ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Exam-Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
30-12-17 BTE 12 ECS(2) 2017 CE ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
23-12-17 BTE 12 ECS 02 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-12-17 BTE 11 ECS 02 2017 Malpractice Students Admission to 2,4 & 6th Semester
22-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 21-12-17
21-12-17 BTE 07 EPS 2017 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ
21-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-19-12-17 & 20-12-17
19-12-17 BTE 8 EPS 2017 Suggestion for 167th Board Meeting Nov/Dec 2017
19-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-18-12-17
18-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-15-12-17,16-12-17 & 17-12-17
    Valuation Camp memo Nov/Dec17 Exams
16-12-17 BTE/01/ECS(02)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-14-12-17
14-12-17 BTE 12 ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-12-12-17& 13-12-17
12-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-11-12-17
10-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-08-12-17& 09-12-17
    Details to be sent to the Secretary, BTE
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
16-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿ‌ಎಸ್/ಸಿ‌ಓ/ಡಿ‌ಸಿ‌ಎಸ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು
08-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-07-12-17& 08-12-17
06-12-2017 BTE/01/EBL(4) 2017 Exam renumeration to be credited through RTGS/NEFT
05-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-05-12-17
05-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-04-12-17
04-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-03-12-17
01-12-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-30-11-17
30-11-17 BTE/05/ECS(3)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
30-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-29-11-17
29-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-28-11-17
25-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-25-11-17ರಿಂದ 27-11-17
27-11-17 BTE/06/ECS(1) /2017 02-12-2017 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
25-11-17 BTE/12/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-22-11-17ರಿಂದ 24-11-17
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
21-11-17 BTE/06/ECS (1)/2017 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವ ಏ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು
21-11-17 BTE/06/ECS (1)/2017 M404-Machine design and drawing ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
21-11-17 BTE/05/ECS (3)/2017 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
20-11-17 BTE 05 ECS(3) 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
18-11-17 BTE 06 ECS(1) 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ
14-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು
16-11-17 BTE/3/EPS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ
15-11-17 BTE 06/ECS(1)/2017 Verification of question papers for Nov/Dec 2017exams on18-11-2017
14-11-17 BTE 06 ECS(1) /2017 2017 ನವೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
09-11-17 BTE/3 EPS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
10-11-17 BTE 10 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕುರಿತು
10-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
07-11-17 BTE/06/ECS(1)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ
07-11-17 BTE/42/EFS/2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್17ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ
04-11-17 BTE/96/ECS(3) 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
02-11-17 BTE/96/ECS(3)2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
31-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
30-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
30-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
28-10-17 BTE/01/EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು
28-10-17 BTE/95/ECS(3)2017 ಸಿ-15 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್) ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ Machine Design-15ME53T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
27-10-17 BTE/06/ECS(1)2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
24-10-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
24-10-17 BTE 01 EAP 2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು
17-10-17 BTE/01/EAP / 2017 2017-18 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
11-10-17 BTE/16/EFS/2017 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
10-10-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
07-10-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
03-10-17 BTE/16/ECS/2017 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-17 BTE/05/ECS3/2017 Depute staff for exam work
22-09-17 BTE/01/ECS2/2017 Various Exam Board members meeting for Nov/Dec 17 exams
22-09-17 BTE/01/ECS2/2017 Staff on Nov/Dec17 exam work
16-09-17 BTE/06/ECS 3/2017 Committee for DCE(General) and DCE(Draftsmanship) syllabus comparative study
18-09-17 BTE 01 ECS2/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
11-09-17 BTE/01/EBL(4) 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ಸಂಭಾವನೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-09-17 BTE/75/ECS 3/2017 Visit of research scholars from Germany to various polytechnics
07-09-17 BTE 01 ECS2/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
07-09-17 BTE 01 ECS2/2017 CS/DCS/COಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ 14-09-17 ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
01-09-17 BTE 13 EPS 2013 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕಾಲ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
04-09-17 BTE/01/ECS(2) /2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
30-08-17 BTE/01/ECS(2) /2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 BTE/09/ECS(2) /2017 C -09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು
23-08-17 BTE/06/ECS(1) /2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
23-08-17 BTE/01/ECS(2) /2017 C-03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ Nov/Dec 17 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
21-08-17 BTE 05 ECS(01)/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
18-08-17 BTE 01 ECS(02)/2017 Board meeting for Nov/Dec2017 exams
    2003 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ C03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ C15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
07-08-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ದೃಡೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
26-07-17 BTE 01 EAP 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
25-07-17 BTE/02/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಟ್ಕಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
22-07-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
22-07-17 BTE/16/EFS/2017 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
19-07-17 BTE 06 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನೂನ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
17-07-17 BTE/01/EAP/2017 2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು
14-07-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ
11-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
10-07-17 BTE /16/EFS/2017 2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
04-07-17 BTE/01/EBIL(1)(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಕುರಿತು
29-06-17 BTE/07/EPS-2017 BTE ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-07-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ
28-06-17 BTE 01 EAP 2017 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು
29-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
27-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
27-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
23-06-17 BTE/03/ECS2/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-06-17 BTE/01/EBIL(4) 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭಾವನೆ/ಪ್ರಯಾಣ/ದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು RTGS/NEFT ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
23-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಭೆಯ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ
17-06-17 BTE/16/EFS/2017 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ತಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು
20-06-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ /ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು
19-06-17 BTE/01/EAP(3)/2017 CIPET ಮೈಸೂರು-ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-06-17 BTE/01/EAP/2017 21-06-17 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ
16-06-17 ಬಿಟಿಇ/08/ಇಸಿಎಸ್/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 166ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
13-06-17 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(3)/2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್(2)/2017 ವಿವಿಧ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
25-05-17 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(3)/2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರಸೀದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-06-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಈ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2017 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
02-06-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಭಾವನೆ
01-06-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
29-05-17 BTE/01/ECS(2)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ರ ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-05-17 BTE/01/ECS(2)/2016 2017 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಥಿಯರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ
26-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
25-05-17 BTE/03/ECS(3)/2015 Affiliation fee details-Reminder
24-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Update Valuers List in BTELinx
23-05-17 BTE/01/ECS(02)/2017 Update Kannada lecturers list in BTELinx
18-05-17 BTE/8/EPS/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 166 ನೇ ಸಭೆ
18-05-17 BTE/07/EFS-2016-17 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
19-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-17-05-17ರಿಂದ 19-05-17
18-05-17 BTE/03/ECS(3)/2015 BTE ಇಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-13-05-17ರಿಂದ 16-05-17
17-05-17 BTE/07/EPS/2017 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ
16-05-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಈ/06/ಈ‌ಸಿ‌ಎಸ್91)/2016 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ
16-05-17 BTE/01/ECS(02) 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ
    CO ,CS DCS and IA verifier ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-11-05-17ರಿಂದ 12-05-17
12-05-17 BTE/06/ECS(1)/2016 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
11-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-10-05-17
11-05-17 BTE /11/ECS(2)/2016 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 17 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು
10-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-09-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-06-05-17 ರಿಂದ 08-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-04-05-17 ರಿಂದ 05-05-17
08-05-17 BTE/01/ECS2/2017 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು-27-04-17 ರಿಂದ 03-05-17
02-05-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 06/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(1)/2016 Verification of question papers for 2017 April/May Theory exams
02-05-17 BTE/01/ECS(1)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ
27-04-17 BTE/01/ECS(2)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Concrete Technology (15CE43T) ವಿಷಯದಲ್ಲಿDesign Data Code Book ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
26-04-17 BTE/01/ECS(2)2017 Mobile phones prohibited in exam halls
21-04-17 BTE/11/ECS2/2016 2017ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
17-04-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೋರ್ಸ ವೈಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 BTE 01 EAP 2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಕ್ಷೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
17-04-17 BTE06/ECS(1)/2016 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
19-04-17 BTE/01/ECS(2)2017-18 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
17-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು .
