ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English


NSS Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
27-12-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 NSS ಸ್ವ-ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
22-12-17 DTE NSS 17 2017 Volunteers For State Level NSS Camp
27-11-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತು
21-11-17 DTE NSS 04 IDP 2017-18 ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ (VISION)-2025 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
17-11-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 19-11-17 ರಿಂದ 25-11-17 ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
02-11-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ (VISION)-2025 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು
24-10-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 NSS facebook ಮತ್ತು NSS Twitter ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು
23-10-17 DTE/NSS/13/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
08-10-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
03-10-17 DTE/NSS/11/ಸ್ವ.ಸೇ.ಹಂಚಿಕೆ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
20-09-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
20-09-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆ 01-10-17 ರಿಂದ 15-10-17
12-09-17 DTE/NSS10RD/2017-18/31 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-09-17 DTE/NSS04/IDP/2017-18/31 ತೇಜಸ್ವಿ ಜೀವಲೋಕ 79 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-09-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/29 HK ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ FORCE Academy ಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
04-09-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/30 To display messages on account of teachers day
31-08-17 DTE/NSS/04 IDP/2017-18/27 NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರ
31-08-17 DTE/NSS/04 IDP/2017-18/28 NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು Rally for River ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
23-08-17 DTE/NSS/03/RO/2017-18 Swaccta essay and Film Competitions
17-08-17 DTE/NSS/ETI/06/2017-18/27 NSS officers training
17-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/26 NSS Adventure camp at Coorg
17-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/25 NSS Adventure camp at Badami
11-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
05-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Depute volunteers for Yuvajanotsava17-18
03-08-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ 75 ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುತಾತ್ಮ ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ
22-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/19 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
22-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/19 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನ
19-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Life Skills half yearly time table program for Polytechnics and engineering colleges
17-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18/17 ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
15-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Program on inner Engineering with Sadhguru
15-07-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Life skills and councelling services from 17-07-17
06-07-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/10 ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-06-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Life skill training from 10-07-17
04-07-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 "ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನಪದ " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
27-06-17 DTE/NSS/ETI/06/2017-18/13 NSS ತರಭೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
16-06-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
16-06-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12-06-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 "Role of Yoga on Wellness and Healing" ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ
07-06-17 DTE/NSS/IDP Life skill training
06-06-17 DTE/NSS/Activities/05/2017-18 2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
22-05-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 Depute staff from Govt. Engineering colleges to Life skills training program
19-05-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
06-05-17 DTE/NSS/03/ಪ್ರಾ.ಕ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KPSC ಆದಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ
08-05-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ -ತುರ್ತು
04-05-17 DTE/NSS/02/Awards/2017-18 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
26-04-17 DTE/NSS/02/IDP/2017-18 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
12-4-17 DTE/NSS/03/ಆ.ಇ.ಕಾ/2012-13/05 Life skills and councelling services ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03-04-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17/01 Depute NSS volunteers for Dr.B R.Ambedkar Jayanthi at Udupi
01-04-17 DTE/NSS/03/ಆ.ಇ.ಕಾ/2012-13 Enrollment of Govt. Engineering college faculty for Life skill training
24-03-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 One day workshop for students at GandhiBhavan, Bangalore
22-03-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Prohibition of Drugs/Tobacco in and around college premises
16-03-17 DTE/NSS/07/ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ/2015-16 Attendance certificate for attending NSS workshop on 14-03-17
13-03-17 DTE/NSS/03/ಆ.ಇ.ಕಾ/2012-13 Enrollment of faculty (Institutes Listed) for Life skill training
08-03-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/57 Submit Account details of NSS units
07-03-17 DTE/NSS/ಪ್ರಶಸ್ತಿ/01/2016-17 National Young Leader Award winning NSS units
07-03-17 DTE/NSS/07/ಸಲಹಾ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/2015-16 Meeting of NSS program officers and Principals
01-03-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Requisite for Additional volunteer strength from NSS units
23-02-17 DTE/NSS/03/ಅ.ಇ.ಕಾ/2012-13 Depute Principals and lecturers for Life skills and counseling services training
18-02-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS PO and Volunteers for state level youth fest
13-02-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS volunteers and PO for NIC at Ballary
14-02-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS Volunteers for Ambedkar Jnana Darshana Abhiyana Inaguaration
13-02-17 DTE/NSS/03/ಅ.ಇ.ಕಾ/2012-13 Deputation of Teaching faculty for life skill training program at NIMHANS
09-02-17 DTE/NSS/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS officers
07-02-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute Volunteers for National Integration day at Mangalore and Dharwad
31-01-17 DTE/NSS/14/e-Prashasti/2012-13/55 NSS Awards for 2015-16
27-01-17 DTE/NSS/02/IDP/2016-17/54 Volunteers for National Integration day
24-01-17 DTE/NSS/03/ಅ.ಇ.ಕಾ/2012-13 Depute staff for Training
24-01-17 DTE/NSS/03/ಅ.ಇ.ಕಾ/2012-13/52 Walkathon on Sarvodaya day
19-01-17 DTE/NSS/16/ರಾ.ಮ/ಅ.ಪಾ.ಶಿ/016-17/51 State level NSS camp from 02-02-17
13-01-17 DTE/NSS/16/S.V(1)/2012-13 Change of Venue for principals meeting on 16-01-2017
11-01-17 DTE/NSS/16/S.V(1)/2012-13 Meeting Notice to the principals of Engineering colleges and polytechnics on 16-01-2017 regarding the celebration of Vivekananda Jayanti
11-01-17 DTE/NSS/06/NIC/2016-17 Depute NSS volunteers to National Integration Camp
11-01-17 DTE/NSS/07/V.Ma.Shi/2016-17 Depute NSS volunteers for Divisional level Camp
10-01-17 DTE/NSS/10/V.Shi/2016-17 NSS special camp grants release for 2015-16
09-01-17 DTE/NSS/09/1 &2/2016-17 Regular NSS Acivities grants release
10-01-17 DTE/NSS/13/SP/2012-13 Information on Vivekananda Jayanti celebration
07-01-17   Meeting notice and Grant release regarding celebration of Vivekananda Jayanti
06-01-17 DTE/NSS/13/SP/2012-13 Principals of govt/Aided/private Engineering colleges and polytechnics in Bangalore to attend the meeting regarding celebration of Vivekananda Jayanti
05-01-17 DTE/NSS/07/Vi,Ma.Shi/2016-17 Divisional level NSS camp
