[2] 2014 stock verification 2014
09-04-14 DPAR 40 SP 2014 SC ST Beneficiary Report
10-04-14 DPAR 33 HKP 2014 Roster points to implement 371J
11-04-14 FD 07 SRP 2014 DA for Teaching Staff
19-04-14 DTE 01 EST(9) 2014 Hike in DA
28-03-14 EST -3 (2) 55 2013-14 Compassionate Application Procedure
28-04-14 DPAR 34 DFD 2012 Computer literacy Exams
25-03-14 FD 23 GPF 2013 GPF Advance and partial withdrawal
27-03-14 DPAR 39 HHL 2014 Holiday for Daily wages on Election day
22-03-14 DPAR 132 SDEQ 2013 Lokayuktha Enquiries
05-04-14 DTE 01 EST 2B 2013 NOC for Lecturers - 2
04-04-14 DTE 01 EST 2B 2013 NOC for Lecturers
27-03-14 DTE 64 EST(7) 2013 Permission to be sought to leave head quarters
15-03-14 DTE 01 EST 2 B 2013 NOC for staff
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012 Submission of CR Forms
24-03-14 DTE 04 EAP 2013 Womens Day at Banquet Hall
26-02-14 ED 43 AAV 2014 Election Commission Order
10-03-14 DTE 32 EST(4B) 2009 Extension of AICTE Payscales to Diploma Holders in Aided Polytechnics
05-03-14 DTE 01 EST(1)A 2011 Signature authentication of Accounts Officer
25-02-14 DTE 28 EST (10) 2012 Probation Declaration of Engineering College Professors
03-03-14 DTE 43 EST 5 2013 Preparation of Hyderabad Karnataka Gradation list
24-02-14 DTE 07 EST 1B 2012 Non-Approval of Advance Increments for MTech / PhD
07-01-14 DPAR 43 HKC 2013 Reservation and Organization of local Cadres in Hyderabad Karnataka
30-11-13 DPAR 44 2013 Daily Wages Welfare Act
26-11-13 FD 1 BLA 2013 Revised Loan Rates
Dec 2013 DPAR KCSR Amendments
04-01-14 DPAR 46 SMR 2013 Include Family details in HRMS for Free Medical Treatment
06-02-14 DTE 01 EST(9) 2013 Inclusion of Hospitals for Reimbursement
28-11-13 FD 09 SRS 2013 EL Encashment
20-01-14 FD 02 HBA 2012 Hike in Home Loan
20-02-14 BTE/02/EST2/2013 Deputation of Lecturers for Revaluation
20-02-14 DTE 29 EST 2A 2013/4565 Relieving order of Shri Nagaraju.
12-02-14 DTE 46 EST(4B) 2012 Extension of AICTE Payscales to Faculty in Aided Polytechnics with second class degree
10-02-14 DTE 28 EST(10) 2012/4431 Probation Declaration of Engineering College Professors
29-01-14 DTE 13 EST(9) 2012/4429 Annual Performance Report
10-02-14 DTE 43 EST(5) 2013/4415 Hyderbad- Karnataka Region Reservation List
04-02-14 DTE 16 EST (10) 2013 Stay for Excess pay recovery
24-01-14 DTE 128 EST(4) 2013 SJES Rural Polytechnic Tarihal - Action against Officers for Excess Salary drawn
01-02-14 DTE 01 PS 2014
29-01-14 DTE 192 DTE 2013 (P-2) Rescind of Associate Professors' Order
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4149 Inclusion of words
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4143 Correction of date
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4141 KAT Office shifted
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4150 Rules to be followed while transferring NCC Officers
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4144 Students Participation in Sakala
23-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4142 General Holidays
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013 4145/4146/4147/4147/4151 Hospitals included for Medical Reimbursement
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4118 KCSR Amendments
24-01-14 DTE 01 EST(9) 2013/4140 Amendments to KCSR
29-01-14 DTE 16 EST(10) 2013/4169 Excess salary drawn by Associate Professors
17-01-14 DTE 281 EST(7) 2013 5785

Training on Financial & Accounts Management(Revised)

17-01-14 DTE 163 EST(7) 2013 /3978

Sakala Training

10-01-14 DTE 281 EST(7) 2013 5725/5724

Training on "FINANCIAL & ACCOUNTS MANANGEMENT" FOR various colleges Principals and Officers.