11-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
18-04-17 BTE/3/EPS/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
17-04-17 BTE/07/EPS/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಗಳನ್ನುಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
18-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.
18-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
18-04-17 BTE 06/ECS(1)/2016 Verification of Question papers for April/May Theory Exam 2017
15-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 ವಿಜ್ಣಾನ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ
13-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2017 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ (CS BOard)
13-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ BTE Linx ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
11-04-17 BTE/01/ECS3/2017 ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2017 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ
07-04-17 ಬಿ ಟಿ ಇ/06/ಇಸಿಎಸ್(1)/2016 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
05-04-17 BTE/01/EAP/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
04-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 e-mail IDs of Chairmans April /May exams2017
01-04-17 BTE/01/ECS(3)/2017 Directions to CS for April/May17 practical exams
03-04-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Not to sanction leave during April/May2017 exams
31-03-17 BTE 06/ECS(1)/2016 Clarification on subject 15AT43P
    Recruitment notification for the post of Assistant court secretaries
01-04-17 BTE/01/ECS3/2017 Exam Board members meeting on 06-04-17
28-03-17 BTE/19/EAP/2017 April/May 2017 draft time table meeting
28-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Update candidate list for APRIL/MAY17 theory exams
17-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Extended revaluation camp@ GWPT Bangalore
16-03-17 BTE/13/EPS/2013 Send Sakala Applications through Sakala Portal
15-03-17 BTE/30/EPF/2016-17 April/ May 2017 exams stationary supply
09-03-17 BTE/11/ECS(02)/2016 Board meeting for April/May 2017 exams-2
06-03-17 BTE/11/ECS(02)2015 Question paper indent for April/May2017 exams
03-03-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation results of NOV/DEC16 exams
27-02-17 BTE/11/ECS2/2016 Board meeting for April/May2017 exams-1
23-02-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Applying for revaluation after taking photocopies of Nov/Dec16 exams theory subjects
17-02-17 BTE/08/EFS/2016-17 Return amount of anwer booklet without ATS number
17-02-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Nov/Dec16 exams malpractice punishment details
06-02-17 BTE/11/ECS(2)/2015 Nov/Dec16 Theory exam Photo copies
10-02-17 BTE/03/ECS(3) 2015 Fee for BTE affiliation 2016-17
13-02-17 BTE/11/ECS(02) 2016 Revaluation at MEI Polytechnic from 20-02-17
01-02-17 BTE/06/ECS(1)/2016 Calendar of Events for APRIL/MAY 17 exams
31-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry on 06-02-17
31-01-17 BTE/11/ECS(02) 2016 Depute staff for Revaluation duty
30-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry for Nov/Dec16 exams
30-01-17 BTE/10/ECS(2)/2016 Update revaluation information of Nov/Dec16 exams
24-01-17 BTE 55 ERS 3 2016 Exam fee for Bridge subjects of students of Central Institute of Plastic Technology
25-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation dates of Diploma results extended
21-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Date extention for applying Revaluation and photo copy
17-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry of NOV/DEC 2016 Exams
16-01-17 BTE/08/EFS/2016-17 Stationary for April/May 2017 exams-Reminder2
12-01-17 BTE/19/EAP(2)/2016 Result of Kannada Bridge subject withheld
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Last chance in April/May 2017 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Exam fee notification for April/May 2017 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry of Nov/Dec16 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Exam fee application
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Surrender of results of Nov/Dec16 exams
11-01-17 BTE/11/ECS(2)/2016 Revaluation and photo copy of Nov16 exams
11-01-17 BTE 19 EAP 2016 Diploma Results on 12-01-2017 at 4 pm
02-01-17 BTE/29/EFS/2016-17 Stationary for April/May 2017 exams-Reminder1
29-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Action on absentees for Nov/Dec 2016 Valuation
27-12-16 BTE/11/ECS2/2016 Procedure to be followed at Decentralized Valuation centres
26-12-16 BTE/08/EFS/2016-17 Principals to give explanation for making answer booklets Unusable with ATS seal in Nov/Dec16 exams
22-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Action on absent valuators
20-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Meeting Notice for board members on 21-12-16
20-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Directions to Valuers
17-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Valuation memo 3 to 5 for Nov/Dec2016
16-12-16 BTE/08/EFS/2016-17 Stationary for April/May 2017 exams
15-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Valuation memo(2) for Nov/Dec2016
15-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Valuation Memo for Nov/Dec Exam 2016
12-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Verification of Scheme of valuation by exam board members
09-12-16 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answer for exam on 09-12-16
    Thanks giving letter for NOV/DEC16 exams
07-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 06-12-16
06-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 05-12-16
06-12-16 BTE/05/ECS(1) 2016 M404-Machine Design and drawing theory exam timing
    Format to be send regarding CO,CS and DCS
05-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 03-12-16 and 04-12-16
03-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 NOV/DEC16 Exam Board meeting
03-12-16 BTE/11/ECS(2)/2016 Instructions to prepare scheme of valuation
03-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 02-12-16
02-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 01-12-16
01-12-16 BTE/05/EBIL(3) 2016-17 Exam remuneration through RTGS/NEFT
01-12-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 29-11-16 and 30-11-16
29-11-16 BTE 19 EAP 2016 To announce in Notice board regarding exam related informations
28-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 26-11-16
26-11-16 BTE/19/EAP/2016 Letter to Treasury regarding exam postponement
26-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 25-11-16
25/11/2016 BTE 19 EAP 2016 Exams scheduled on 28/11/2016 postponed to 09/12/2016
25-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 24-11-16
24-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 22-11-16 and 23-11-16
22-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exam on 21-11-16
21-11-16 BTE/01/ECS2 2016 Prepare model answer for exams 18-11-16 and 19-11-16
09-11-16 BTE19/EAP/2016 Revised Time table of NOV/DEC16 theory exams
07-11-16 BTE/05/ECS(1)/2016 Depute route officers for theory papers
05-11-16 BTE/3/EPS/2016 Merging of exam centres for NOV/DEC 16 exams
