ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


NSS Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
22-05-18 DTE/NSS/05/IDP/2018-19 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
16-05-18 DTE/NSS/08/NDPS/2017-18 ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
05-03-18 DTE/NSS/21/new Unit/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2 ನೇ ಹಂತದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
    ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ NSS ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
09-03-18 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Personal Holistic Compitance ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು
07-03-18 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
06-03-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಸ್ವ ಆ ಘ /2015 NSS ಸ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ
03-03-18 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
26-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /14/ಐ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ/2012-13 ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಸೇಯೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ
16-01-18 ಸಿಆಸುಇ 01 ರಾ ರಾ ಆ 2018 ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ 30-01-18
16-01-18 DTE/NSS/04/ಐ ಡಿ ಪಿ /2017-18 ರಾಷ್ರ್ಟಿಯ ಮತದಾರರ (NVD) ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
16-01-18 DTE/NSS/18/ವಿ.ಮ.ಶಿ /2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಯಚೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-01-18 DTE/NSS/18/ವಿ.ಮ.ಶಿ /2017-18 ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03-01-18 DTE/NSS/Activities/06/2017-18 12-01-2018 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
27-12-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 NSS ಸ್ವ-ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-12-17 DTE NSS 17 2017 Volunteers For State Level NSS Camp
27-11-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತು
21-11-17 DTE NSS 04 IDP 2017-18 ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ (VISION)-2025 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
17-11-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 19-11-17 ರಿಂದ 25-11-17 ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-11-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ (VISION)-2025 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 NSS facebook ಮತ್ತು NSS Twitter ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು
23-10-17 DTE/NSS/13/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
08-10-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
03-10-17 DTE/NSS/11/ಸ್ವ.ಸೇ.ಹಂಚಿಕೆ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
20-09-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-09-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆ 01-10-17 ರಿಂದ 15-10-17
12-09-17 DTE/NSS10RD/2017-18/31 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-17 DTE/NSS04/IDP/2017-18/31 ತೇಜಸ್ವಿ ಜೀವಲೋಕ 79 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-09-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/29 HK ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ FORCE Academy ಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
04-09-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/30 To display messages on account of teachers day
31-08-17 DTE/NSS/04 IDP/2017-18/27 NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರ
31-08-17 DTE/NSS/04 IDP/2017-18/28 NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು Rally for River ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 DTE/NSS/03/RO/2017-18 Swaccta essay and Film Competitions
17-08-17 DTE/NSS/ETI/06/2017-18/27 NSS officers training
17-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/26 NSS Adventure camp at Coorg
17-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/25 NSS Adventure camp at Badami
11-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Depute volunteers for Yuvajanotsava17-18
03-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ 75 ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುತಾತ್ಮ ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ
22-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/19 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
22-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/19 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನ
19-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Life Skills half yearly time table program for Polytechnics and engineering colleges
17-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/17 ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Program on inner Engineering with Sadhguru
15-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Life skills and councelling services from 17-07-17
06-07-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/10 ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