06-01-14 DTE 163 EST(7) 2013 Sakala Training to Officers
04-01-14 DTE 31/EST(3)/ 2013 JOC Instructor-Appointment
02-01-14 DTE 11 EST(1)B 13 PART 2 M-TECH CORRIGENDUM FOR LECTURERS.
23-12-13 DTE 42 EST(10) 12 Probation Declaration of Engineering College Professors
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
03-10-13 FD 21 SRP 2013 AICTE DA hike from July 2013 80-90%
31-12-13 DTE 163 EST(7) 2013 Sakala Training to Officers
30-12-13 DTE 16 EST(10) 2013 Recovery of Excess Salary paid to Associate Professors
21-11-13 DPAR 179 MSC 2013 Guidelines for Vehicle Repair
16-12-13 DTE 163 EST(7) 2013 Training at ATI Mysore
06-11-13 FD(Spl) 99 PEN 2013 NPS upadate through NPSCAN
13-12-13 DTE 105 MSC 2013 Visitors book to be maintained
17-12-13 DTE 16 EST(10) 2013 Pay fixation of Asst Professors - report
06-12-13 DTE 02 PS 2013 Sainik Flag Award 2013
04-12-13 DTE 11 EST(9) 2013 Submission of CRs of Engg College Faculty
29-10-13 DTE 68 EST(6) 2012 Compassionate Appointement of Sunil Kumar Vagya
04-12-2013 DTE 268 EST(7) 2013 Retirement List
07-10-13 DPAR 06 Rakavya 2012 Article 371 J 2(B) amendment
01-10-13 FD(V) 80 PEN 2013 Retirement Commutation Simplification
15-10-13 FD (V) 55 PEN 2013 DCRG - Cancellation of Rs 10000/-
04-09-13 FD 8 SRS 2013 Regularisation of Contract, Daily Wages and Temporary employees
30-09-13 FD 26 GPF 2013 GPF Compulsory
28-11-13 DTE 28 EST(10) 2012 Probationary declaration of Asst Prof
21-11-13 DTE 303 EST(7) 2011 Pass & permission to Assembly Session
19-11-13 DTE 303 EST(7) 2011 Session Deputation Modification
19-11-13 DTE 303 EST(7) 2011 Session duty at Belagavi
    Seniority list of Stenographers
30-10-13 DTE 11 EST(1) B 2013 Amendment order for MTech / PhD increments
12-11-13 DPAR 47 HHL 2013 Moharram Holiday on 15-11-2013
07-11-13 DTE 163 EST(7) 2013 Training on Sakaala
30-10-13 DTE 230 EST(7) 2013 Part 2 Deputation of Smt Hemalatha, SrGL
    Objections and Actions on Seniority list
29-10-13 DTE 33 EST 5 2013 Final Seniority list of Supdts
29-10-13 DTE 02 EST 5 2013 Promotion of FDA to Superintendents
25-10-13 DTE 11 EST 1(B) 2013 Part-1 MTech Advance Increments in-Service
25-10-13 DTE 11 EST 1(B) 2013 Part-2 MTech Advance Increments prior Service
10-10-13 DTE 83 EST 4(B) 2012 Budget requirement of Aided Institutes after notional fixation
03-10-13 FD 21 SRP 2013 DA hike July 2013
08-10-13 DTE 19 EST 1(B) 2010 Selection Grade Promotion
08-10-13 DTE 19 EST 1(B) 2010 Senior Grade Promotion
09-12-13 DTE 83 EST4(B) 2012 Aided Polytechnic Employee details
07-10-13 DTE 226 EST (7) 2011 Appointment of Nodal Officers for Pending Court cases
16-09-13 DPAR 65 DAR 2013 Dress Code for New Employees
21-09-13 ED 312 UNE 2012 Chitrakala Institutions transferred to Dept of Public Instruction
25-09-13 DTE 03 EST2(B) 2012 part 1 Probationary Declaration of Assistant Professors
25-09-13 DTE 03 EST2(B) 2012 part 1 Probationary Declaration
02-09-13 RDB 13 Jai A yo 2012 Recruitment for Mahatma Gandhi Rural Development Scheme