07-11-16 BTE/02/ECS(2)/2016 Depute Staff on Exam duty
05-11-16 BTE 01/ECS(3)/2016 Staff allotment for practical exams
04-11-16 BTE/01/ECS(3)/2016 Additional phone numbers of Board chairmen
04-11-16 BTE/01/ECS(3)/2016 Despatch of practical exam MLs
02-11-16 BTE/01/ECS(3)/2016 Email IDs of Chairmans for Nov/Dec Semester Exams
25-10-16 BTE /05/ECS(1)/2016 Awareness camp for students and staff for exams
24-10-16 BTE /05/ECS(1)/2016 Not to sanction leave during exams
25-10-16 BTE/02/ECS(2)/2015 Staff on exam duty
24-10-16 BTE/01/ECS2/2016 Exam orientation at Chintamani and KGF
19-10-16 BTE/01/ECS2/2016 Exam Board members meeting on 25-10-16
19-10-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Orientation program for NOV/DEC16 exams at Bellary
14-10-16 BTE/19/EAP/2016 Provisional Time Table of NOV/DEC16 exams
18-10-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Orientation program for NOV/DEC16 exams in Chitradurga
    Use of envelopes in NOV/DEC16 theory exams
18-10-16 BTE/01/EST(2)/2016 Revised Orientation Program Schedule for NOV/DEC16 exams in Mysore and chanpatna
14-10-16 BTE/09/EFS 2016-17 Use of various envelopes in NOV/DEC16 exams
17-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Orientation Program Schedule for NOV/DEC16 exams in Mysore and chanpatna
17-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Orientation Program Schedule for NOV/DEC16 exams in Bidar,Gulbarga,Bijapur,Baglkote,Raichur,Koppal and Bellary
14-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Team 2 Orientation Program Schedule for NOV/DEC16 exams
14-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Team 4 Orientation Program Schedule for NOV/DEC16 exams
13-10-16 BTE/01/ECS2/2016 Orientation program for NOV/DEC 2016 exams
05-10-16 BTE/01/ECS2/2016 Orientation program for new coding system for NOV/DEC16 exams on 06-10-16
01-10-16 BTE 05 ECS(1) 2016 Exams as per Calendar of Events
29-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Exam board meeting
27-09-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Indent for Question papers
17-09-16 BTE/05/ECS(1)/2016 To complete the syllabus
08-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Clarification on malpractice decision of April/May2016 exams
07-09-16 BTE/01/ECS2/2016 Meeting for different boards regarding Nov/Dec 2016 Exams
29-08-16 BTE 20 ERS(3) 2016 Bridge subjects for ITI lateral entry 2016-17
29-08-16 BTE 19 EAP 2016 Admission eligibility for higher semester after revaluation
29-08-16 BTE 19 EAP 2016 Exam fee without fine for offline admission
26-08-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Revaluation results of April/May 2016 exams
25-08-16 BTE/01/ECS(2)/2016 MalPractice cases decision for APRIL/MAY 2016 exams
22-08-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Revaluation after taking photo copy of answer scripts of 2016 APRIL/MAY Exam
18-08-16 BTE 01/ECS(02)/2016 Disciplinary Action on teaching staff who fail to attend revaluation
10-08-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Revaluation at MEI polytechnic from 18-08-16
01-08-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry of APRIL/MAY16- Final
01-08-16 BTE 33 ECS(1) 2015-16 Depute staff for Revaluation preparation work -list2
01-08-16 BTE/01/ECS(02) 2016 Depute staff for Revaluation preparation work
28-07-16 BTE/05/ECS(1)2016 Calendar of events for NOV/DEC2016 Exam
28-07-16 BTE/01/ECS9(2)/2016 Malpractice enquiry for April/may16 exams
25-07-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Date extended for Revaluation and photo copy of April/May16 exams
23-07-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Date extended for Revaluation and photo copy of April/May16 exams
14-07-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Students to study C-15 syllabus
20-07-16 BTE/01/ECS(02)/2016 Malpractice enquiry committee for APRIL/MAy 2016 exams
14-07-16 BTE 01 ECS 92) 2016 Malpractice enquiry of April/May2016 diploma exams
14-07-16 BTE/01/ECS(2) 2016 Malpractice Enquiry May 2016
    Revaluation, Fees, Photocopy, etc Circulars
    Result Circular
    Diploma Results May-2016
08-07-16 BTE/05/EBIL(3) 2016-17 Exam work TA/DA not remitted through RTGS/NEFT
06-07-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry for Sri kalabyraveshvara polytechnic students
    Final year diploma Revaluation results announced
04-07-16 BTE/08/EFS/2016-17 Reminder-2 Stationary details for NOV/DEC2016 exam
02-07-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Revaluation after photocopy of final year May16 exam
30-06-16 BTE/13/EPS/2013 BTEs SAKALA service through SAKALA Portal
22-06-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Revaluation of Final year DCET papers
24-06-16 BTE/08/EFS/2016-17 Stationary details for NOV/DEC2016 exam
20-06-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Valuation of Non DCET papers
18-06-16 BTE/01/ECS(2)/2016 Malpractice enquiry for April/May2016 Exam
17-06-16 BTE/01/ECS(2)/2015 Date extended for Photo copy and Revaluation for final year withheld cases
14-06-2016 BTE/05/EBL(3) 2016-17 Exam TA/DA not remitted through RTGS/NEFT
    Date extended for Photocopy and Revaluation
    Decentralized Valuation Memo 3
    Decentralized Valuation Memo 2
09-06-2016 BTE/01/ECS(2)/2015 Valuation memo for April/May exam 2016
08-06-2016 BTE/01/ECS(1) 2015 Revaluation and photocopy for Final year April/May 2016Exam
06-06-2016 BTE/08/EFS/2016-17 Exam stationary for NOV/DEC 2016 exam
27-05-2016 BTE/05/ECS(1) 2015 Disciplinary action on absent valuators
    Relieve valuers immediately
19-05-2016 BTE/28/EFS 2016-17 Discripancy in Answer Booklets may be intimated
18-05-2016 BTE/05/ECS(1) 2015 DCET Central Valuation 2016
13-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 12th of April/May 2016
12-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 10th of April/May 2016
11-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 05,06,07 and 08 of April/May 2016
10-05-2016 BTE/07/EPS/2016 Thanks giving letter from the secretary
10-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Meeting for different boards regarding April/May2016 exams
04-05-2016 BTE/03/EBILL(1) 2015-16/2016-17 Exam Remuneration through RTGS/NEFT
05-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 03 and 04 of April/May 2016
03-05-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 30 and 02 of April/May 2016
30-04-2016 BTE/01/ECS2/2016 Prepare model answers for exams completed on 28 and 29 of April 2016
29-04-2016 BTE/01/ECS2?2016 Prepare model answers for exams completed on25,26 and 27 of April 2016
28-04-2016 BTE/81/EAP/2015 Clarification on rumours about Theory Exam on 30-04-2016
    Details of CO,CS,DCS and IA verifier
23-04-2016 BTE/01/ECS(2)/2016 Staff on Exam duty
18-04-2016 BTE/1/ECS(2)/2016 Register number entry in the April/may16 exams
23-04-2016 BTE/1/ECS(2)/2015 Instructions to send Answer booklets in malpractice case
22-04-2016 BTE/01/ECS(2)/2016 9PT61 Web Technology theory exam postponed
16-04-2016 BTE 01/ECS01/2016 Route officers for April/May 2016 theory exams
04-04-2016 BTE 18 EAP 2015 Revised time table for April/May 2016 exam
16-04-2016 BTE 01/ECS(2)/2016 Verification of question papers for 2016 April/May exam
