ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


Fine Arts Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
08-11-17 DTE/40/ಚಿಕಘ/2014-15/2198 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
18-02-17 DTE /NSS/02/IDP/2016-17 Provide Information on Academics and examination activities of Finearts schools / colleges
04-11-16 DTE/01/ಚಿಕಘ/2016-17 Very Urgent-Furnish Academic and exam activities information of Fine arts Schools
21-11-15 DTE/40/FAI/2012-13 New Private Fine arts institutions' approval and admission approval by DTE.
21-11-15 DTE/10/FAI/2014-15 Fine Arts institutions circulars on DTE website
31-08-15 DTE/10/FAU/2014-15/1720 Workload and timings for Fine Arts Schools
30-10-12 ED 312 UNE 2012 Transfer of Fine Arts School to Dept of Public Instruction
24-12-11 ED 225 UNE 2011 Fine Arts College Transferred to Mysore University