ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


HRMS-Government Circulars


Date DTE order number Subject
    ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ HRMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    Effecting Promotion and Demotion in HRMS
    Message from HRMS
03-05-17 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 21 ಇಆ ಇ 2017 HRMS ನಲ್ಲಿ 28-03-17 ಮತ್ತು 11-04-17 ನಡುವೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ bilಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