ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


NBA-engineering Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
24-11-17 DTE/NBA-M/2015-16 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತಾ(NBA) ಸಂಬಂಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
07-11-17 DTE/NBA-M/2015-16 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತಾ(NBA) ಸಂಬಂಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
03-08-17 DTE/NBA-E/2015-16 ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -NBA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
04-07-17 DTE/NBA-E/2015-16 ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -NBA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
01-07-17 DTE/NBA-Engg /2015-16 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
22-06-17 DTE/NBA-Engi/2015-16 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಾನ್ಯತ ಸಂಬಂಧಿ NBA ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
21-04-17 DTE/NBA-E/2015-16 Govt/Aided/Private Engg College and Polytechnics to submit the NBA Status report
21-04-17 DTE/NBA-E/2015-16 Engg Colleges to Submit the listed Reports
    Meeting proceedings
    Attendance certificate for the NBA meeting held on 20-09-16
03-09-16 DTE/01/NBA-ENGG/2015-16 NBA-Meeting of GECs
    Appointing co-ordinators for NBA(Govt.Engg)
    Procedings of NBA(Engg)Meeting held on 04-06-2016
26-05-16 DTE/01/NBA-ENGG/2015-16 NBA meeting for ENGG colleges on 04-06-16
03-05-16 DTE/35/LRDC/2014-15 Inclusion of members for NBA committee in Govt.Engineering colleges.
16-12-15 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/2992 Preparation for NBA