15-04-2016 BTE/3?EPS/2016 Clubbing exam centres for April/May 2016 exam
1204-2016 BTE/05/ECS(1)/2015 Direction to CS/DCS/CO for exam April/May 2016
12-04-2016 BTE/01/ECS(1)/2016 IA verification April/May 2016
12-04-2016 BTE/01/ECS(02)/2016 Depute the staff to ARPIL/MAY 2016 semester exam
11-04-2016 BTE/01/ECS(3) 2016 Practical exam and answer script bundles
05-04-2016 BTE/01/ECS(3)/2015 Contact details of Board Chairmen
05-04-2016 BTE/01/ECS(1)/2015 Not to sanction leave during exams
05-04-2016 BTE/01/ECS(3)/2016 APRIL/MAY 2016 practical exams
31-03-2016 BTE/03/EBL(1) 2012-13 Remuneration Through RTGS/NEFT
28-03-2016 BTE 18 EAP 2015 Provisional time table for April/May Exam
31-03-2016 BTE/02/ECS 2 /2015 Meeting for APRIL/MAY Exam Committee
28-03-2016 BTE 18 EAP 2015 Revaluation Results of NOV/DEC 2016
19-03-2016 BTE/13/EPS/2013 BTE Sakala services through SAKALA Portal
23-03-2016 BTE/05/ECS (2)/2015 Malpractice NOV/DEC 2015 exam
14-03-2016 BTE/02/ECS2/2015 Re-valuation of photo copied answer scripts
09-03-2016 BTE/02/ECS2/2015 Meeting of Examiners Comittee for Apr/May 2016 Examinations
03-03-2016 BTE/02/ECS(2)/2015 Revaluation camp at MEI Polytechnic,Bangalore
02-02-2016 BTE/02/ECS(1)/2015 Calender of Events APRIL2016
    Government orders for fee Exemption
29-02-2016 BTE/02/ECS(2)/2015 Malpractice Enquiry on 05-03-2016
23-02-2016 BTE 03 ECS (2) 2013 Affiliation Fee 2015-16 memo
22-02-2016 BTE/02/ECS (02) 2015 Deputing staff for Nov-2015 Exam Revaluation work
17-02-2016 BTE/11/EPS 2015-16 Resubmission of request for Diploma certificates.
10-02-2016 BTE 17 EAP 2015 Instructions to students readmitted to 2nd semester during academic year2015-16
    Exam fee, Surrender of Results, Revaluation, Photocopy Circulars
05-02-2016 BTE/05/ECS(2)/2015 Malpractice Enquiry of Nov/Dec 2015 Exam
05-02-2016 BTE/18/EAP/2015 Diploma Results on 12-02-2016
25-01-2016 BTE 11 EPS 2013 URGENT!! Reminder! Diploma Certificate Statistics
19-01-2016 BTE 11 EPS 2013 Diploma Certificate Statistics
16-1-2016 BTE 15 EAP 2015 Issue of Diploma certificates
07-01-2016 BTE/26/EFS/2015-16 Exam Stationary for Apr/May 2016
06-01-2016 BTE/08/ECS(2)/2015 162nd Board Meeting Agenda
05-01-16 BTE/02/ECS(2)/2015 Action on Valuation Absentees
26-12-15 BTE/02/ECS(2)/2015 Nov-Dec 2015 Examinations Valuation Memo3
26-12-15 BTE/02/ECS(2)/2015 Nov-Dec 2015 Examinations Valuation Memo2
26-12-15 BTE/02/ECS(2)/2015 Nov-Dec 2015 Examinations Valuation Memo1
21-12-15 BTE/26/EFS /2015-16 Stationary for April 2016 Exams
08-12-15 BTE/02/ECS 2/2015 Prepare Model Answer for exams held on 01-12-15 and 07-12-15
07-12-15 BTE/07/EPS /2015 Thanks to all the staff of Polytechnics from Secretary BTE,Bangalore
04-12-15 and 05-12-15 BTE/02/ECS 2/2015 Prepare Model Anewer for exams on 02-12-15,03-12-15,04-12-15 and 05-12-15
01-12-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Prepare Model Answer for exams on 30-11-2015
27-11-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Reopening of classes for Even semester
30-11-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Preparation of model answer for exams on26-11-2015 and 27-11-2015
25-11-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Preparation of Model answer for exams on 24-11-2015 and 25-11-2015
25-11-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Online-entry of answer booklet packet details
24-11-2015 BTE/02/ECS 2/2015 Preparation of model answer for exam on 23-11-2015
7-11-2015 BTE/7/CCT/2015-16 CCT Theory-exam time table
23-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Preparation of Model answers for exams on 20-11-15 and 21-11-15
20-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Not to sanction leave during exams
20-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Preparation of Model answers for exam on19-11-15
    Information of CS, CO, DCS
19-10-2015 BTE/02/ECS2/2015 Preparation of Model answers for exam on18-11-15
17-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Answer Booklets usage for NOV/DEC2015 exams
02-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Register number Entry
16-11-2015 BTE/02/ECS(01)/2015 Exam Duty Essential
07-11-2015 BTE/02/ECS(01)/2015 IA Verifier during NOV/DEC2015 exam
05-11-2015 BTE/02/ECS(01)/2015 Route officers for Nov-15 Theory exam
31-10-2015 BTE 04 EAP 2015 Revised Coursewise TimeTableNOV2015 Exams
    Answer Booklet Bundles despatch
    Route Officers
02-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Register Number entry
02-11-2015 BTE/02/ECS(2)/2015 Malpractice Circular
02-11-2015 BTE/02/ECS(3)/2015 Instructions to send Answer booklets and ML bundles of Practical exams
31-10-15 BTE/02/ECS(2)/2015 Verification of Question paper requirements
31-10-15 BTE 03 ECS 2015 Clubbing Exam Centres
    Revised TimeTable NOV15
    Not to sanction leaves during exams
    Chairmen's Email IDs
    Revised Time Table
29-10-2015 BTE/02/ECS(2)2015 Practical Exams after Theory Exams in Hulakoti and Naragunda polytechnics
29-10-2015 BTE/02/ECS(3)/2015 Information on Practical Exams NOV/DEC 2015
28-10-2015 BTE/02/ECS(02)2015 Information on Diploma exams NOV/DEC2015
15-10-2015 BTE 04 EAP 2015 Provisional Tmetable Nov2015
06-10-2015 BTE/07/EFS/2015-16 Stationary materials for NOV/DEC 2015 Exams
06-10-15 BTE/14/EPS/2015 ICT initiaties committe in BTE
29-09-2015 BTE 02/ECS (2)/2015 Attendance of BTELINKZ training participants
24-09-15 BTE 01 EAP 2015 Time Table meeting on 30-09-2015
22-09-2015 BTE 02/ECS(2)/2015 Training for BTELINX on 29-09-2015
14-09-2015 BTE 02/ECS(2)/2015 Deputation of staff for BTELINX and zonal centre management
25-08-2015 BTE /04 EAP 2015 Admission for students passed in revaluation April/May 2015
14-08-15 BTE 01 ECS(2)/ 2015 Information on APRIL/MAY 2015 theory exam photo copies
06-08-15 BTE 01 ECS(2)/ 2015 April/May 2015 exam malpractice decision
05-08-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Revaluation at MEI polytechnic
03-08-15 BTE 01 ECS(2) 2015 APRIL/MAY2015 Exam Answer script photo copies
01-08-15 BTE/ 07/ EFS/ 2015 NOV/DEC Exam stationary details
01-08-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Calender of events NOV/DEC 2015 exams
01-06-15 ED 116 TPE 2015 External Diploma has been stayed from 2015-16
28-07-15 BTE 04 EAP 2015 Bridge Course for ITI Lateral Admission Students
23-07-15 BTE 01 ECS(2) 2015 2015 Aril/May Photocopy & Revaluation
23-07-15 BTE 01 ECS(2) 2015 2015 April/May Malpractice Enquiry
16-07-15 BTE 01 ECS 2 1015 April/May 2015 Malpractice Enquiry Meeting
    G.O Regarding Fee Exemption & Re-embursement
    Final Year MP Punishment Deatils
14-07-15 BTE 04 ECS 2015 Revaluation May 2015
14-07-15 BTE 04 ECS 2015 Student Mp Enquiry Dates
14-07-15 BTE 04 ECS 2015 Result Surrender May 15
14-07-15 BTE 04 ECS 2015 Exam Fee Formats
14-07-15 BTE 04 ECS 2015 Exam Fee Notification Nov 2015
10-07-15 BTE 04 ECS 2015 Announcement of April/May 2015 Results
08-07-15 BTE 01 ECS 2 2015 April/May 2015 Results on 13-07-15
08-07-15 BTE 01 ECS 2 2015 Last Chancein Nov/Dec2105 for Non-Equivalent Subjects(C-03)
07-07-15 BTE 01 ECS 2 2015 Photocopy of Answer Scripts of Final Year Dispatched
03-07-15 BTE 05 ECS(1) 2015 Revaluation Results Final year May 2015