29-12-16 DTE/NSS/14/e-Award/2012-13 Letter of Appreciation for Republic Day Parade
19-12-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS Volunteers and Program Officer for Camp at Shankaragatta,Shimoga
08/12/2016 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Vittiya Saksharatha Abhiyaan
03-12-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Depute NSS officers for the training
26-11-16 DTE/NSS/Award/CR-10/2008 Indira Gandhi National Award
    Celebration of Constitution day on 26-11-16
22-11-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/44 Celebration of Constitution day
05-11-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Celebrate National Unity Week from 19-11-16
    Celebration of Vigilance awareness Week-2016
    Indira Gandhi NSS Award 2015-16
25-10-16 DTE/NSS/05/NYL-Award/2016-17/42 Young leader awards from NSS units
25-10-16 DTE/NSS/Activities//01/2014-15/41 NSS Nodal Officers Responsibilities
24-10-16 DTE/NSS/14/e-awards/2012-13/39 Proposals for Directorate NSS awards
24-10-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/40 Special NSS camp during December
22-10-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17/38 Celebration of National Integration day
03-10-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/37 Sanction approval Students list and NSS officers for 2016-17
28-09-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS program officers
27-09-16 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Celebrating 'DAAN" utsav at all colleges
27-09-16 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Participation in Sadbhavana yatra on 02-10-16
23-09-16 DTE/NSS/Allc-Grants/04/2013-14 Allocation of volunteers and grants for 2016-17
23-09-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Celebration of NSS day
16-09-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS program officers at Mysore
16-09-16 DTE/NSS/RD/CR-44/08-09 Rescheduled dates for RD parade selection
06-09-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Participation of NSS Volunteers in Health expo Summit at Bengaluru
06-09-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Participation of NSS volunteers and program officers in Tejasvee Jeevaloka-77 Program
06-09-16 DTE/NSS/RD/CR-44/08-09

Participation of NSS Volunteers for selection in State & National Level RD Camp

03-09-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/32 Memo:To Submit NSS accounts
03-09-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15/31 Following Polytechnics- to clarify their stand on retaining grant in aid NSS units
01-09-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17/29 Organising Primary Health Checkup Camps
26-08-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS program officers to Gandhi Bhavan
18-08-16 DTE/NSS/03/IDP/2016-17/26 Mandatory participation for validictory function of Late sri Devraj Arasu birth centenary celebration
17-08-16 DTE/NSS/03/ /2012-13 Celebrating SADBHAVANA day on 20-08-16
17-08-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Report on Swachhta Pakhwar on 16-08-2016
16-08-16 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 NSS Volunteer participation in Late Sri Devaraj Arasu Birth Centenary Celebration
10-08-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17/22 Action Plan for Swachhta Pakhwara 2016
03-08-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS officers
28-07-16 DTE/NSS/Activites/01/2014-15 Bank Accounting Statements from all NSS Units
28-07-16 DTE/NSS/Activites/01/2014-15 Advisory Committee Details From SFU's
25-07-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS program officers at ETI,Mysore
23-07-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Audit report format for SFUs
23-07-16 DTE/Nss/Activities/01/2014-15 Format for student enrolment
14-07-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Special cleaning program to control DENGUE
16-07-2016 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for NSS officers
    Swach Bharath and Dengue Awareness campaign