26-09-13 DTE 14 EST (2) A 2013 Part 5 Transfer Order
24-09-13 DTE 04 EST(1)A 2013/2352 AADO Gradation List
19-08-13 DPAR 73 SDE 2012 KCSR Amendments
04-09-13 DPAR 29 13 Implementation of Biometric Attendance
19-08-13 DPAR 94 SLU 2013 Daily wages Welfare Act
23-08-13 DPAR 137 SLU 2013 Designation of Additional District and Sessions Judges
21-09-13 DTE 06 EST1(B) 2013 Part 1 MTech Increment Corrigendum
18-09-13 DTE 17 EST 1(B) 2011-12 MTech Advance Increments Scrutiny
10-09-13 DTE 01 EST(9) 2013 Hyderabad Karnataka 371 J Amendment
13-09-13 DTE 16 EST (2) A 2013 Relieving order of Arun Kurali
11-09-13 DTE 1 INS(2) 2012 Aided Institute Tution Fee details
04-09-13 DTE 14 EST (2) A 2013 Part 2 Transfer Corrigendum 2
04-09-13 DTE 14 EST (2) A 2013 Part 2 Transfer Corrigendum 1
29-08-13 DTE 06 EST1(B) 2013 Part 1 Withdrawal of PhD Increment
03-09-13 DTE 33 EST(10) 2012 Appointment of Asst Professors in Chemical Engg
02-09-13 DTE 30 GRT(2) 2013 Aided Salary for Engg Colleges Release
02-09-13 DTE 31 GRT(2) 2013 Fine Arts Aug Salary Release
24-07-13 DPAR 69 SRS 2013 Action on Court Orders
04-09-13 DTE 14 EST (2) A 2013 Part 2 Transfer List 3
31-08-13 ED 174 DTE 2013 Transfer List Group A
28-08-13 DTE 24 EST(1) B 2013 Pay Band IV for Sl Gr Lecturers
26-08-13 ED 67 TEC 2013 Letter to Principals, GECs on Lateral Entry Engg seats
29-07-13 DTE 06 EST(1) B 2013 Part 1 Additional Increment for MTech holders (Before Service)
29-07-13 DTE 06 EST(1) B 2013 Part 1 Additional Increment for MTech holders (In Service)
24-07-13 FD 484 FR 2013 Form No. 16 in TRACES portal
01-07-13 DTE 05 BUD 2013 Appendix B from Govt Insitutes
01-07-13 DTE 09 BUD 2013 Appendix C D G H I and G from Aided Institutes
09-07-13 DPAR 527 SSR 2013 Hyderabad-Karnataka Special Cell
25-07-13 ED 184 DTE 2013 Sri Vasudev, Principal, GPT Karkal, under suspension
19-07-13 ED 161 TPE 2013 Prevention of Sexual Assault and Crimes
19-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 Sri T Babu, SDA, Compulsory retirement
24-06-13 DTE 09A EST(10) 2012 Committee for CAS in Engg Colleges
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 Sri N Gowrish, Mechanic, Computer Science, Compulsory Retirement
12-07-13 DTE 27 EST(1)A 2011 Smt Sumana BG, Asst Professor, deputation continued
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 Sri TV Harish, Office Attendar, dismissed from service
06-07-13 ED 71 DTE 2013 Time Bound Promotion for Aided Staff
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 Sri H R Prabhakar, Asst Instructor, Compulsory retirement
10-07-13 DTE 14 EST(2)A 2013 Transfer Corrigendum 2 - Lecturers
10-07-13 DTE 14 EST(2)A 2013 Transfer Corrigendum - Lecturers
10-07-13 DTE 15 EST(1) A 2013 Transfer - Registrar, Group C & D
10-07-13 DTE 15 EST(1) A 2013 Principal's Transfer list
10-07-13 DTE 14 EST(2) A 2013 Transfer list - Lecturers
05-07-13 DTE 24 EST (1) B 2012 Lecturer promotion to higher AGP
16-05-13 ED 60 DTE 2013 Relieving Shivanand, Lecturer back to Polytechnic
