ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


NBA-polytechnic Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
08-01-18 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
16-09-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA team visit to LVP Hassan
01-04-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA team visit to CPC Mysore
    NBA scorecard format to polytechnics
22-06-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು
11-04-17 DTE/NBA/01/2017-18/74 NBA ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (SAR) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
28-03-17 DTE/NBA/01/2017-18 Workshop on MHRD/AICTE schemes at BVVS polytechnic, Bagalkote
22-03-17 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 Depute officers for NBA workshop at PDA Engineering College, Kalaburgi
03-01-17 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/4084 Submission of Application for NBA Accreditation
05-12-16 DTE/35/LRDC/LRDC/2014-15 NBA team visit to institutions
29-11-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 First phase grant release to Govt. polytechnics selected for NBA program
    JSS Polytechnic Acrreditation
13-10-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA Inspection by state team
13-10-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 NBA workshop at JSS women's Polytechnic, Mysore
28-09-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA state level team visit to institutes
14-09-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 NBA-Submission of finance details to AICTE
30-08-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 Submission of Progress report on NBA Accreditation by first phase selected programs
27-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 Attend NBA workshop at BMSCE,Bangalore
18-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 3 days NBA workshop at BMSCE,Bangalore
18-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 Phase -I selection of programs for NBA
13-07-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA Selection of Programs Phase-I
    STTP on OBE and NBA at BVVS,Bagalkot
27-06-16 DTE02 DVP(1) 2016 Permission for GPT to use registration amount of NBA towards program fee
22-06-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA-Notice
    Pre-Qualifier-NBA
28-05-2016 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR Submission
11-05-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 Submit SAR
03-05-16 DTE/35/LRDC/2014-15 Inclusion of members for NBA committee in Govt.Engineering colleges.
22-04-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 Date extended for SAR submission
30-03-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA workshop at GPT,Gajendragad
11-03-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 One day workshop on NBA Accreditation at VETBVL polytechnic,Bangalore
16-02-16 DTE 02 DVP(1) 2015 NBA Registration new Order
29-02-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/6846 Submission date extended for Self assessment report for programmes
    New SAR for accreditation
25-1-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR for programmes to be accreditated.
25-1-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 Information on Accreditation fees
    NBA Orientation Workshop PPT
04-01-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA Workshop Amendment order
01-01-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA Workshops
16-12-15 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/2992 Preparation for NBA
    Invitation for participation in WOSA 2016
30-11-15   Revised fees for Accreditation by NBA
16-11-2015 DTE/35/LRDC/2014-15/2599 Preparations for NBA Accreditation (Illustrated Self Assessment Report) Illustrated SAR
23-07-15 DTE 35 LRDC 2014-15 Accreditation Committee