ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Inspection Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
13-09-17 DTE/09/INS(3)/2017 Result analysis of April/May2017 exams and guidelines
29-05-17 DTE/25/INS(3)/2016 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್16 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ-ಜ್ಣಾಪನ
10-05-17 DTE/25/INS(3)/2016 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್16 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ
03-05-17 DTE/23/INS(3)/2016/253 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ
23-03-17 DTE/23/INS(3)/2016 All institutions to provide Biometric Attendance
23-03-17 DTE/25/INS(3)/2016 Result analysis of Nov/Dec2016 diploma exams
    C-15 Academic Inspection Formats Annexures 1,2, 3 and 4
20-02-17 DTE/25/INS(3)/2016/4690 Actions to be taken in all Polytechnics to improve Results
14-02-17 DTE/25/INS(3)/2016/4689 Result Analysis of NOV/DEC 2016 Exams
24-01-17 DTE/24/INS(3)/2016 Surprise Inspection visit to Govt/Aided/Private polytechnics
24-01-17 DTE/25/INS(3)/2016 Result Analysis of NOV/DEC16 exams
23-01-17 DTE/01/INS(3)/2016 Biometric Attendance information in Govt/Aided Polytechnics and Engineering Colleges
06-10-16 DTE/09/INS(3)/2016/1942 Academic and administrative Inspection dates
06-10-16 DTE/09/INS(3)/2016/1943 Prepare for Academic and administrative inspection
19-09-2015 DTE/01/INS(3)/2013/1931 Schedule of Academic Inspection for September and october2015