10-06-13 FD 12 SRP 2012 (XIII) Allowances for Employees with Disabled Children
17-06-13 DTE 13 EST(6) 2012 Document Verfiation for posts of Typists
29-04-13 DPAR 28 RTI 2012 RTI Self Declaration by Departments
04-05-13 SWD 105 SAD 2013 Procedure to deal with False Caste Certificate
13-06-13 DTE 64 EST 7 2013 Movement register, creation of posts etc of institutes
20-05-13 FD 10 SRP 2013 DA hike for AICTE staff
01-06-13 DTE 15, 16 17 GRT(2) 2013 Release of Salary of Aided Institutes
31-05-13 DTE 24 EST(3) 2012 Promotion to Mechanic Posts
13-06-13 DTE 6 EST 2A2013 Transfer Circular 1
30-05-13 DTE 6 EST 2A2013 Transfer Circular
14-05-13 DTE 33 EST (5) 2013 Gradation list of Group C Employees
30-03-13 DPAR 39 HGG 2013 Protocol for Ex Governors
20-04-13 DTE 2 EST 9 2013 Action on Court Orders
16-04-13 DTE 10 EST(2) A 2012 Stay for Transfer order cancellation
08-04-13 DTE 01 RIP 2 2013 Stock Verfication Reports
22-03-13 District & Sessions Court ADM 97 / 2013 Notification for Stenographer Recruitment
20-03-13 DTE 98 est (4A) 2012 Recruitment of Backlog posts in Aided Institutes
22-03-13 DTE 238 DVP(2) 2012 Govt Approval for Aided and Pvt Polytechnics
18-03-13 DTE 38 DVP(10) 2012 Grant in Aid for Private Polytechnics
08-03-13 DPAR 7 SMR 2013 Inclushion of Hospital - Shanti Hospital, Bagalkot
16-03-13 DTE 30 DEQ 1 2012 Suspension of Sri M B Hudedh, SGL, Hubli
16-03-13 DTE 30 DEQ 1 2012 Suspension of SS Hiremat, KLE Polytechnic
11-03-13 DTE 98 EST 4 A 2012-13 Recruitment of Backlog Posts
15-03-13 DTE 52 EST 4 A 2011 PES Mandya Court Case
23-02-13 DPAR 1 SMR 2005 Excess Medical Charges by Private Hospitals
16-02-13 FD 12 SRP 2012 Vehicle Allowance to Disabled Govt Employees
11-01-13 DPAR 26 RTI 2013 / DPAR 04 RTI 2013 RTI Circulars
21-02-13 DTE 54 EST(6) 2008 Change of Cadre - Typist to SDA
07-02-13 DTE 3 EST 2B 2012 Part 2 Probation Declaration
04-02-13 ED 330 DTE 2012 Transfer Order 06-02-2013
12-02-13 DTE 20 EST(1) 2012 Principals' Transfer list
14-02-13 DTE 01 est(9) 2012 4 new hospitals inclusion
16-01-13 DPAR 43 SMR 2012 Hospital Addition - Bhate and Maternity Home
16-01-13 FD (Spl) 203 PEN 2012 NPS Withdrawal process
21-01-13 DTE 17 EST(10) 2012(3) Cancellation of Engg College Lecturer Postings
28-01-13 DTE 29 EST(5) 2012 Counselling for FDAs from JOC
21-01-13 ED 367 DTE 2012 Transfer order Corrigendum
24-01-13 DTE 244 EST(7) 2012 Women Welfare Proctor System
19-01-13 FD 1 SSR 2013 EL Encashment Notification
07-01-13 FD (Spl) 113 PEN2012 AICTE Pension G O
21-12-12 WCD 176 PHC 2010 Reservation for Blind Employees
02-01-13 DPAR 01 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
02-01-13 DPAR 44 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
28-12-12 DPAR 22 SSR 2012 Government Employee Association Membership Fee
11-01-13 DTE 26 EST(9) 2012 Confidential Reports to be filled by Employees
11-01-13 DTE 51 GRT(2) 2012 Remittancae of 50% Tution Fee by Aided Polytechnics
11-01-13 DTE 3 EST2(b) 2012 Part II Probationary Declaration of Lecturers