29-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Revaluation after Receiving PhotoCopy
25-06-15 BTE 01 ECS 2 2015 Photo Copy of DCET 2015 April/May
24-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Revaluation Memo 2
24-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Revaluation Memo 1
23-06-15 BTE 08 ECS(2) 2015 161st Board meeting of BTE
22-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 DCET MalPractice Enquiry April/May 2015
19-06-15 BTE 04 EAP 2015 Marks Statement attestation by Principal for DCET
15-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 MalPractice Enquiry April/May 2015
    Last date for Revaluation extended
11-06-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Revaluation & Photocopy of Answer Scripts April/May 2015
10-06-15 BTE 04 EAP 2015 Final Year Result of April/May 2015
03-06-15 BTE 01 ECS 12015 Theory Valuation
18-05-15 BTE 05 ECS1 2015 Relieve Staff for Valuation
14-05-15 BTE 05 ECS1 2015 Central Valuation May 2015
12-05-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation9
09-05-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation8
07-05-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation7
06-05-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation6
05-05-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation5

02-05-15

03-05-15

BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation4
28-04-15 BTE/01/ecs(1)/2015 Issue of Additional Sheets in Theory Examination
29-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation3
28-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation2
27-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Preparation of Scheme of Valuation1
25-04-15 BTE 01 EAP 2015 Diploma Exam on 30-04-2015 postponed to 10-05-2015
20-04-15 BTE 01 ECS(1) 2015 Preserving Blue Books and IA Marks Register
17-04-15 BTE 01 ECS(3) 2015 Exam staff list updation
17-04-15 BTE 01 ECS(1) 2015 Exam Duty Essential
17-04-15 BTE 01 ECS(3) 2015 Despatch of Practical Answer Books and Marks list Bundles
16-04-15 BTE 01 ECS 2 2015 Use of Old stock Answer Books
15-04-15 BTE 03 EPS 2015 Clubbing of Examination Centres
13-04-15 BTE 01 ECS(1) 2015 IA Verification 2015
13-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Route Officers April May Exams 2015
08-04-15 BTE 01 ECS(1) 2015 Theory and Practical Exam Start Dates
08-04-15 BTE 01 ECS(1) & (2) 2015 Question papers Verification and Nodal Officers for Transportation
08-04-15 BTE 01 ECS(1) 2015 Pracatical Exams April 2015
06-04-15 BTE 05 ECS(1) 2015 Instructions to April - May 2015 Exams
30-03-15 BTE 01 ECS(2) 2015 E-mail ids of Chairmen of Exam
04-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Procedure for Malpractice cases
04-04-15 BTE 01 ECS(2) 2015 Writing Reg Nos in Answer Scripts
25-03-15 BTE 03 ECS(2) 2013 Online Affiliation of Polytechnics
23-03-15 BTE 01 EAP 2014 Provisional Time Table for Diploma Apr-May 2015 Exams
10-03-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Avoid Exams on 18-04-2015 and 19-04-2015
05-03-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Malpractice results Nov 2014
05-03-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Revaluation Result of Nov 2014
03-03-15 BTE 01 EPS 2013 Discontinuation and Recontinuation of Diploma
18-02-15 BTE 21 EFS 2014-15 Indent for Exam Stationary Apr-May 2015 a
18-02-15 BTE 21 EFS 2014-15 Indent for Exam Stationary Apr-May 2015
18-02-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Revaluation circular
11-02-15 BTE 01 EAP 2014 Withheld results
05-02-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Malpractice Enquiry
05-02-15 BTE 04 ECS(1) 2014 Calender of Events April-May 2015
04-02-15 BTE 01 EAP 2014 Fee Exemption and Refund for SC/ST Students - Reg
03-01-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Last date for Photocopy of Answer scripts extended to 04-02-2015
27-01-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Malpractice Enquiry 2015
24-01-15 BTE 21 EFS 2014-15 Exam Stationary April/May 2015
22-01-15 BTE 01 EAP 2015 Diploma Results on 24-01-2015
    Exam Application Form
22-01-15 BTE 02 ECS(2) 2014 Malpractice Enquiry
    Revaluation, Photocopy, Exam Fee circulars
01-01-15 BTE 08 ECS 2014 159th meeting of Board of Technical Examination
19-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Action on Absentees to Valuation
18-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
11-12-14 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಇ‌ಪಿ‌ಎಸ್ 14 ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ
11-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Revised ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನCirculars
04-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of valuation & Model answers 15
03-12-14 BTE 07 EPS 2014 Letter of Thanks
04-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of valuation & Model answers 14
02-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of valuation & Model answers 13
01-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 12
29-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 9.10.11
01-12-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Academic Calendar 2014-15
29-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scrutiny of Model Answers
26-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 7,8
24-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 4,5,6
21-11-14 BTE 01 EBL (1)2014 Remuneration to Treasury Officer, Police etc ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷ ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆಸಂಭಾವನೆ
20-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Town Planning Subject Title Clarification
19-11-14 BTE 21 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 3
18-11-14 BTE 21 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer 2
17-11-14 BTE 21 ECS(2) 2014 Scheme of Valuation and Model Answer
17-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Use of new answer scripts in Dr TMA Pai Polytechnic, Manipal
15-11-14 BTE 02 ECS(2) 2014 Services under Sakaala
14-11-14 BTE 04 EFS 2014 Clear Old answer scripts before issueing new lot of answer scripts
13-11-14 BTE 04 ECS(1) 2014 Shortage of Question Paper
    Clubbing of Exam Centres
11-11-14 BTE 04 ECS(1) 2014 GPT Zalaki - Change of Exam Centre
13-11-14 BTE 04 ECS(1) 2014 Principals details not updated in BTELINX
11-11-14 BTE 04 ECS(1) 2014 Invigilators not to use mobile phones
06-11-14 BTE 11 ECS(2) 2014 Deputing IA Verification Officers
  BTE 02/ 01 ECS(2 / 3) 2014 IA Marks entry, Practical marks list bundles, Display of Scheme of Valuation
03-11-14 BTE 01 EAP 2014 Duties of CS/DCS/CO
27-10-14 BTE 01 ECS 03 2014 Practical Exams list online
31-10-14 BTE 02 ECS 02 2014 Register No. entry in Answer Scripts
31-10-14 BTE 02 ECS 02 2014 Instructions to follow during Malpractice cases
    QP Verification for Exam Nov 2014
    IA veificationNovDec2014
    Email IDs of chairmans for PracticalExam
    Route Officers for Exam Nov 2014
29-10-14 BTE 02 ECS 02 2014 Deputing nodal officers for Examination centres
25-10-14 BTE 01 EBL(1) 2012-13 Rise in Examination remuneration limit upto Rs. 21000/-
    Students and Institutions may access exam information from www.btekarnix.net instead of www.wptmangalore.