14-07-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Information for the Academic Year 2016-17 from the NSS Program Officers
12-07-16 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Proposals saught for organising,National Integration,state and Zonal camps AY 2016-17
08-07-16 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Depute NSS officers for training
27-06-16 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Participation of polytechnic students in environment awareness campaign
25-06-16 DTE/NSS/AWARD/CR-10/2008/05 Extention of date to submit the proposal for Inira Gandhi NSS award and the state award
17-06-16 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Participation of NSS PO and volunteers-International Yoga Day
09-06-2016 DTE/NSS/02/IDP/2016-17 Depute NSS PO and volunteers for International Yoga day
    Establishment of Self Financed NSS units from 2016-17
01-06-2016 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Project Officers for taining camp
25-05-2016 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Revisiting NSS-SWOT program for NSS officres at Maharaja college,Mysore
24-05-2016 DTE/NSS/07/ಸಲಹ-ಕಾರ್ಯ/2015-16 Explaination for not attending the state level workshop
    Report of NSS program officers workshop held on 21-05-2016
23-05-2016 DTE/NSS/07/ಸಲಹ-ಕಾರ್ಯ/2015-16 Attendance for attending one day workshop on 21-05-2016
13-05-2016 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 NSS activity reports and account submission for AY 2015-16 -URGENT
13-05-2016 DTE/NSS/07/ಸಲಹ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/2015-16 workshop for NSS program officers at BMSCE,Bengaluru
05-05-2016 DTE/NSS/award/CR-10/2008 Proposal submission for the Indira Gandhi National award and the state award
05-05-2016 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Depute NSS Program officer for the training at ETI mysore
29-04-2016 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Furnish the details of NSS Volunteers in the electronic format
21-04-2016 DTE/NSS/Activities//01/2014-15 Participation of polytechnic and Engineering colleges in Environment Awareness Campaign
13-04-2016 DTE?NSS/ETI/08/2011012 Depute PO for training
02-04-2016 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/01 NSS state level YUVAJANOTSAVA
    Karnataka State level Award for NSS Unit
24-03-2016 DTE/NSS/ಸ್ವಆರ್ಥಿಕ/01/2015 Information on Self Financing unit
28-01-2016 DTE/NSS/activities/01/2014-15 NSS Nodal Officers for 2015-16
17-03-2016   Depute NSS volunteers for Janapada training
01-03-2016 DTE/NSS/14/E-awards/2012-13 NSS state awards for 2013-14 and 2014-15
27-02-2016 DTE/NSS/ವಿ.ಮ.ಶಿ/ಸಿಆರ್-45/2008-09 Depute NSS Volunteers and officers for NSS camp at SV polytechnic,KUMTA
12-02-2016 DTE/NSS/ರಾ.ಮ/ಅ.ಪಾ.ಶಿ/ಸಿ.ಆರ್-32/2007-08 Depute NSS Volunteers and officers for NSS camp at BVVS Polytechnic,Bagalkote
26-02-2016 DTE NSS 09 DIC 2015-16 Attendance for Digital India Workshop
22-02-2016 DTE/NSS/09/DIC/2015-16

 

Govt Engg college Representation for Digital India compaign on 25-02-2016

19-02-2016 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Depute NSS Volunteers from PVP Polytechnic and Gousia Polytechnic for women
12-02-2016 DTE/NSS/09/DIC/2015-16 Participate in Digital India campain
10-02-2016 DTE/NSS/ವಿ.ಮ.ಶಿ/CR-45/2008-09 Depute NSS volunteers and officer for 07 days NSS Camp at GPT ,Chintamani
    DRDO - employment news call for 1142 posts
28-01-2016 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/311 Depute NSS volunteers for Sadbhaavana padayaatre
    Martyrs' day -30-01-2016
    Celebrate Sardar Patel United clean drive under Swatch Bharat Mission
16-01-2016 DTE/NSS/16/s.v(1)/2012-13 Deputing NSS volunteers for state level Vivekananda jayanthi on 19-01-2016
13-01-2016 DTE/NSS/16/SV(1)/2012-13 Depute NSS Volunteers for Vivekananda Jayanthi
13-01-2016 DTE/NSS/03/Other Activities/2012-13 Two days state level workshop at Bangalore University,bangalore
    Celebration of RASHTRIYA YUVA SAPTHAHA from 12-01-2016 to 19-01-2016.