08-01-13 DTE 5 EST1(A) 2005 Posting of Sri Vijaykumar & Sri Sripathy
10-12-12 DTE 13 EST 6 2011 Posting of Typists
23-11-12 ED 290 TEP 2010 Wrongful extension of AICTE to few Aided Staff
27-11-12 FD 49 TAR 2012 Financial Audit
24-12-12 DPAR 80 2012 Atal Good Governance Day
30-11-12 DPAR 04 2012 Karnataka Sakaala Services Rules
04-12-12 FD 11 SCR 2012 LTC
06-12-12 FD 10 2012 Bangalore to Karwar Via Goa by Flight
20-12-12 FD 19 BPE 2012 Finalizing Bills by March 31
18-12-12 DPAR 43 SCR 2008 Computer Literacy Test
04-01-13 DTE 5 EST(5) 2012 Transfer - Superintendent
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Selection Grade Lecturer Order Reverted
05-01-13 DTE 9 EST 1(B) 2010 Modified Transfer Order
05-12-12 DTE 2 BUD 2012 Car Loan and Motor Bike Loan Sanction
21-12-12 ED 367 DTE 2012 Transfer List
    Promotion Corrigendum
14-12-12 DTE 34/35 EST(10) 2012 New Engg Colleges at Devdurga & Chikmagalur
19-11-12 DPAR 140 RTI 2012 RTI 4 (1)A & 4 (1)B Declaration
21-11-12 DPAR 132 RTI 2012 RTI Rule 14
30-10-12 FD 06 SRA 2012 KCSR Rule 224B Amendment
27-11-12 FD 10 CSR 2012 LTC Relaxation
12-12-12 DTE 2 EST(9) 2012 KPSC Amendment
12-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Reservation for Physically disabled
06-12-12 DTE 7 EST(1A) 2008 Part 2 Principals (Non Engg) Postings after promotion
06-12-12 DTE 23 EST(1A) 2010 Part 2 Principals Postings after promotion
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Govt Holidays for 2013
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Medical Attendance Amendment
05-12-12 DTE 1 EST(9) 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
29-11-12 DTE 1 EST(9) 2012 Revision of Special Allowance to Govt Staff
    Instructions to Principal Postings
27-11-12 DTE 50/65 EST(6) Corrigendum to SDA Promotions
27-11-12 DTE 26 EST(3) 2012 Information for Promotion about Mechanic and Asst Instructor
27-11-12 DTE 16 EST(5) 2012 Promotion from Typist to Steno
27-11-12 DTE 18 EST(3) 2011 Promotion from Mechanic to Asst Instructor
27-11-12 DTE 14 EST(5) 2012 Promotion SDA to FDA
26-11-12 DTE 09 EST(1b) 2011-12 Lecturers Senior / Selection Grade Promotion
24-11-12 DTE 65 EST(6) 2011 Promotion to SDA
24-11-12 DTE 50 EST(6) 2011 Promotion to Helper
30-10-12 ED 312 UNE 2012 Transfer of Fine Arts School to Dept of Public Instruction
25-10-12 FD 26 SRP 2012 DA hike for AICTE Staff
02-11-12 DPAR 4 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
06-09-12 ED 127 DTE 2012 Gradation list of Lecturers in Polytechnics
05-10-12 DPAR 38 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
07-11-12 ED 127 DTE 2012 Corrigendum to Gradation list of Lecturers
05-10-12 DPAR 22 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Medical Reimbursement list
18-10-12 ED 191 DTE 2012 Amendment of KCSR regarding AICTE
31-10-12 DTE 70 EST(6) 2012 Information about SDA, Typist etc
30-10-12 DTE 01 EST(9) 2012 State Scale DA hike
31-10-12 DTE 09 EST(1) b 2010 Lecturer to Senior, Senior to Selection Grade Lecturer Career Advancement - Batch 3