com/btelinx
14-10-14 BTE 01 EAP 2014 Timetable of Diploma Exams Nov 2014
09-10-14 BTE 04 ECS 1 2014 Exam duty mandatory and no leave sanction
10-10-14 BTE 04 ECS 1 2014 Final Update Master Candidate list for Diploma Exams
29-09-14 BTE 04 ECS 1 2014 Update Master Candidate list for Diploma Exams
18-09-14 BTE 01 EAP 2014 Provisional Timetable of Diploma Exams
12-09-14 BTE 8 ECS 2014 Application for Diploma Certificates
01-09-14 ED 121 TEP 2014 Fees for Equivalency and Transcript Certificate
    Exam activity review meet
03-09-14 BTE 01 ECS(2) 2014 Revaluation Result April 2014
27-08-14 BTE 01 ECS 2 2014 Details of candidates appearing for Non-Equivalent subjects
25-08-14 BTE 01 EAP 2014 Admission for Revaluation Students
25-08-14 BTE 11 ECS 2013 Exam Revenue details
18-08-14 BTE 01 ECS 2 2014 Malpractice Enquiry proceedings
14-08-14 BTE 04 EFS 2014 Exam Stationary for Nov 2014 Exam Reminder 1
11-08-14 BTE 01 ECS 2 2014 Photocopy of Manuscripts April 2014
02-08-14 BTE 01 EAP 2014 With-held result
01-08-14 BTE 04 ECS 1 2013 Calendar of Events of Odd Sem 2014-15
28-07-14 BTE 01 ECS 2 2013 Affiliation fees for 2014-15
30-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Revaluation at MEI Polytechnic
18-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Malpractice Enquiry
17-07-14 BTE 01 EAP 2012 Carry Over of Bridge Course for Lateral Entry Students
15-07-14 BTE 04 EFS 2014 Exam Stationary for Nov 2014 Exam
    Exam fee Notification Nov 2014
    Principals to attest Marks Cards
07-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Photocopy and Revaluation
07-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Equivalency for Subjects
07-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Theory and Practical Classes
    Malpractice dates
07-07-14 BTE 01 ECS 2 2014 Malpractice Circular
23-06-14 BTE 01 EBL (1) 2014 Remuneration for Treasury and Police Staff for Examination duty
26-06-14 BTE 01 ECS 2 2014 DCET Revaluation Circulars
23-06-14 BTE 08 EPS 2014 Board meeting of BTE
21-06-14 BTE 01 EAP 2014 Security in Valuation Camp
20-06-14 BTE 01 ECS 2 2014 Release of withheld results
20-06-14 BTE 01 ECS 2 2014 Malpractice Enquiry Dates
18-06-14 BTE 01 ECS(2) 2014 CP Valuation venue changed to GRICP
16-06-12 BTE 01 EAP 2014 Diploma Final Year Result May 2014 and Revaluation
13-06-14 BTE 01 ECS 02 2014 Revalutation ciruclar
13-06-14 BTE 01 ECS 02 2014 Valuation Camp Officers
02-06-14 BTE 01 ECS 02 2014 Valuation Memos 2014
15-05-14 BTE 02 ECS 01 2014 Action on Valuation Absentees
    Instructions to Valuers
25-05-14 BTE 02 ECS 01 2014 Valuation of CET Diploma Answer Scripts
14-05-14 BTE 01 EST(2) 2014 Scrutiny of Model Answers & Schemes
    CO CS DCS information
03-05-14 BTE 01 ECS 2 2014 Exam circular 3
03-05-14 BTE 01 ECS 2 2014 Exam circular 2
15-11-12 BTE 01 EAP 2012 Guidelines to Chief Superintendents of Exams
29-04-14 BTE 01 ECS 2 2014 Disbursal of Diploma Exam Question Papers
23-04-14 BTE 01 ECS 2 2014 Exam Route Nodal Officers
23-04-14 BTE 11 EPS 2014 Deputation of Exam Officials
    Exam Circulars
19-04-14 BTE 02 ECS 01 2014 Instructions to Principal, CS, CO, DCS
15-04-14 BTE 01 ECS (2) 2014 Question Paper Requirement
    Course wise Time Table
11-04-14 BTE 01 EAC 2014 Theory Time Table 2014
10-04-14 BTE 01 ECS (2) 2014 Email IDs of chairmen
05-04-14 BTE 02 ECS 01 2014 Duties of CS DCS CO
02-04-14 BTE 01EAP 2014 Diploma Theory Time Table
20-03-14 BTE 02 ERS 3 2013 admission extension to external candidates
24-03-14 BTE 04 EAP 2013 Jewargi Marks Cards
14-03-14 BTE 02 ECS(2) 2013 SMP punishment clarification
13-03-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Revaluation results Nov 2013
07-03-2014 BTE 01 ECS(1) 2014 2014 april/may diploma exam schedule
24-02-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Exam Revaluation Chairmen
24-02-14 BTE 24 EFS 2014 Exam Stationary indent - Reminder 2
17-02-14 BTE 24 EFS 2014 Exam Stationary indent - Reminder 1
12-02-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Malpractice Notification
01-02-14 BTE 11 EPS 2013 Sri R.Manjunath reported as Secretary BTE
05-02-14 BTE 01 ECS(1) 2013 Diploma Exams April 2014
05-02-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Revaluation Details
27-01-14 BTE 02 ERS(3) 2013 Enrolment for External Diploma
30-01-14 BTE 24 EFS 2014 Exam stationery indent
25-01-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Malpractice dates
22-01-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Exam for subjects having no equivalent subject
25-01-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Malpractice Notification
21-01-14 BTE 02 ECS(2) 2013 Photocopy & Revaluation Details
24-01-14 BTE 01 EAP 2012-13 Result, Exam fee notification, Revaluation Circulars
30-12-13 BTE 02 ECS(2) 2008 Affiliation Inspection Team-3 2013-14 (Revised Itenerary)
06-01-14 BTE 02 ECS(2) 2008 Affiliation Inspection 2013-14
19-12-13 BTE 03 EBL(1) 2012-13 Valuation camp bill Submission