08-01-2016 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/306 Depute NSS Volunteers for Programme on Gandhiji at Maddur.
08-01-2016 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/307 Depute NSS Voluteers for Progamme on Gandhiji at Bangalore
04-01-2016 DTE NSS 03 Inter Dept Activity 2012-13 NSS Youth Day
19-12-2015 ED 39 Misc 2015 Adopt Car Pooling in Bangalore
31-12-2015 DTE NSS 14 e-Awards 2012-13 Departmental NSS Awards
01-01-2016 DTE NSS 03 Inter Dept Activity 2012-13 Celebration of Swamy Vivekananda Birth Anniversary
    Celebration of Vishwamanava Day
18-12-2015 DTWE/NSS/activities/01/2014-15 Voter awareness activities
18-12-2015 DTE/NSS/activities/01/2014-15 Appointing Zonal officers for NSS activities
09-12-2015 DTE/NSS/07/Advisory workshop/2015-16 Clarification regarding workshop for Principals and NSS officers
04-12-2015 DTE/NSS/07/Advisory workshop/2015-16/296 One day workshop for Principals and NSS officers
27-11-2015 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 Send report on celebrating First Constitution Day
23-11-2015 DTE/NSS/02/PC/2015-16 Dr. Guruprasad M Hugar Reported as NSS Officer
16-11-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/293 Celebration of First Constitution Day on 26-1-2015
07-11-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/292 Celebration of RASHTRIYA AIKYATA SAPTAHA
07-11-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/291 Celebration of Sardar Patel United Cleandrive under Swatch bharat Mission
30-10-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Celebration of" RASTRIYA EKATHA DINA "31-10-15
19-10-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13/279 NSS Cadets for state level training program at Bangalore
01-10-2015 DTE/NSS/02/APA/2012-13 SWACHHATA ABIYAANA awareness programme by NSS
23-09-2015 DTE/NSS/03/IDP/2012-13 Depute NSS volunteers for Gandhi Jayanti programme
19-09-2015 DTE/NSS/ETI/08/2011-12/274 Training for NSS officers from 30-09-2015 to06-10-2015
18-09-15 DTE NSS SAC 01 2015 Establish NSS Units
18-09-15 DTE NSS 03 IDP 2012-13 NSS State level Youth celebrations2015
18-09-15 DTE NSS Activity 01 2014-15 NSS Day Celebrations
03-09-2015 DTE/NSS/Activity/01/2014-15 Celebration of Engineer's Day
03-09-2015 DTE/NSS/03/IDP/2015-16 Bangalore District Yuvajanotsava programme
20-08-2015 DTE/NSS/ETI/08/2011-12/272 Training for NSS Officers
18-08-2015 DTE/NSS/RD/CR-44/08-09 Pre Republic day Parade selection
18-08-2015 DTE/NSS/03/Other activities/2012-13 20-08-2015 SADBHAVANA DINA and communal Harmony Fortnight
11-08-2015 DTE /NSS/allc-grants/04/2014-15 NSS Budget release 2015-16
12-08-2015 DTE /NSSactivity/01/2014-15 NSS Activity guide lines 2015-16
06-08-2015 DTE/NSS/ self budget cell/01/2015/270 NSS budget allocation
05-08-2015 DTE/NSS/EST/08/2011-12/268 NSS Program officers training
22-07-15 DTE NSS 02 PC 2015-16 NSS Coordinator Duty Report
17-06-15 DTE NSSActivity 01 2014-15 NSS Activity Expenditure & Internal Yoga Day
10-06-15 22 NSS IDY 2015-16 International Yoga Day
08-06-15 DTYE NSS ETI 08 2011-12 NSS Program Officer Training
08-06-15 DTE NSS 03 IDP 2012-13 International Yoga Day
    Vanamahotsava Abhiyana at Haveri, Dharwad and Gadag Districts
01-06-15 DTE NSS 03 IDC 2012-13 NSS Yoga Workshop
30-05-15 DTE NSS 01/2015 NSS at All Institutes
30-05-15 DTE NSS AEK CR 15 /2008-09 Jalakkagi Janavedike
20-05-15 DTE NSS 02 APA 2012-13 Relief to Nepal Earth Quake Victims
20-05-15 DTE NSS Awards CR010/2008 Proposal for Indira Gandhi NSS Award
20-05-15 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 Anti Terrorism Day
13-05-15 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 NSS Account Deatils
05-03-15 DTE 39 EST(1) A 2014 Application invited for the post of NSS Coordinator
24-02-15 DTE NSS 07 NIC 2011-12 National Integration Camp cadets and coordinators
23-02-15 DTE NSS 10 2013-15 State level Inter Polytechnic Workshop
26-02-15 DTE NSS 03 2012-13 National Integration Camp - Deputation of Cadets
12-02-15 DTE NSS 09 PDW 2013-14 Personality Development Camp
18-02-15 DTE NSS 14 Awards 2012-13 Department level NSS Awards
