ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Statistics Circulars


Date
DTE Order No.
Subject
    Directory-2018
28-10-17 DTE/13/STS/2017/2143 ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018 ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ
28-10-17 DTE/13/STS/2017/2143 ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018 ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು
    ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2016-17
25-05-17 DTE/10/STS/2015/451 Information to bring out Progress report on Engineering/Polytechnics/JTS students
    Directory-2017
16-11-16 DTE 09 STS 2016 Provide details for Directory-2017
15-09-16 DTE/04/STS/2016 Provide statistics to DSOs
    Administration Report 2015-16
    Nirdeshike-2016 ( Departmental Directory)
05-02-2015 DTE/14/STS/2015/3596 Publicity on Government programs
07-11-2015 DTE/129/EST(7) 2015/2606 Information for Backward class commission for social and educational survey
07-11-2015 DTE/129/EST(7) 2015/2607 Nodal officer sri Satish Huddar for Secondary source of data.