ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿಭಾಗ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು Statistics Circulars


ದಿನಾಂಕ Date
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ DTE Order No.
ವಿಷಯ Subject
    ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2018-19
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರುವಾಯದ ದಾರಿಗಳು - ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರುವಾಯದ ದಾರಿಗಳು - ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ
    ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2019
02-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ ಎಸ್‌ಟಿ‌ಎಸ್ /2018 ಅತಿ ಜರೂರು-ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ Directory-2019 ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು -ನೆನಪೋಲೆ -1
23-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ ಎಸ್‌ಟಿ‌ಎಸ್ /2018 ಅತಿ ಜರೂರು - ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ-1
02-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ ಎಸ್‌ಟಿ‌ಎಸ್ /2018 ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ Directory -2019 ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು
    ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು
    ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2017-18
26-04-18 DTE/10/STS/2016 ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
    ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018
28-10-17 DTE/13/STS/2017/2143 ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018 ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ
28-10-17 DTE/13/STS/2017/2143 ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2018 ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು
    ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2016-17
    ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2017