21-01-15 DTE NSS Activities 01 2014-15 ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ
17-01-15 DTE NSS 03 IDP 2012-13 ಗಾಂಧಿ ವಿಧರ ಪ್ರಣೀತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸೇವಕಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
07-01-15 DTE NSS 01 SLO 2012-13 Swachatha Abhiyana and avoiding plastics
09-01-15 DTE NSS SL IPC CR 32 2007-08 State level Inter Polytechnic NSS camp 2015
26-12-14 DTE NSS RD CR 44 08-09 Republic Day Camp selection list
02-01-15 DTE NSS SL IPC CR 32 2007-08 State level Inter Polytechnic NSS camp 2015
29-12-14 DTE NSS 03 ಆ.ಇ.ಕಾ 2012-13 Free workshop on Hospitality
15-12-14 DTE NSS 03 ಆ.ಇ.ಕಾ 2014 ಯುವ ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಶಿಭೀರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
16-12-14 DTE NSS 03 ಆ.ಇ.ಕಾ 2012-13 Deputing Swayam sevaks to National Integration Camp
15-12-14 DTE NSS 03 ಆ.ಇ.ಕಾ 2014 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಭಿರ
10-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ 03 ದೈ. ಅನು. 1 & 2 ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
14-11-14 DTE NSS Activity CR 26 2008-09 Details of Volunteers and NSS Program Officers
    Indira Gandhi National Award Photo
    Indira Gandhi National NSS Awardees 2013-14
11-11-14 F No 22 NSS SFU 2014 Indira Gandhi National NSS Award 2013-14 for DTE
30-10-14 ED 163 AAV 2014 Sardar Vallabhbhai Patel National Ekatha day celebration
28-10-14 F No 22 NSS SP 2014 National Unity day on 31st Oct
17-10-14 DTE NSS ETI 08 2011-12 Deputation of POs to ETI training at Mysore
18-10-14 DTE NSS 03 IDP 2012-13 Deputation of Volunteers and Officers to Workshop
14-10-14 DTE NSS Allocation 04 13-15 Volunteer allocation for 2014-15 to NSS units
23-09-14 DTE NSS RD CR 44 Republic Day Parade Selection
08-08-14 F No 22 NSS SDP 2014 Self Defence training program to Girls
04-09-14 DTE NSS RD CR-44/08-09 Selection for Republic Day Parade
18-08-14 DTE NSS ACTIVITY CR-26 2008-09 Sadbhavana Fortnight
02-08-14 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 Report on Camp Accounts
30-07-14 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 Activity Details Report
30-07-14 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 Special Camp 1, 2 & 5 days
25-07-14 DTE NSS ACTIVITY 01 2014-15 Calendar of Events
23-06-14 DTE NJSS AWARDS CR-10 2008 Indira Gandhi NSS Award
18-06-14 DTE NSS ACTIVITY CR-26 2008-09 Report on activities conducted & amount spent
05-03-2014 DTE NSS 11 RAG-II 2013-14 Release of IInd installment Grant of regular activities
21-02-2014 DTE NSS 14 Dept Awards 12-13 Organizing NSS Award Function
02-03-2014 DTE NSS 14 Dept Awards 12-13 NSS Awards
28-01-2014 YS NSS 2013-14 Inter-Dept 5 Days Workshop
29-01-2014 YS NSS 26 2013-14 National Integration Camp at Kumta- Youth Service Allocation
01-02-2014 DTE NSS 07 NIC 11-12 National Integration Camp at Kumta
03-02-2014 DTE NSS 10 IDP 2013-14 Inter college 5 days Workshop
20-01-2014 DTE NSS 14 E-Award 2012-13 NSS State level Awards
20-01-2014 DTE NSS 09 Spl Camp 2013-14 Budget released for Camp
20-01-2014 DTE NSS 03 IDP 2012-13 Deputation of volunteers
09-01-2014 DTE NSS RD CR-44/08-09 Republiuc Day Camp
28-12-2013 DTE NSS 03 IDP 2012-13 Yuvajanotsava
22-11-2013 DTE NSS 08 Spl Camp 2013-14 Budget Release for camp
18-11-2013 DTE NSS Act CR 26 2008-09 List of Program Officers
18-11-2013 DTE NSS 02 APA 12-13 Enter details in NSS Website
16-11-2013 DTE NSS Act CR 26 2008-09 Information submission
24-10-2013 DTE NSS 06 DA-1 13-14 First Instalment Release and Report
09-10-2013 DTE NSS SA(1) 2013-14 NSS Audit
11-09-2013 DTE NSS Allc Grants 04 2013-14 Allocation of Volunteer strength and Grants
03-09-2013 DTE NSS RD CR-44/08-09 Republic Day parade Camp
23-08-2013 DTE NSS CA(1) 2013-14 Audit Objection from 2009-10 to 2011-12
28-08-2013 DTE NSS 03 IDP 2012-13 Registering for Aadhar
19-08-2013 DTE NSS IDP CR 15 2008-09 Sadbhavana Dinacharane
10-07-2013 DTE NSS 7 NIC 11-12 Deputing Program Officers to National Integrataion Camp
14-03-2013 DTE NSS 16 SA(1) 2012-13 Swami Vevekananda meet
  DTE NSS NSS Information
