ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ತನಿಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು Inspection Circulars


ದಿನಾಂಕ Date
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DTE Order No.
ವಿಷಯ Subject
15-12-18 DTE/14/INS(3)/2018 ಡಾ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿಯವರ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
13-09-17 DTE/09/INS(3)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2017 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ Result analysis of April/May2017 exams and guidelines
29-05-17 DTE/25/INS(3)/2016 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್16 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ-ಜ್ಣಾಪನ
10-05-17 DTE/25/INS(3)/2016 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್16 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ
03-05-17 DTE/23/INS(3)/2016/253 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ
23-03-17 DTE/23/INS(3)/2016 ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ All institutions to provide Biometric Attendance
23-03-17 DTE/25/INS(3)/2016 ನವೆಂಬರ್ 2016 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ Result analysis of Nov/Dec2016 diploma exams
    C-15 Academic Inspection Formats Annexures 1,2, 3 and 4
20-02-17 DTE/25/INS(3)/2016/4690 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ /ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ Actions to be taken in all Polytechnics to improve Results
14-02-17 DTE/25/INS(3)/2016/4689 ನವೆಂಬರ್ 2016 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ Result Analysis of NOV/DEC 2016 Exams
24-01-17 DTE/24/INS(3)/2016 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Surprise Inspection visit to Govt/Aided/Private polytechnics
24-01-17 DTE/25/INS(3)/2016 Result Analysis of NOV/DEC16 exams
23-01-17 DTE/01/INS(3)/2016 Biometric Attendance information in Govt/Aided Polytechnics and Engineering Colleges
06-10-16 DTE/09/INS(3)/2016/1942 Academic and administrative Inspection dates
06-10-16 DTE/09/INS(3)/2016/1943 Prepare for Academic and administrative inspection
19-09-2015 DTE/01/INS(3)/2013/1931 Schedule of Academic Inspection for September and october2015