09-12-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Valuation Circulars 2013
04-12-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Scrutiny of Scheme of Valuation
23-11-13 BTE 13 ECS 2013 Sakaala Services
26-11-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Survey Camp
07-11-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Malpractice procedure
07-11-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Register Nos. in Answer Scripts
18-11-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Exam Stationary Transportation
12-11-13 BTE 01 ECS(2) 2013 Diploma Exam Subjects Equivalency
    Chief Superintendent 533
11-11-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Supply of Question Papers
07-11-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Verification of Question Papers
08-11-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Relieving RUSA Co-ordinators
08-11-13 BTE 02 ECS(3) 2013 Relieve CS / DCS / CO
06-11-13 BTE 01 ECS(3) 2013 No Leave sanction during exams
    Exam Circulars on 08-11-2013
07-11-13 BTE 01 ECS(3) 2013 Chief superintendent list - additional
    Diploma Exam Time Table Coursewise
24-10-13 BTE 01 EAP 2013 Revised Exam Time Table
29-10-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Verification of Question paper Indent
28-10-13 BTE 02 ECS 2 2013 Revaluation results
25-10-13 BTE 03 EAP 2013 Clubbing of Exam Centers
25-09-13 BTE 01 EAP 2013 Provisional Time Table Nov 2013
26-08-13 BTE 09 EFS 2013 Exam Stationary Reminder
17-09-13 BTE 01 ECS (2) 2013 SMP Clarification
29-08-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Exam fee dates
26-08-13 BTE 09 EFS 2013 Exam Stationary Indent
23-08-13 BTE 08 ECS(2) 2008 Affiliation for Polytehnics
19-08-13 BTE 01 EAP 2013 Student details in Candidate list and IA Marks
07-08-13 BTE 02 ECS(2) 2013 Revaluation Memo
05-08-13 BTE 01 ECS 2 2013 Subject Equivalency for Diploma Subjects
29-07-13 BTE 02 ECS(1) 2013 Nov 2013 Exam Calendar of events
    Result, Exam fee notification, Revaluation Circulars
13-06-13 BTE 01 ECS 2 2013 Duties of Revaluation
12-06-13 BTE 05 ECS(1) 2013 Modified list of Valuation Officers -2
10-06-13 BTE 05 ECS(1) 2013 Modified list of Valuation Officers
06-06-13 BTE 01 ECS(1) 2013 Result, Revaluation and Zonal Valuation circulars
09-05-13 BTE 01 ECS(1) 2013 Valuation Information
03-05-13 BTE 01 ECS(1) 2013 Examination Information
17-04-13 BTE 01 EAP 2012-13 Proceedings of BTE
08-04-13 BTE 05 ECS(1) 2012 Verification of Question Papers
09-04-13 BTE 05 ECS 01 2012 Diploma CET Aspirants - option
08-04-13 BTE 05 ECS 01 2012 Guidelines for Chief Superintendents
01-04-13 BTE 01 EAP 2012-13 Diploma Examination Revised Time Table
15-03-13 BTE 05 ECS 01 2012 Examination Dates
08-02-13 BTE 05 ECS(1) 2013 April 2013 Exams Information
08-01-13 BTE 2 ERS(3) 2012 External Diploma Notifications
19-01-13 BTE 1 EAP 2013 Carryover Petitions
10-01-13 BTE 03 ECS(1) 2012 Absence for Valuation
19-12-12 Nov 2012 Nov-2012 Valuation Memos and Circulars
06-12-12 BTE 02 ECS(2) 2012 Examination Fee for Subjects withou Equivalency
28-11-12 BTE 01 EAP 2012 Allowing Carryover students to Examination
20-11-12 BTE 03 ECS(1) 2012 Amendment to Diploma Exam Time Table
    Updated Diploma Time Table Nov 2012
05-11-12 BTE 03 EPS 2012 Clubbing of Exam Centres
15-11-12 BTE 01 EAP 2012 Guidelines to Chief Superintendents of Exams
06-11-12 BTE 01 ECS(1) 2012 IA Verification Nov 2012
30-10-12 BTE 03 ECS(1) 2012 Exam Time Table Amendment 2
03-11-12 BTE 02 ECS(1) 2012 Awareness to students about Exams
30-10-12 BTE 03 ECS(1) 2012 Exam Time Table Amendment
17-10-12 BTE 08 ECS(2) 2008 Affiliation of Polytechnics for the year 2012-13
18-10-12 BTE 01 EAP 2012 NOV 2012 Exam Time Table
18-10-12 BTE23EAFS 2011 NOV 2012 Exam Stationery Information
10-09-12 BTE03ERS(3) 2011 External Diploma (2012-13) Admission & IA Marks
24-09-12 BTE01EAP 2012-13 Candidate List Updation of Nov/Dec 2012 Exam
15-09-12 BTE01ECS(2) 2012 Students Exam (May 2012) Malpractice Enquiry Decisions
29-08-12 BTE 11 EPS 2011 Attestation of 6th sem Diploma marks card
21-08-12 BTE 08 EPS 2012 Cancellation of Exam Centres
23-08-12 BTE 02 ECS(2) 2012 Nov-Dec 2012 Exam - Calendar of Events
18-08-12 BTE 01ECS2 2012 REVALUATION RESULT
10-08-12 BTE 01 EAP 2012 Subjects for ITI Lateral Entry students
24-07-12 BTE 01 ECS(2) 2012 Relieval of Lecturers for Revaluation
24-07-12 BTE 01 ECS(2) 2012 Subject Equivalency for 3rd and 4th Sem and Final appearance for Diploma Exams
28-07-12 BTE 01 EAP 2012 Carry over for ITI to Diploma Students
25-07-12 BTE 01 EAP 2012 Exam Fee for Nov 2012 Exams
24-07-12 BTE 01 ECS 2 2012 Subject Equivalency and Final Appearance
23-07-12 ED 152 TPE 2012 Carry over subjects raised to 8 for academic year 2011-12
11-07-2012 BTE 01 ECS 2 2012 Rotation of Subjects among Faculty
06-07-2012 BTE 01 EAP 2011-12 April/May-2012 Exam Results, Result Surrender, Photocopy, Revaluation & Nov/Dec- 2012 Exam Fee Notification.