25-02-2013 DTE NSS Award CR 10 2008 NSS State level Award Photo and Report
22-03-2013 DTE NSS Award CR 10 2008 NSS State level Award for Directorate & Mr Umapathi NSS Co-ordinator
12-02-2013 DTE NSS 08 Sp Camp12-13 Budget for Special Camp
14-02-2013 DTE NSS 14 Awards 2012-13 NSS Awards 12-13
12-02-2013 DTE NSS PD 13 2011 PD Workshop
    PO list for 2013
18-01-2013 DTE NSS 13 SV 2012-13 Volunteers for Swami Vivekananda Jayanthi
17-01-2013 DTE NSS POWS 18/ 2008 Program Officers Workshop
11-01-2013 DTE NSS idp cr 15 2008-09 Swami Vivekananda 150th Jayanthi
02-01-2013 DTE NSS St Level IDP WS CR 34 /07-08 IDP Volunteer Workshop 2
02-01-2013 DTE NSS St Level IDP WS CR 34 /07-08 IDP Volunteer Workshop 1
31-12-2012 DTE NSS IDP CR 15 2008-09 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda
01-01-2013 DTE NSS ETI 08 2011-12 Program Officers Training
02-01-2013 DTE NSS RD CR 44 2008-09 State Republic Day 2013
03-11-2012 DTE NSS 07 NIC 2011-12 National Integration Camp 2012-13
12-12-2012 DTE NSS CR-32 2007-08 State level NSS Camp
30-11-2012 DTE NSSACM CR-16 2006-07 NSS Advisory Panel meet
30-11-2012 DTE NSS 08 Sp Camp 2012-13 Budget for Special Camp
16-11-2012 DTE NSS HD CR 15 2008-09 Prevention of Dengue spread
19-11-2012 DTE NSS 03 IDP 2012-13 National Integration Week
20-11-2012 DTE NSS IF Rally CR 40 2008-09 Air Force Mega Recruitment Rally
08-11-2012 DTE NSS Allc Grants CR-14 2008-09 Modification of allocation of NSS volunteer strength
08-11-2012 DTE NSS New Unit CR 17 2008-09 Allocation of new NSS Units
10-10-2012 DTE NSS AEK CR 15 2008-09 Registration for Voters List
28-09-2012 DTE NSS 07 DA 2012-13 First instalment of Budget release
29-09-2012 DTE NSS Activities CR 26 2008-09 Approval of Students and Officers for the year 2012-13
21-08-2012 DTE NSS Activities CR-26 /08-09 NSS day Celebration
17-09-2012 DTE NSS 04 U-RedCross/2012-13 Guidelines for Establishment of Red Cross Society
18-09-2012 DTE NSS RD CR-44/08-09 Pre Republic Day Parade Selection (South States)
01-09-2012 DTE/NSS/N-Unit/CR-17-/2008-09 Allocation of Volunteer Strength - new institutes
10-09-2012 DTE/NSS/Allc Grants/CR-14-/2008-09 Allocation of Volunteer Strength
18-08-2012 DTE NSS RD CR -44/08-09/29 Republic Day Parade Training
16-08-2012 DTE NSS 03 IDP 2012-13 "VishwaManava" - Samskruthika Habba Competition
13-08-2012 DTE NSS 03 IDP 2012-13 Sadbhavana day celebration
17-07-2012 DTE/NSS/Awards/CR-1-/2008 Application for NSS Awards
13-07-2012 DTE/NSS/IF Rally/CR-40/2008-09 Air Force Recruitment
02-06-2012 DTE NSS 04 U-Red Cross/2012-13 Starting of Red Cross units at all Polytechnics
08-06-2012 DTE/NSS/01/SLO/2012-13 Vrukshaarohana Program at Polytechnics
25-05-2012 DTE/NSS/Activity/CR-26/2008-09 Submitting Accounts for the year 2011-12
27-04-2012 DTE/NSS/IF Rally/CR-40/2008-09 AirForce Recruitment Aug-2012 (NSS)
31-03-2012 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008-09 HIV Control and Awareness Programme (NSS)
14-03-2012 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008-09 150th Birth Anniversary of Sri Madamohan Malavi, Freedom fighter
14-03-2012 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008-09 Encouraging Healthy food habits
13-03-2012 DTE/NSS/07/ Grants-01/2010-11 Release of 2nd Instalment
13-03-2012 DTE/NSS/SL/IDP/WrkShp/CR 34 State Level Interdepartment 5-days voluntary workshop allocation
07-03-2012 YS/S/NSS/2011-12 Inter department state voluntary 5-day workshop
15-02-2012 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008-09 Condolence in Special Camp
03-01-2012 DTE/NSS/RD/CR-RR/08-09 Republic Day Camp
31-12-2011 DTE/NSS/DC/CR-45/2008-09 Division Level Camp
26-12-2011 DTE/NSS.sc/09/2011-12 Special Camp
21-12-2011 DTE/NSS/DC/CR-45/2008-09 Divisional Camp
16-12-2011 DTE/NSS/ State level Camp
16-12-2011 DTE/NSS/ Deputing Project Officers to Camp
02-12-2011 DTE/NSS/SC/2011-12 Budget for special camp
09-12-2011 DTE/NSS/IF RALLY/CR-40/2008-09 Airmen Recruitment Rally
15-12-2011 DTE/NSS/ETI/08/2011-12 Training for Program co-ordinators
01-10-2011 DTE/NSS/Activities/CR26/2008-09 Information regarding registration, budget, reports etc.