31-10-12 DTE 19 EST(1) b 2010 Lecturer to Senior, Senior to Selection Grade Lecturer Career Advancement - Batch 2
30-10-12 DTE 19 EST(1) b 2010 Lecturer to Senior, Senior to Selection Grade Lecturer Career Advancement - Batch 1
29-09-12 DTE 151 EST(7) 2012 Voter Enrolment for Elections
05-10-12 DTE 1 EST(9) 2012 Hike in Salaries of Unskilled Labour
04-10-12 DTE 98 DEQ(1) 2011 Suspension of Sri B V Jayanth, Instructor
10-10-12 DTE 50 EST(6) 2011 Send marks card of 7th standard pass for the listed employees
17-09-12 DPAR 66 HWP 2012 Protocol for Govt Functions
10-09-12 DPAR 30 SMR 2012 Inclusion of Hospital in Schedule 1 for Medical leave
31-08-12 DPAR 8 SR 2012 EL clarification for employees retired after 01-04-2012
28-09-12 DTE 150 EST(7) 2012 DEPUTING OFFICERS TO WORKSHOP ON RTI 2005
27-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 DA 65% order for AICTE Staff
18-09-12 DTE 54 BLS 2012 Submission of NDC Bills to AG Office
01-09-12 DTE 09 BUD 2012 Aided Institutions Budget 2013-14 Requirements
07-09-12 DTE 06 EST(2A) 2012 Counselling notice for the post of Lecturers
05-09-12 DTE 06 EST(1) 2012 Counselling for the post of Civil Engg Lecutrers
05-09-12 DTE 06 EST(1) 2012 Counselling for the post of Electronics Engg Lecutrers
05-09-12 DTE 06 EST(1) 2012 Counselling for the post of Electrical Engg Lecutrers
05-09-12 DTE 06 EST(1) 2012 Counselling for the post of Computer Science Lecutrers
03-09-12 DTE 1 EST(9) 2012 Vehicle Rent allowancae to Government Employees
27-08-12 DTE 14 EST(5)2012 Promotion From S D A to F D A
16-02-12 FD 04 SRA 2010 Eligibility Service under KCSR, 247, 247A, 247B
01-08-12 DTE 5 BUD 12 Appendix B details preparation
14-08-12 DTE 14 EST(5) 2012 Details about completion of Accounts Higher and Kannada exams for SDA to FDA Promotion
13-08-12 DTE 01 EST(9) 2012 Amendments - Medical Bill, KGID, Computer Awareness, Daily Wage
01-08-12 DTE 11 EST(6) 2009 Gradation list of Office staff
04-07-12 FD 04 SRA 2010 Eligibility Service under KCSR
27-07-12 DTE 04 BUD 2012 Loans and Advances for Govt Employees
21-07-12 DTE 1 EST 9 2012 RTI Implementation
23-07-12 DTE 1 EST 9 2012 Amendment to KCSR (Compassionate Appointment)
04-07-12 DPAR 67 Senisi 2012 Verification Certificate for Passport Application
14-06-12 FD 12 SRP 2012 (III) Uniform Allowance for Group D
17-07-12 DTE 14 EST(5) 2012 Promotion Steno to FDA
17-07-12 DTE 14 EST(5) 2012 Corrigendum - FDA to Supdt Promotion
11-07-12 DTE 10 GRT (2) 2012 State scale 6th Pay implementation for Aided Institutes
30-06-12 DTE 03 EST(10) 2012 Compulsory Use of Kannada in Administration
30-06-12 DTE 03 EST(10) 2012 URGENT- Govt. Vehicle Insurance through KGID
30-06-12 DTE 03 EST(10) 2012 Engg College Transfer list
30-06-12 DTE 9 EST(1)A 2012(3) Transfer List (Poly & Engg.) and Relieving Orders
30-06-12 DTE 10 EST(9) 2012 Medical Allowance Revision for Group C & D Employees
30-06-12 DTE 10 EST(9) 2012 Revised TA & DA Guidelines 14-06-2012