12-06-2012 BTE 23 ESS 2011 Exam Stationary Stock Report
21-06-2012 BTE 02 ECS(2) 2012 Action against absence to valuation
29-05-2012 BTE 01 ECS(2) 2012 Valuation Zones, Dates and Guidelines
29-05-2012 BTE 01 ECS(2) 2012 Valuation Centres
19-05-2012 BTE 02 ECS(2) 2012 Valuation Circular 2012
02-05-2012 BTE 01 ECS(1) 2012 Question Paper Account
28-04-2012 BTE 01 ECS(2) 2012 April/May-2012 Exam QP Requirement
23-04-2012 BTE 01 ECS(2) 2012 GuideLines for April/May-2012 Exam Conduction
25-04-2012 BTE(01) ECS(1) 2012 April/May 2012 Exam Q.P. Requirement Verification
26-03-2012 BTE(01) ECS(1) 2012 April/May 2012 I.A Verification Check List
10-04-2012 BTE(01) ECS(3) 2012 April/May 2012 Diploma Practical Exam
21-04-2012 BTE(01) EAP 2012 Revised May 2012 Diploma Exam Time Table as on 21-04-2012
19-04-2012 BTE(01) ECS(2) 2012 May 2012 Theory Examination circulars
11-04-2012 BTE(01) ECS(2) 2012 Appointment of Exam Room Invigilators-Regarding
20-04-2011 BTE(03) ECS(1) 2010 Exam Duty for WorkShop Staff
12-04-2012 BTE(01) EAP 2011-12 Revised Diploma Sem Theory Exam Time Table April-May 2012
10-04-2012 BTE(01) ECS(3) 2012 Practical Exam Chief Supdt April 2012
10-04-2012 BTE(01) EAP 2012 05-05-2012 Diploma Exams Postponed to 20-05-2012
05-04-2012 BTE(11) EFS 2011-12 Diploma Exam Stationery April-May 2012
26-03-2012 BTE EPS(2) 2011-12 Last 3 Years Statistics of Differently Abled Students
15-03-2012 BTE 02 ECS(2) 2010 Malpractice Cases w.r.t. Nov/Dec 2011 Exams
15-02-2012 BTE 02 ECS(2) 2011 Affiliation Inspection (Year 2011-12) Inspection Team-3
15-02-2012 BTE 02 ECS(2) 2011 Affiliation Inspection (Year 2011-12) Inspection Team-4
15-02-2012 BTE 02 ECS(2) 2011 Affiliation Inspection (Year 2011-12) Inspection Team-5
15-02-2012 BTE 02 ECS(2) 2011 Affiliation Inspection (Year 2011-12) Inspection Team-1
09-03-2012 BTE 02 ECS 2011 Revaluation Memo BTE Exam Nov-2011
05-03-2012 BTE 22 EFS 2011 Indent for Exam Stationary
01-03-2012 BTE 01 EAP(2) 2011

Exam fee for Lateral Entry Candidates

27-02-2012 BTE 04 ECS(2) 2011 Apl-May 2012 Exam Schedule
21-02-2012   e-Aution Notification (Pulp)
21-02-2012 BTE/ 19/ EFS/ 2011 e-Tender Notification (Answer Booklets)
07-02-2012 BTE 01 ECS(2) 2011 Exam Circulars Feb 2012 (Result, Revaluation & Exam Fee)
06-02-2012 BTE 03 ERS(3) 2011 External Diploma Notification and Application
18-01-2012 BTE 08 ECS(2) 2008 Affiliation Circular 2012
16-01-2012 BTE 02 ECS(2) 2011-12 Absence for Valuation
27-12-2011 BTE 15 EFS 2011-12 Answer books Statistics
27-12-2011 BTE 02 ECS(2) 2011-12 Duties of Valuers and Reviewers
19-12-2011 BTE 02 ECS(2) 2011 Valuation Dates of Nov 2011 Theory Exams
19-11-2011 BTE 04 ECS(1) 2011 Change in time table
02-11-2011 BTE 03 ECS(1) 2011 Clubbing Exam Centres
19-10-2011 BTE 03 ECS(1) 2011 IA Entry Details
09-11-2011 BTE 03 ECS(3) 2011 Allotment of Practical Chief
09-11-2011 BTE 02 ECS(2) 2011 Conducting Theory and Practical Exams
03-10-2011 BTE 01 ECS(2) 2011 Exam Instructions
18-10-2011 BTE 01 ECS(1) 2011 Issue of Data Book during Machine Design Theory Exam (9ME53)
14-10-2011 BTE 02 ECS(2) 2011 Postponement of Practical and Theory Exams
30-09-2011 BTE 03 ECS(1) 2011 Revaluation Results May 2011 announcement regarding
12-09-2011 BTE 01 ECS(1) 2011 Subject Equivalency for Diploma Exams Nov 2011
02-09-2011 BTE 02 ECS(1) 2011 Regarding Revaluation April 2011
19-08-2011 BTE 09 EFS 2010-11 Exam Stationary for Nov 2011
09-08-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Exam Fee for Nov 2011
06-08-2011 ED 172 TEP 2011 Carry over raised to 10 Subjects
04-08-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Extension of fees date for carry over students
30-07-2011 BTE 01 EAP 2011 Carryover raised to 6 subjects for Diploma
14-07-2011 BTE 01 EAP 2011 Result Notification Memos and Circulars
    List of Valuers
31-05-2011 BTE 02 ECS (2) 2011 Valuation of Diploma Exams
17-05-2011 BTE 01 ECS (2) 2011 Clarification for CP Typing Exams
05-05-2011 BTE 04 EAP 01 2011 Inviting details for issue of Diploma Certificates
21-04-2011 BTE 03 ECS(2) 2011 Combining of Exam centres
05-04-2011 BTE 02 ECS(2)/2010-11 Regarding Appointment of Verification Officers for IA Marks
05-04-2011 BTE 02 ECS(2)/2010-11 Guidelines for Theory and Practical Exams 2011
18-03-2011 BTE/05/EAP(1)/2010-11 Details of SC/ST students continuing education format
09-02-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Revaluation and Photocopy of Results
09-02-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Registering for Apl-May Exams 2011
09-02-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Withdrawal or Surrendering Results
09-02-2011 BTE 01 EAP 2010-11 Announcement of Results
08-11-2010 BTE 03 ECS(1) 2010 Verification of Question papers for Exams by Principals / Chief Superintendents
09-11-2010 BTE 02 ECS(2) 2010 About Time Table for Nov-Dec 2010 Exams
09-11-2010 BTE 02 ECS(2) 2010 Permission for Annual Scheme Students for Nov-Dec 2010 Exams
29-10-2010 BTE 02 ECS(2) 2010 Question paper Indent
28-10-2010 BTE 02 ECS(3) 2010 Practical Exams Postponement
27-10-2010   Verification Check List for I A Marks