09-10-2011 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008 Leadership and Personality Development Camp, Raichur
29-09-2011 DTE/NSS/AEK/CR-15/2008-09 Restrain the use of Plastics
13-09-2011 DTE/NSS/IFRally/CR-40/2008-09 Recruitment Rally for Air Force Airmen Cancelled
13-09-2011 DTE/NSS/IFRally/CR-40/2008-09 Recruitment Rally for Air Force Airmen
09-09-2011 DTE/NSS/RD/CR-44/2008-09 Deputing Cadets to Republic Day Parade Camp
09-09-2011 DTE/NSS/Activities/CR26/2008-09 Engineers Day Celebration
25-08-2011 DTE/NSS/Activities/CR26/2008-09 NSS Activities 2011-12
25-08-2011 DTE/NSS/Activities/CR26/2008-09 NSS Programs 2011-12
25-06-2011 22/NSS/Reg/2011/265 Observance of International Day against drug abuse &lllicit traficking on 26th June
01-06-2011 NSS / /CR 15/2008-09 Deputing Volunteers to NSS Camp at Shimoga
03-03-2011 No.DTE/NSS/Div Special Camp/CR 45 /2008-09 North Karnataka Division level Special Camp voluntary allocation
22-02-2011 No.DTE/NSS/07/Grants-II Grants Release 2nd Instalment
07-02-2011 DTE/NSS/VK-13/2011 Workshop on problems of Youth
29-01-2011 DTE/NSS/CR-45/2007-08 Deputing students and officers to Camp at Sagar
21-01-2011 DTE/NSS/CR-32/2008-09 Deputing students and officers to Camp at Bagalkot
19-01-2011 DTE/NSS/Special Camp/08 Grants Release for Special Camp3
13-01-2011 DTE/NSS/CR-15/2008-09 Deputing students to Youth meet at Mangalore
12-01-2011 DTE/NSS/CR-15/2008-09 Permission to Medical Checkup and Awareness
12-01-2011 DTE/NSS/Special Camp/08 Grants Release for Special Camp2
01-01-2011 DTE/NSS/Special Camp/08 Grants Release for Special Camp1
30-12-2010 DTE/NSS/RD/CR-44/2010-11 Deputing Cadets to Republic Day Parade
08-12-2010 DTE/NSS/Rama/2010-11 State Level Camp
08-12-2010 DTE/NSS/I A Rally/2010-11 Recruiitment of AirMen to AirForce
10-12-2010 DTE/NSS/vi shi/08/2010-11 Grant for Special Camp
08-12-2010 DTE / NSS Camp Proposal
02-12-2010 DTE/NSS/06/ Grants-01/2010-11 Implementation Details pending from polytechnics
09-11-2010 DTE NSS/ ACM/CR-16/2006-07 State and District Level Camps
04-11-2010 DTE NSS/ACM/CR-16/2006-07 Advisory Committee Meeting
16-10-2010 DTE NSS /Award/ CR-10/2008 NSS Award
11-10-2010 DTE / NSS/ P O/18/2008 WorkShop for POs
24-09-2010 DTE/NSS/11/PO/2010 Send NSS Documents
01-09-2010 DTE/NSS/Activity/CR-44/08-09 Engineer's Day
01-09-2010 DTE/NSS/RD/CR-44/08-09 Republic Day Flag march
31-08-2010 DTE/NSS/IF Rally/CR-40/2008-09 Indian Airforce Recruitment
25-08-2010 DTE/NSS/AIIc-Grants/CR-26/2008-09 Activities of NSS in 2010-11
23-08-2010 DTE/NSS/AIIc-Grants/CR-26/2008-09 Approval of officers and students
16-08-2010 DTE/NSS/AIIc-Grants/CR-17/2008-09 Allocation of volunteers Strength and Grants
16/08/2010 DTE/NSS/AIIc-Grants/CR-14/2008-09 Grants to Polytechnic
18-08-2010 DTE/NSS/AEK/CR15/2008 NSS Communal Harmony