30-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 Outside State Allowance revision from 6% to 10%
30-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 Rate Revision of Vehicle Allowance 14-6-2012
30-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 Maternity Leave extended from 135 to 180 days
30-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 Additional Increment in the same post for 25 & 30 yrs
30-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 Service matters of Joint Directors/Equivalent Cadre
27-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 AICTE Scale DA Revision from 58% to 65%
19-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 KCS Rule-247A Modification (Inclusion of Eligibilty Service for Pension)
19-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 EL Rules Amendment
15-06-12 DTE 03 EST(10) 2012 Transfer List (Engg Colleges)
15-06-12 DTE 10 EST(2A) 2012 Transfer List B (Lecturers)
15-06-12 DTE 5 EST(5) 2012 Transfer List C & D
12-06-12 DTE 2 EST(9) 2012 Death Benefit for NPS Scheme
01-06-12 DTE 1 EST(9) 2012 IR Clarifications for EL Encashment
04-06-12 DTE 2 EST(9) 2012 Sixth pay scale (State) for Aided Institutions
26-05-12 DTE 11 EST (2) 2012 Transfer Corrigendum
25-05-12 DTE 11 EST (2) 2012 Transfer List A & B
25-05-12 DTE 23 EST (6) 2012 Transfer List C & D
02-05-12 DTE 14 EST(5) 2011 Superintendent Promotion Modification Order-3
02-05-12 DTE 14 EST(5) 2011 Superintendent Promotion Cancellation on Request
30-04-12 DTE 14 EST(5) 2011 Superintendent Promotion Modification Order-3
27-04-12 DTE 14 EST(5) 2011 Superintendent Promotion Modification Order-2
27-04-12 DTE 14 EST(5) 2011 Superintendent Transfer
17-04-12 DTE 14 EST(5) 2011 Promotion list of Superintendents
16-04-12 DTE 44 EST(2)A 2011 Lecturers Gradation List 12-04-2012
30-03-12 DTE 01 EST(9) 2011 Maintaining of Service Registers in Duplicate
30-03-12 DTE 01 EST(9) 2011 Employee Computer Leteracy Exam
27-03-12 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 295
27-03-12 DTE 01 EST(9) 2011 Hospital Inclusion @ sl. no 294
17-03-12 DTE 01 EST(9) 2011 Guidelines for Improving Polytechnic Exam Results
27-02-12 DTE 04 EST(1)A 2010 Promotion to Registrar
24-12-11 ED 225 UNE 2011 Fine Arts College Transferred to Mysore University
27-12-11 DTE 11 EST(6) 2009 Office Staff Seniority List
    Transfer List 4
    Transfer List 3
    Transfer List 2
    Transfer List1
17-11-11 DTE 01 PRO 2011 Media news about the department
08-11-11 ED 55 DTE 2008 Gradation List of Lecturers
10-10-11 ED 148 TPE 2009 Extension of Career Advancement facilities to Lecturers in Aided Polytechnics
27-07-11 ED 167 DTE 2011 Inclusion of Mr Md Hayat in the gradation list
16-06-11 DTE 1 EGU 2011 Drawing Officers to meet ADO regarding HRMS
15-06-11 DTE 15 EST(2)A 2011 Posting - Lecturers Government Polytechnic (Civil Engg) Counselling
14-06-11 DTE 49 EST(7) 2011 Financial and Administrative Management Training
09-06-11 DTE 41 EST (7) 2011 Provide the list of Employees retiring in the next two years